Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase để giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm và quản lý sản phẩm trên cửa hàng của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products.


Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách đánh tên của chúng trên thanh tìm kiếm Search products.


Lưu ý:

Các từ khóa này phải được nhập một cách chính xác và được chứa trong tiêu để tên của sản phẩm bạn muốn tìm.

Bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng bộ lọc sản phẩm bằng cách nhấp vào hộp More filter


Hộp thoại Filters xuất hiện, tại đây bạn nhấp chọn các bộ lọc để giúp bạn tìm kiếm các sản phẩm bạn muốn tìm dễ dàng hơn, bao gồm:

Available on Online Store: Chọn Yes để lọc ra kết quả các sản phẩm đang được bán trên cửa hàng, chọn No để lọc ra kết quả các sản phẩm không được bán trên cửa hàng
Available on Search Engine, Sitemap files: Chọn Yes để lọc ra kết quả các sản phẩm đang được cho phép hiển thị trên các website công cụ tìm kiếm, chọn No để lọc ra kết quả các sản phẩm không được cho phép hiển thị trên các website công cụ tìm kiếm
Collection: Chọn các bộ sưu tập từ các bộ sưu tập đã tạo trên cửa hàng để lọc ra kết quả các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập đó
Cost per item: Lọc sản phẩm theo chi phí sản xuất, vận chuyển,... cho một sản phẩm. Bạn chọn và điền giá trị Equals to (bằng), More than (lớn hơn), Less than (nhỏ hơn) một giá trị cụ thể nào đó để hệ thống lọc ra kết quả các sản phẩm có thông tin về trường Cost per item bằng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị đó
Custom option: Chọn Yes để lọc ra kết quả các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa, chọn No để lọc ra kết quả các sản phẩm không có tính năng cá nhân hóa
Image: Chọn Has image để lọc ra kết quả các sản phẩm có ảnh, chọn Doesn't have image để lọc ra kết quả các sản phẩm không có ảnh
Product type: Chọn loại sản phẩm từ các loại sản phẩm đã được tạo sẵn để lọc ra kết quả các sản phẩm thuộc loại sản phẩm được tìm kiếm
Product tags: Chọn các thẻ sản phẩm từ các thẻ đã được tạo trên cửa hàng để lọc ra kết quả các sản phẩm có các thẻ đó
Title: Lọc sản phẩm theo tiêu đề sản phẩm. Chọn Contains và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm có tiêu đề chứa các ký tự đó hoặc chọn Doesn't contain và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm có tiêu đề không chứa các ký tự đó
Variant barcode: Lọc sản phẩm theo mã vạch Barcode của biến thể sản phẩm. Chọn Contains và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có mã vạch Barcode chứa các ký tự đó hoặc chọn Doesn't contain và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có mã vạch Barcode không chứa các ký tự đó
Variant compare at price: Lọc sản phẩm theo giá gốc trước khi chạy chương trình khuyến mãi giảm giá của biến thể sản phẩm. Bạn chọn và điền giá trị Equals to (bằng), More than (lớn hơn), Less than (nhỏ hơn) một giá trị cụ thể nào đó để hệ thống lọc ra kết quả các sản phẩm mà biến thể sản phẩm trường thông tin Compare at price bằng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị đó
Variant image: Chọn Has image để lọc ra kết quả các sản phẩm mà biến thể của sản phẩm có ảnh, chọn Doesn't have image để lọc ra kết quả các sản phẩm mà biến thể của sản phẩm không có ảnh
Variant inventory tracker: Chọn Yes để lọc ra kết quả các sản phẩm mà bạn cho phép ShopBase theo dõi tồn kho biến thể của sản phẩm, chọn Doesn't have image để lọc ra kết quả các sản phẩm mà bạn không cho phép ShopBase theo dõi tồn kho biến thể của sản phẩm
Variant name: Lọc sản phẩm theo tiêu đề biến thể sản phẩm. Chọn Contains và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có tiêu đề chứa các ký tự đó hoặc chọn Doesn't contain và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có tiêu đề không chứa các ký tự đó
Variant inventory quantity: Lọc sản phẩm theo số lượng lưu kho của biến thể sản phẩm. Bạn chọn và điền giá trị Equals to (bằng), More than (lớn hơn), Less than (nhỏ hơn) một giá trị cụ thể nào đó để hệ thống lọc ra kết quả các sản phẩm có số lượng biến thể lưu kho bằng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị đó
Variant price: Lọc sản phẩm theo giá bán của biến thể sản phẩm. Bạn chọn và điền giá trị Equals to (bằng), More than (lớn hơn), Less than (nhỏ hơn) một giá trị cụ thể nào đó để hệ thống lọc ra kết quả các sản phẩm mà giá bán của biến thể sản phẩm bằng hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị đó
Variant SKU: Lọc sản phẩm theo mã SKU của biến thể sản phẩm. Chọn Contains và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có mã SKU chứa các ký tự đó hoặc chọn Doesn't contain và đánh các ký tự mà bạn muốn để tìm các sản phẩm mà biến thể sản phẩm có mã SKU không chứa các ký tự đó
Vendors: Chọn các nhà cung cấp từ danh sách các nhà cung cấp đã được nhập thông tin trên cửa hàng để lọc ra kết quả các sản phẩm được cung cấp bởi các nhà cung cấp đó


Sau khi chọn bộ lọc, bạn có thể nhấn Clear ngay dưới bộ lọc để xóa thông tin vừa tạo


Sau khi chọn nhiều bộ lọc, bạn có thể nhấn Clear all filters để xóa toàn bộ thông tin về các bộ lọc vừa tạo


Bấm Done để bắt đầu tìm kiếm sản phẩm theo bộ lọc. Hệ thống sẽ trả kết quả là danh sách các sản phẩm theo các tiêu chí của các bộ lọc bạn đặt ra. Nếu bạn muốn tắt một bộ lọc nào đó chỉ cần nhấn vào dấu x tương ứng với bộ lọc đó.Các bài viết liên quan

Chỉnh sửa sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thay đổi tính khả dụng của sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!