Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt của tính năng Bulk Update

Bài viết này liệt kê các thao tác chỉnh sửa hàng loạt của tính năng Bulk Update trong ShopBase.

Thay đổi mô tả sản phẩm: chọn Thay đổi mô tả sản phẩm thành (Change product description to) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action), một trường soạn thảo văn bản sẽ hiển thị để bạn điền mô tả sản phẩm vào.


Thêm văn bản vào mô tả sản phẩm: chọn Thêm văn bản vào mô tả sản phẩm (Add text to product description) trong menu thả xuống thứ nhất mục Thực hiện (Action). Trong menu thả xuống thứ hai, chọn Bắt đầu (At the beginning) nếu bạn muốn thêm văn bản vào đầu mô tả sản phẩm, Cuối cùng (At the end) nếu bạn muốn thêm văn bản vào cuối mô tả sản phẩm.


Thêm văn bản vào tiêu đề sản phẩm: chọn Thêm văn bản bào tiêu đề sản phẩm (Add text to product title) trong menu thả xuống thứ nhất mục Thực hiện (Action). Trong menu thả xuống thứ hai, chọn At the beginning nếu bạn muốn thêm văn bản vào đầu tiêu đề sản phẩm, At the end nếu bạn muốn thêm văn bản vào cuối tiêu đề sản phẩm. Điền nội dung cần thêm vào trường ô trống ở giữa.


Xóa một số chữ trong tiêu đề sản phẩm: chọn Xóa văn bản khỏi tiêu đề sản phẩm (Remove text from product title) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền chữ bạn cần xóa trong trường ô trống.


Thay thế chữ trong tiêu đề sản phẩm: chọn Thay thế văn bản từ thành tiêu đề sản phẩm (Replace text from to product title) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền chữ bạn cần thay trong trường ô trống thứ nhất, chữ được thay thế vào trường ô trống thứ hai.


Thay đổi thông tin nhà cung cấp: chọn Thay đổi nhà cung cấp sản phẩm thành (Change product vendor to) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền tên nhà cung cấp vào trường ô trống.


Thêm thẻ cho sản phẩm: chọn Thêm thẻ (Add tags) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền thẻ vào trường ô trống (các thẻ được ngăn cách bởi dấu phẩy).


Xóa thẻ sản phẩm: chọn Xóa thẻ (Remove tags) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action), chọn điều kiện cho các thẻ cần xóa ở menu thả xuống thứ hai bao gồm có chứa (contains), bằng (is equal to), không chứa (doesn't contain). Điền thẻ vào trường ô trống (các thẻ được ngăn cách bởi dấu phẩy).


Thêm lựa chọn cá nhân hóa: chọn Thêm các tùy chọn tùy chỉnh (Add custom options) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action), chọn Trước (Before) hoặc Sau (After) trong menu thả xuống thứ hai để chọn thêm lựa chọn cá nhân hóa vào trước hoặc sau các lựa chọn cá nhân hóa hiện có trên sản phẩm. Nhấn vào mũi lên chỉ xuống tương ứng với chữ Tùy chọn tùy chỉnh (Custom Option) để chỉnh sửa các thông tin trong lựa chọn cá nhân hóa mới được tạo. Ấn vào Thêm một tùy chọn khác (Add another option) để thêm lựa chọn cá nhân hóa khác.


Thay thế lựa chọn cá nhân hóa đã có bằng một lựa chọn cá nhân hóa khác: chọn Thay thế các tùy chọn tùy chỉnh (Replace custom options) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action) điền tên của lựa chọn cá nhân hóa mà bạn muốn thay thế trong trường Tên (Name) mục Từ tùy chọn (From option), sau đó điền các thông tin của lựa chọn cá nhân hóa được tạo mới tại mục Đến tùy chọn (To option).


Bạn không thể tạo cập nhật chỉnh sửa hàng loạt để thêm và thay thế các lựa chọn cá nhân hóa trong chiến dịch PrintHub. Khi thực hiện hai thao tác này, các chiến dịch PrintHub vẫn có thể được liệt kê trong cửa sổ Xem trước cập nhật hàng loạt (Preview Bulk Update), tuy nhiên, chúng sẽ bị bỏ qua trong quá trình cập nhật chỉnh sửa hàng loạt.

Xóa lựa chọn cá nhân hóa: chọn Xóa các tùy chọn tùy chỉnh (Delete custom option) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Lọc tên (Option name) mà bạn muốn xóa bằng cách sử dụng điều kiện có chứa (contains), bằng (is equal to), không chứa (doesn't contain) và nhập Option label.

Lựa chọn cá nhân hóa cuối cùng của chiến dịch được tạo từ PrintBase hoặc PrintHub sẽ không xóa được vì các chiến dịch cá nhân hóa phải cần ít nhất một lựa chọn cá nhân hóa đang hoạt động.


Thay đổi giá trị tùy chọn của biến thể: chọn Thay đổi giá trị tùy chọn của biến thể (Change variant's option value) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền tên tùy chọn vào trường ô trống thứ nhất, điền giá trị tùy chọn cần thay đổi vào trường ô trống thứ hai và giá trị tùy chọn mới vào trường ô trông thứ ba.


Chọn kênh thông tin cho phép sản phẩm hiển thị: chọn Hiển thị trên các kênh (Show on channels) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Chọn kênh mà bạn muốn sản phẩm hiển thị trong menu thả xuống thứ hai bao gồm Cửa hàng trực tuyến (Online store) - cho phép sản phẩm hiển thị trên cửa hàng, Trình thu thập thông tin Bot của Công cụ Tìm kiếm, tệp Sơ đồ (Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files) - cho phép sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, Tất cả các kênh (All channels) - cho phép sản phẩm hiển thị trên tất cả các kênh).


Chọn kênh thông tin không cho phép sản phẩm hiển thị. chọn Ẩn trên các kênh (Hide on channels) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Chọn kênh mà bạn muốn sản phẩm không hiển thị trong menu thả xuống thứ hai bao gồm Cửa hàng trực tuyến (Online store) - cho phép sản phẩm hiển thị trên cửa hàng, Trình thu thập thông tin Bot của Công cụ Tìm kiếm, tệp Sơ đồ (Search Engine Bot Crawlers, Sitemap files) - cho phép sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, Tất cả các kênh (All channels) - cho phép sản phẩm hiển thị trên tất cả các kênh).


Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập: chọn Thêm vào bộ sưu tập (Add to collection) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Nhập tên bộ sưu tập bạn muốn cho sản phẩm vào đó ở trường ô trống.


Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập: chọn Xóa khỏi bộ sưu tập (Remove from collection) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Nhập tên bộ sưu tập bạn muốn vào đó ở trường ô trống.


Bạn chỉ có thể thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hoặc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công, bạn không thể thêm/xóa sản phẩm với bộ sưu tập tự động.
Thay đổi số lượng lưu kho sản phẩm: chọn Thay đổi số lượng hàng tồn kho thành (Change inventory quantity to) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Nhập số lượng lưu kho bạn muốn vào đó ở trường ô trống.


Tìm và thay thế văn bản trong SKU: chọn Tìm và thay thế văn bản trong SKU (Find and replace text in SKU) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Nhập SKU bạn muốn thay đổi vào trường ô trống thứ nhất, nhập nội dung SKU mới vào trường ô trống thứ hai.


Thêm ký tự vào mã SKU sản phẩm: chọn Thêm văn bản vào SKU (Add text to SKU) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Nhập ký tự bạn muốn thêm vào SKU ở trường ô trống. Chọn vị trí xuất hiện của ký tự trong menu thả xuống thứ hai bao gồm Bắt đầu (At the beginning) - thêm vào đầu mã SKU - hoặc Cuối cùng (At the end) - thêm vào cuối mã SKU.


Thay đổi giá trị cân nặng của sản phẩm: chọn Cập nhật trọng lượng sản phẩm (Update product weight) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Chọn đơn vị khối lượng ở menu thả xuống thứ hai. Điền khối lượng trong trường ô trống.


Thay đổi cân nặng của sản phẩm theo tỉ lệ phần trăm: chọn Cập nhật trọng lượng sản phẩm theo phần trăm (Update product weight by percentage) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền tỉ lệ phần trăm thay đổi vào trường ô trống.


Thay đổi template của chủ đề: chọn Thay đổi mẫu chủ đề thành (Change theme template to) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Chọn template của chủ đề hiện tại để gán cho trang của sản phẩm đã lọc.


Một số thao tác sẽ không được hỗ trợ trong cửa hàng PrintBase hoặc PlusBase.

Bài viết liên quanTạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt
Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm

Cập nhật vào: 26/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!