Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể cài đặt để sản phẩm hiển thị cho khách hàng/các công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy sản phẩm hoặc ẩn đi trên cửa hàng trực tuyến của mình để khách hàng/các công cụ tìm kiếm không tìm thấy sản phẩm. Tính năng này được gọi là tính khả dụng của sản phẩm. Nó cần thiết trong nhiều tình huống chẳng hạn như sản phẩm tại cửa hàng của bạn đã hết, hoặc tùy thuộc vào những chiến lược kinh doanh khác nhau của cửa hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bật tắt tính khả dụng của sản phẩm đối với khách hàng hoặc đối với công cụ tìm kiếm.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products. Chọn sản phẩm bạn muốn bật/tắt tính khả dụng.


Trong trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm, ở cột phải bạn tìm mục Product availability.

Đánh dấu vào Online store listing pages nếu bạn muốn bật tính khả dụng của sản phẩm trên cửa hàng, cho phép khách hàng tìm thấy thông tin về sản phẩm từ trang chủ, trang bộ sưu tập, trang tìm kiếm, v.v.. trên cửa hàng. Bỏ đánh dấu Online store listing pages nếu bạn muốn tắt tính khả dụng của sản phẩm trên cửa hàng, không cho phép khách hàng tìm thấy thông tin về sản phẩm từ trang chủ, trang bộ sưu tập, trang tìm kiếm, v.v.. Khi tắt tính khả dụng thì sản phẩm vẫn còn tồn tại trên cửa hàng và khách hàng vẫn có thể truy cập được bằng cách truy cập trực tiếp bằng địa chỉ liên kết đến trang sản phẩm.

Đánh dấu vào Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files nếu bạn muốn bật tính khả dụng của sản phẩm, cho phép thông tin sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Bỏ đánh dấu Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files nếu bạn muốn tắt tính khả dụng của sản phẩm, không cho phép thông tin sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Trong trường hợp bạn nhập thông tin sản phẩm bằng tệp CSV, vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn của bài viết này để nhập đúng thông tin trường Available On Listing PagesAvailable On Sitemap Files để bật/tắt tính khả dụng của sản phẩm.

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!