Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với ShopBase, bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, đơn đặt hàng, các thông tin chiết khấu,... Vui lòng tham khảo thêm bài viết về tệp CSV và hướng dẫn tạo tệp CSV. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm vào ShopBase thông qua tệp CSV.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products.


Nhấp vào Import.


Nhấp Choose file trong cửa sổ mới được bật lên để chọn tệp CSV tải lên từ máy tính của bạn. Đánh dấu vào Overwrite existing products that have the same handle nếu bạn muốn thay thế dữ liệu của sản phẩm có sẵn trên trang quản trị ShopBase bằng sản phẩm trong tệp CSV với điều kiện chúng phải có cùng địa chỉ liên kết.


Vui lòng tham khảo tệp CSV mẫu để tạo tệp CSV phù hợp với yêu cầu của ShopBase. Thông tin các trường trong tệp CSV bao gồm:

Handle (trường này bắt buộc điền): một phần địa chỉ đường liên kết trang sản phẩm, ví dụ địa chỉ liên kết đến trang sản phẩm là https://demostore.onshopbase.com/products/womens-snowboard thì womens-snowboard là handle của trang sản phẩm
Title (trường này bắt buộc điền): tiêu đề sản phẩm
Body (HTML): mô tả sản phẩm, viết dưới dạng mã HTML
Vendor: tên nhà cung cấp
Type: loại sản phẩm
Tags: thẻ sản phẩm
Published (trường này bắt buộc điền): sản phẩm có được công khai hay không, để giá trị TRUE nếu bạn muốn công khai và FALSE nếu bạn không muốn sản phẩm công khai trên cửa hàng
Custom Option: tính năng cá nhân hóa sản phẩm. Vui lòng tham khảo về cách thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV
Variant SKU: mã SKU của sản phẩm/biến thể sản phẩm
Variant Grams (trường này bắt buộc điền): trọng lượng sản phẩm/biến thể sản phẩm theo đơn vị grams
Variant Inventory Tracker: bên được ủy quyền để theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm/biến thể sản phẩm. Bạn có thể điền shopbase nếu bạn cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm/biến thể sản phẩm. Nếu bạn để trống trường này có nghĩa là số lượng tồn kho của sản phẩm/biến thể sản phẩm không được theo dõi
Variant Inventory Qty: số lượng tồn kho của sản phẩm/biến thể sản phẩm
Variant Inventory Policy (trường này bắt buộc điền): bạn có cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho biến thể sản phẩm hay không, để giá trị continue nếu bạn cho phép và deny nếu bạn không cho phép
Variant Fulfillment Service (trường này bắt buộc điền): dịch vụ xử lý đơn hàng mà bạn sử dụng, bạn có thể điền manual (xử lý đơn hàng thủ công) trong trường này
Variant Price (trường này bắt buộc điền): giá bán của sản phẩm/biến thể sản phẩm
Variant Compare At Price: giá gốc của sản phẩm/biến thể sản phẩm trước khi có khuyến mãi giảm giá
Variant Requires Shipping: sản phẩm/biến thể sản phẩm có cần vận chuyển đến khách hàng hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không) hoặc nếu bạn để trống giá trị sẽ coi như bằng giá trị FALSE
Variant Taxable: sản phẩm/biến thể sản phẩm này có áp dụng thuế hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không) hoặc nếu bạn để trống giá trị sẽ coi như bằng giá trị FALSE
Variant Barcode: mã Barcode của sản phẩm/biến thể sản phẩm
Image Src: địa chỉ liên kết hình ảnh sản phẩm
Image Alt Text: Alt text mà bạn muốn chèn cho hình ảnh sản phẩm
Image Position: vị trí trong thứ tự sắp xếp hình ảnh sản phẩm
Gift Card: sản phẩm/biến thể sản phẩm này có áp dụng khuyến mãi thẻ quà tặng (gift card) hay không
SEO Title: tiêu đề sản phẩm xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (giới hạn 70 ký tự)
SEO Description: đoạn mô tả sản phẩm xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (giới hạn 320 ký tự)
Variant Image: địa chỉ liên kết hình ảnh của biến thể. Trong trường hợp một biến thể sản phẩm có nhiều hình ảnh, hãy phân cách từng liên kết hình ảnh bằng dấu phẩy , (lưu ý không có dấu cách giữa các dấu phẩy)
Variant Weight Unit: đơn vị đo khối lượng, các giá trị được chấp nhận là g, kg, lb và oz.
Variant Tax Code: mã thuế của sản phẩm/biến thể sản phẩm
Cost per item: các chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm
Collection: bộ sưu tập mà bạn muốn thêm sản phẩm của mình vào. Trước khi thêm sản phẩm vào bộ sưu tập, bạn phải tạo bộ sưu tập trên trang quản trị ShopBase trước đó. Nếu bạn thêm giá trị của trường bộ sưu tập này nhưng chưa có bộ sưu tập tương ứng trên trang quản trị ShopBase, dữ liệu sẽ bị bỏ qua và sản phẩm sẽ không được thêm vào bất kỳ bộ sưu tập nào. Vui lòng tham khảo bài viết về tạo bộ sưu tập tại đây
Available On Listing Pages (trường này bắt buộc điền): sản phẩm/biến thể sản phẩm này có được xuất hiện trên cửa hàng hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không). Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm cách thiết lập về tính khả dụng của sản phẩm
Available On Sitemap Files (trường này bắt buộc điền): sản phẩm/biến thể sản phẩm này có xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không). Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm cách thiết lập về tính khả dụng của sản phẩm

Lưu ý:

Số lượng sản phẩm bạn có thể thêm được giới hạn bởi gói sản phẩm bạn đang dùng
Dòng đầu tiên bao gồm tên các trường trong tệp CSV cần được sắp xếp theo đúng thứ tự như trong tệp CSV mẫu
Các trình duyệt như Chrome chỉ cho phép tải tệp lên trong vòng 30 giây. Các tệp CSV nặng có thể dẫn đến việc tải lên không thành công với thông báo đi kèm "The connection has timed out. Please try again later.". Để khắc phục điều này, bạn nên chia tệp thành kích thước nhỏ hơn hoặc kết nối với mạng nhanh hơn. Tệp không được quá 10 MB

Nhấn vào Upload file để tải tệp lên.Sau đó, bạn có thể xem trước tệp của mình vừa tải lên. Ấn Upload file để hoàn tất việc tải lên.


Sau khi tệp CSV được tải lên, một email thông báo xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn đã đăng ký với ShopBase.

Lưu ý:

Để tải dữ liệu lên hệ thống nhanh hơn, hình ảnh sản phẩm của bạn sẽ được nhập riêng. Sau khi nhận được email xác nhận, nếu hình ảnh của bạn chưa xuất hiện, vui lòng đợi thêm khoảng 5-10 phút nữa

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!