Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này liệt kê các thao tác chỉnh sửa hàng loạt của tính năng Bulk Update trong ShopBase.

Thay đổi mô tả sản phẩm: chọn Change product description to trong menu thả xuống mục Action, một trường soạn thảo văn bản sẽ hiển thị để bạn điền mô tả sản phẩm vào.


Thêm văn bản vào mô tả sản phẩm: chọn Add text to product description trong menu thả xuống thứ nhất mục Action. Trong menu thả xuống thứ hai, chọn At the beginning nếu bạn muốn thêm văn bản vào đầu mô tả sản phẩm, At the end nếu bạn muốn thêm văn bản vào cuối mô tả sản phẩm.


Thêm văn bản vào tiêu đề sản phẩm: chọn Add text to product title trong menu thả xuống thứ nhất mục Action. Trong menu thả xuống thứ hai, chọn At the beginning nếu bạn muốn thêm văn bản vào đầu tiêu đề sản phẩm, At the end nếu bạn muốn thêm văn bản vào cuối tiêu đề sản phẩm. Điền nội dung cần thêm vào trường ô trống ở giữa.


Xóa một số chữ trong tiêu đề sản phẩm: chọn Remove text from product title trong menu thả xuống mục Action. Điền chữ bạn cần xóa trong trường ô trống.


Thay thế chữ trong tiêu đề sản phẩm: chọn Replace text from to product title trong menu thả xuống mục Action. Điền chữ bạn cần thay trong trường ô trống thứ nhất, chữ được thay thế vào trường ô trống thứ hai.


Thay đổi thông tin nhà cung cấp: chọn Change product vendor to trong menu thả xuống mục Action. Điền tên nhà cung cấp vào trường ô trống.


Thêm thẻ cho sản phẩm: chọn Add tags trong menu thả xuống mục Action. Điền thẻ vào trường ô trống (các thẻ được ngăn cách bởi dấu phẩy).


Xóa thẻ sản phẩm: chọn Remove tags trong menu thả xuống mục Action, chọn điều kiện cho các thẻ cần xóa ở menu thả xuống thứ hai bao gồm contains (bao gồm), is equal to (ngang bằng với), doesn't contain (không bao gồm). Điền thẻ vào trường ô trống (các thẻ được ngăn cách bởi dấu phẩy).


Thêm lựa chọn cá nhân hóa: chọn Add custom options trong menu thả xuống mục Action, chọn Before hoặc After trong menu thả xuống thứ hai để chọn thêm lựa chọn cá nhân hóa vào trước hoặc sau các lựa chọn cá nhân hóa hiện có trên sản phẩm. Nhấn vào mũi lên chỉ xuống tương ứng với chữ Custom Option để chỉnh sửa các thông tin trong lựa chọn cá nhân hóa mới được tạo. Ấn vào Add another option để thêm lựa chọn cá nhân hóa khác.


Thay thế lựa chọn cá nhân hóa đã có bằng một lựa chọn cá nhân hóa khác: chọn Replace custom options trong menu thả xuống mục Action điền tên của lựa chọn cá nhân hóa mà bạn muốn thay thế trong trường Name mục From option, sau đó điền các thông tin của lựa chọn cá nhân hóa được tạo mới tại mục To option.Bạn không thể tạo cập nhật chỉnh sửa hàng loạt để thêm và thay thế các lựa chọn cá nhân hóa trong chiến dịch PrintHub. Khi thực hiện hai thao tác này, các chiến dịch PrintHub vẫn có thể được liệt kê trong cửa sổ Preview Bulk Update, tuy nhiên, chúng sẽ bị bỏ qua trong quá trình cập nhật chỉnh sửa hàng loạt.

Xóa lựa chọn cá nhân hóa: chọn Delete custom option trong menu thả xuống mục Action. Lọc tên (Option name) mà bạn muốn xóa bằng cách sử dụng điều kiện contains (bao gồm), is equal to (ngang bằng với), hoặc doesn’t contain (không bao gồm) và nhập Option label.

Lựa chọn cá nhân hóa cuối cùng của chiến dịch được tạo từ PrintBase hoặc PrintHub sẽ không xóa được vì các chiến dịch cá nhân hóa phải cần ít nhất một lựa chọn cá nhân hóa đang hoạt động.


Thay đổi giá trị tùy chọn của biến thể: chọn Change variant's option value trong menu thả xuống mục Action. Điền tên tùy chọn vào trường ô trống thứ nhất, điền giá trị tùy chọn cần thay đổi vào trường ô trống thứ hai và giá trị tùy chọn mới vào trường ô trông thứ ba.


Chọn kênh thông tin cho phép sản phẩm hiển thị: chọn Show on channels trong menu thả xuống mục Action. Chọn kênh mà bạn muốn sản phẩm hiển thị trong menu thả xuống thứ hai bao gồm Online store (cho phép sản phẩm hiển thị trên cửa hàng), Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files (cho phép sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm), All channels (cho phép sản phẩm hiển thị trên tất cả các kênh).


Chọn kênh thông tin không cho phép sản phẩm hiển thị. chọn Hide on channels trong menu thả xuống mục Action. Chọn kênh mà bạn muốn sản phẩm không hiển thị trong menu thả xuống thứ hai bao gồm Online store (trên cửa hàng), Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files (trên các công cụ tìm kiếm), All channels (trên tất cả các kênh).


Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập: chọn Add to collection trong menu thả xuống mục Action. Nhập tên bộ sưu tập bạn muốn cho sản phẩm vào đó ở trường ô trống.


Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập: chọn Remove from collection trong menu thả xuống mục Action. Nhập tên bộ sưu tập bạn muốn vào đó ở trường ô trống.Bạn chỉ có thể thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hoặc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công, bạn không thể thêm/xóa sản phẩm với bộ sưu tập tự động.
Thay đổi số lượng lưu kho sản phẩm: chọn Change inventory quantity to trong menu thả xuống mục Action. Nhập số lượng lưu kho bạn muốn vào đó ở trường ô trống.


Tìm và thay thế văn bản trong SKU: chọn Find and replace text in SKU trong menu thả xuống mục Action. Nhập SKU bạn muốn thay đổi vào trường ô trống thứ nhất, nhập nội dung SKU mới vào trường ô trống thứ hai.


Thêm ký tự vào mã SKU sản phẩm: chọn Add text to SKU trong menu thả xuống mục Action. Nhập ký tự bạn muốn thêm vào SKU ở trường ô trống. Chọn vị trí xuất hiện của ký tự trong menu thả xuống thứ hai bao gồm At the beginning (thêm vào đầu mã SKU) hoặc At the end (thêm vào cuối mã SKU).


Thay đổi giá trị cân nặng của sản phẩm: chọn Update product weight trong menu thả xuống mục Action. Chọn đơn vị khối lượng ở menu thả xuống thứ hai. Điền khối lượng trong trường ô trống.


Thay đổi cân nặng của sản phẩm theo tỉ lệ phần trăm: chọn Update product weight by percentage trong menu thả xuống mục Action. Điền tỉ lệ phần trăm thay đổi vào trường ô trống.


Thay đổi template của chủ đề: chọn Change theme template to trong menu thả xuống mục Action. Chọn template của chủ đề hiện tại để gán cho trang của sản phẩm đã lọc.Một số thao tác sẽ không được hỗ trợ trong cửa hàng PrintBase hoặc PlusBase.

Bài viết liên quan

Tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt
Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!