Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sản phẩm là phần quan trọng không thể thiếu trong các cửa hàng. Những thông tin liên quan đến sản phẩm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc khách hàng có quyết định mua sản phẩm hay không. Bạn có thể thêm, bớt, thay đổi sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm lên website của bạn, giúp thông tin hiển thị với khách hàng rõ ràng, dễ hiểu cũng như giúp thông tin sản phẩm được ghi nhận trên các công cụ tìm kiếm. Bên cạnh đó, việc nắm rõ cách quản lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức, phân loại, thêm, bớt, chỉnh sửa,... sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm trên cửa hàng. Từ đó nâng cao hiệu quả việc quản lý kinh doanh trực tuyến.

Phần này sẽ giới thiệu các công cụ ShopBase cung cấp và hướng dẫn bạn thực hành các thao tác liên quan đến thêm, chỉnh sửa và quản lý sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung phần này bao gồm

Thêm sản phẩm và thông tin liên quan đến sản phẩm

Thêm một sản phẩm mới
Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Hiểu về giới hạn sản phẩm trên cửa hàng

Chỉnh sửa và quản lý sản phẩm

Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị viên ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thay đổi tính khả dụng của sản phẩm
Giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Xuất thông tin sản phẩm

Các bài viết liên quan

Tổng quan về lưu kho
Tổng quan bộ sưu tập
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!