Để quản lý sản phẩm của bạn trên cửa hàng, từ ShopBase admin của bạn, hãy truy cập Sản phẩm .

Xuất và Nhập sản phẩm

Chuyển dữ liệu sản phẩm từ Shopify sang ShopBase
Hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV
Nhập sản phẩm vào ShopBase bằng tệp CSV
Hạn ngạch sản phẩm được nhập bằng URL
Xử lý sự cố - Tôi không thể nhập sản phẩm bằng tệp CSV
Xuất sản phẩm từ ShopBase

Quản lý sản phẩm

Thêm và quản lý các sản phẩm ShopBase
Làm sao thêm nhiều sản phẩm nhanh nhất?
Thêm chi tiết sản phẩm
Quản lý hình ảnh sản phẩm
Quản lý các biến thể
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Tìm hiểu về "Handle"
Cách tạo personalized product (sản phẩm “cá nhân hóa”)

Tùy chọn quản lý khác

Quản lý kho hàng
Bộ sưu tập
Products feed

Công cụ

Tạo một bản cập nhật hàng loạt
Các thao tác được hỗ trợ bởi Cập nhật hàng loạt
Chỉnh sửa sản phẩm theo số lượng lớn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!