Bài viết này cũng có sẵn trong:
Cập nhật chỉnh sửa hàng loạt hay còn gọi là bulk update là những cập nhật chỉnh sửa áp dụng cho nhiều hoặc toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng của bạn. Tính năng này giúp giảm tải công việc của bạn bằng cách chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt cho các sản phẩm của bạn.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Bulk update. Nhấp vào Create an Update.


Thiết lập chế độc lọc các sản phẩm mà bạn muốn cập nhật chỉnh sửa hàng loạt ở mục Filter.


Trong đó:

Tại mục Products must match: bạn có thể chọn All conditions (các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện) hoặc Any condition (các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện)

Nhấp vào menu thả xuống thứ nhất như hình dưới để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: product title (tiêu đề sản phẩm), product type (loại sản phẩm), product vendor (nhà cung cấp), product price (giá sản phẩm), product tag (thẻ sản phẩm), compare at price (giá gốc sản phẩm trước khi giảm giá), weight (cân nặng sản phẩm), inventory stock (số lượng lưu kho sản phẩm), variant title (tiêu đề biến thể sản phẩm), collection (sản phẩm thuộc bộ sưu tập), custom option name (tên của tùy chọn tùy chỉnh của sản phẩm). Nhấp vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), is greater than (lớn hơn), is less than (nhỏ hơn), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo. Nhấn nút Add condition để thêm các điều kiện khác.

Menu thả xuống thứ nhất
Menu thả xuống thứ hai
Trường ô trống thứ ba
Đánh dấu tích vào ô Only update some variants nếu bạn chỉ muốn cập nhật chỉnh sửa cho các biến thể sản phẩm.

Tại mục Variants must match: bạn có thể chọn All conditions (các biến thể phải thỏa mãn tất cả các điều kiện) hoặc Any condition (các biến thể chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện).

Nhấp vào menu thả xuống thứ nhất như hình dưới để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: variant title (tiêu đề biến thể), variant price (giá biến thể), product tag (thẻ sản phẩm), variant compare at price (giá gốc biến thể trước khi giảm giá), variant weight (cân nặng biến thể). Nhấp vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), is greater than (lớn hơn), is less than (nhỏ hơn), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo. Nhấn nút Add condition để thêm các điều kiện khác.

Menu thả xuống thứ nhất
Menu thả xuống thứ hai
Trường ô trống thứ ba
Chọn các chỉnh sửa cần cập nhật hàng loạt ở menu thả xuống trong mục Action. Đối với mỗi chỉnh sửa hàng loạt bạn chọn trong menu thả xuống, hệ thống sẽ hiển thị thêm các trường thông tin để bạn điền thông tin cần chỉnh sửa vào đó. Ấn Add action nếu bạn muốn thêm cập nhật chỉnh sửa khác.

Nhấp vào menu thả xuống để chọn hành động cập nhật mà bạn muốn hệ thống thực hiện
Vui lòng tham khảo bài viết này để đọc thêm về hướng dẫn chỉnh sửa hàng loạt các thông tin chung liên quan đến sản phẩm như thay đổi/thêm hoặc xóa ký tự trong tiêu đề sản phẩm, tiêu đề biến thể, mô tả sản phẩm; thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm; thêm nhà cung cấp; thêm hoặc thay thế tùy chọn tùy chỉnh; thay đổi giá trị tùy chọn biến thể; thay đổi tính khả dụng của sản phẩm trên các kênh; thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập; thay đổi số lượng lưu kho; thay đổi cân nặng sản phẩm; thêm ký tự vào mã SKU sản phẩm.
Vui lòng tham khảo bài viết này để đọc thêm về hướng dẫn chỉnh sửa hàng loạt các thông tin liên quan đến giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi như thay thế giá, thêm/bớt giá, làm tròn giá.

Nhấp vào Preview Bulk Update, một hộp thoại hiện ra cho phép bạn xem trước những cập nhật sẽ được hệ thống thực hiện. Sau khi xem trước, bạn có thể nhấp Edit để tiếp tục chỉnh sửa cập nhật hoặc nhấp Start Bulk Update để thực hiện hành động.


Sau khi cập nhật chỉnh sửa hàng loạt xong, bạn có thể thấy số lượng sản phẩm được cập nhật thành công trong cột Number of updated products.


Nếu không có sản phẩm nào được cập nhật, số lượng sản phẩm cập nhật được hiển thị là 0.
Với các cập nhật chỉnh sửa hàng loạt được tạo trước ngày 10/05/2021, số lượng sản phẩm cập nhật được hiển thị dưới dạng -.

Bài viết liên quan

Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Chỉnh sửa sản phẩm
Các hành động chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến thông tin chung của sản phẩm
Các hành động chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!