Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để đảm bảo lưu lượng truy cập cửa hàng ShopBase, đặc biệt là trong các mùa lễ và giảm giá, chúng tôi đã thiết lập hạn ngạch số lượng các biến thể, hình ảnh và sản phẩm nhập hàng ngày vào cửa hàng như sau:

Nội dung bài viết

A. Số lượng biến thể tối đa được thêm cho một sản phẩm
B. Số lượng hình ảnh tối đa được thêm cho một sản phẩm
C. Số lượng sản phẩm tối đa được nhập/tạo mỗi ngày

A. Số lượng biến thể tối đa được thêm cho một sản phẩm

Mỗi sản phẩm có thể có tối đa 500 biến thể. Ví dụ: một sản phẩm có 9 kích cỡ, 7 màu sắc, 7 loại thì sẽ có 9x7x7 = 441 biến thể được cho phép, nhưng với 8 màu thì sẽ có 9x8x7 = 504 biến thể, số lượng này vượt quá giới hạn nên hệ thống sẽ từ chối đăng toàn bộ biến thể và khi đó bạn phải giảm bớt số lượng biến thể.
Bạn có thể nhập tối đa 500.000 biến thể/ngày.

B. Số lượng hình ảnh tối đa được thêm cho một sản phẩm

Số lượng hình ảnh tối đa bạn có thể thêm cho một sản phẩm là 500 hình ảnh.
Bạn có thể nhập tối đa 300.000 hình ảnh sản phẩm/ngày.

C. Số lượng sản phẩm tối đa được nhập/tạo mỗi ngày

Số lượng sản phẩm được tạo trên cửa hàng mỗi ngày

Mỗi gói đăng ký sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lý đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được tạo 500 sản phẩm/ngày.
Đối với gói dùng thử (14 ngày) và gói Basic Base bạn được tạo 3.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Standard Base bạn được tạo 6.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Pro Base bạn được tạo 30.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Enterprise (gói Doanh nghiệp - chỉ dành cho thị trường Trung Quốc): 30.000 sản phẩm/ngày.

5000 sản phẩm đầu tiên được thêm vào cửa hàng trong ngày đầu tiên (bất kể phương thức nào) sẽ được ưu tiên tải lên cửa hàng trong vòng 30 phút. Từ sản phẩm thứ 5.001 trở đi, việc tải sản phẩm lên sẽ được thực hiện dần trong vòng 2 tiếng.
Khi số lượng biến thể hoặc hình ảnh cho sản phẩm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể nhập/tạo sản phẩm mới cho đến ngày hôm sau. Vui lòng tham khảo phần A và B để biết thêm thông tin về số lượng biến thể và hình ảnh được thêm cho một sản phẩm.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng URL (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)

Mỗi gói đăng ký sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lý đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được thêm 200 URL/ngày.
Đối với gói dùng thử (14 days trial) và gói Basic Base bạn được thêm 200 URL/ngày.
Đối với gói Standard Base bạn được thêm 1.000 URL/ngày.
Đối với gói Pro Base bạn được thêm 10.000 URL/ngày.
Đối với gói Enterprise (gói Doanh nghiệp - chỉ dành cho thị trường Trung Quốc): 30.000 URL/ngày.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng URL từ AliExpress sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector

ShopBase cho phép bạn nhập sản phẩm bằng 1.000 URL mỗi ngày.

Mỗi cửa hàng không thể nhập hơn 50 URL mỗi ngày từ một tên miền khác trước khi xác minh quyền sở hữu cửa hàng. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của ShopBase để xác minh và xóa giới hạn này.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng cách kết nối một cửa hàng (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)

ShopBase cho phép bạn nhập 5.000 sản phẩm/cửa hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!