Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm

Việc tạo tính năng cá nhân hóa (custom options) cho phép khách hàng có thể tùy chỉnh một số đặc điểm của sản phẩm theo mong muốn trước khi đặt hàng. Với ShopBase, bạn có thể dễ dàng tạo sản phẩm cá nhân hóa bằng thêm tính năng cá nhân hóa vào một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã tạo trên cửa hàng như hướng dẫn trong bài viết này.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm tính năng cá nhân hóa cho nhiều sản phẩm, bạn nên sử dụng tệp CSV như hướng dẫn của bài viết này.

Nội dung bài viếtA. Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
B. Xuất đơn hàng với các sản phẩm tùy chỉnh

A. Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩmTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).

Nhấp vào Thêm sản phẩm (Add product) để tạo sản phẩm mới hoặc nhấp vào tên sản phẩm bạn đã tạo và muốn thêm tính năng cá nhân hóa. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin của các trường trong trang chi tiết sản phẩm và điền hoặc chỉnh sửa cho phù hợp.

Trong mục Cá nhân hóa (Personalization), chọn Chỉ tạo tùy chọn tùy chỉnh (Create custom option only).


Trong mục Tùy chọn tùy chỉnh (Custom options), điền các thông tin cần thiết cho các lựa chọn cá nhân hóa. Nhấp vào Thêm một tùy chọn khác (Add another option) nếu bạn muốn thêm một lựa chọn cá nhân hóa khác cho sản phẩm.


Trong mục Tùy chọn tùy chỉnh (Custom options), bạn có thể:

Thay đổi tên của tính năng trong trường Tên (Name) - phần tên này khách hàng sẽ không nhìn thấy, chỉ hiển thị trên trang quản trị để bạn dễ dàng quản lý.

Điền tên của trường thông tin tính năng cá nhân hóa hiển thị trên trang sản phẩm cho khách hàng nhìn thấy ở trường Nhãn (hiển thị trên cửa hàng)/Label (display on storefront).

Chọn loại cá nhân hóa ở trường Loại (Type) bao gồm Trường văn bản/Text field (cho phép khách hàng thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 30 ký tự), Vùng văn bản/Text area (cho phép khách hàng thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 140 ký tự, có thể dùng được dấu xuống dòng), Ảnh/Image (cho phép khách hàng có thể tải hình ảnh của họ lên sản phẩm), Nút đơn/Radio buttons (cho phép khách hàng chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của bạn, gợi ý hiển thị dạng nút), Danh sách/Droplist (cho phép khách hàng chọn từ những gợi ý có sẵn của bạn, gợi ý hiển thị dạng menu thả xuống), Hộp kiểm/Checkbox (cho phép khách hàng chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của bạn, gợi ý hiển thị dạng ô trống để tích chọn), Lựa chọn bằng hình ảnh/Picture choice (cho phép khách hàng có thể lựa chọn hình ảnh yêu thích được in trong sản phẩm từ danh sách hình ảnh mà bạn gợi ý, thay vì họ phải tự thêm theo cách thủ công).

Bạn lựa chọn việc đưa tính năng cá nhân hóa vào sản phẩm là bắt buộc hay không ở mục Bắt buộc? (Required?).

Nếu bạn chọn Trường văn bản (Text field), Vùng văn bản (Text area) trong mục Loại (Type), sẽ có thêm trường Trình giữ chỗ (Placeholder) là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách hàng nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách hàng Enter your text here (điền chữ vào ô trống)); trường Giá trị mặc định (điền sẵn trên giao diện cửa hàng/Default value (prefill on storefront) để bạn có thể để ký tự mặc định được điền sẵn cho phần chữ mà nếu khách hàng muốn thay đổi, họ cần xóa các ký tự này để điền ký tự của riêng họ vào ô trống; trường Cho phép các ký tự sau (Allow the following characters) để bạn chọn các ký tự mà khách hàng có thể sử dụng.

Nếu bạn chọn Ảnh (Image) trong mục Loại (Type), sẽ có thêm trường Trình giữ chỗ (Placeholder) là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách hàng nên làm gì tiếp theo ví dụ như You should upload image in 500x200 pixel to get the best quality (Bạn nên tải ảnh kích cỡ 500x200 pixel để nhận được kết quả tốt nhất).

Nếu bạn chọn Nút đơn (Radio buttons) trong mục Loại (Type), bạn sẽ điền các giá trị để khách hàng chọn trong trường Giá trị (Value).

Nếu bạn chọn Danh sách (Droplist) trong mục Loại (Type), sẽ có thêm trường Trình giữ chỗ (Placeholder) là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách hàng nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách hàng Please select the option (chọn một trong các sự lựa chọn sau)) và bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value.

Nếu bạn chọn Hộp kiểm (Checkbox) trong mục Loại (Type), bạn sẽ điền các giá trị để khách hàng chọn trong trường Giá trị (Value), các giá trị sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

Nếu bạn chọn Lựa chọn bằng hình ảnh (Picture choice) trong mục Loại (Type), tải trực tiếp các hình ảnh clipart từ thiết bị của bạn.

Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để lưu.

Bạn có thể tạo hình ảnh xem trước và tệp in cho sản phẩm cá nhân hóa để khách hàng dễ dàng hình dung sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thiết lập hình ảnh xem trước, và bài viết này về cách tạo tệp in cho các sản phẩm cá nhân hóa ShopBase.

B. Xuất đơn hàng với các sản phẩm tùy chỉnhVui lòng tham khảo bài viết này về cách xuất đơn hàng sang tệp định dạng CSV.

Để xuất thông tin về các sản phẩm tùy chỉnh trong đơn hàng, nhấp vào Tùy chỉnh các trường xuất (Customize export fields) trong mục Mẫu (Export template) và chọn trường Thuộc tính chi tiết đơn hàng (Lineitem Properties).


Sau khi xuất, dữ liệu sẽ được hiển thị trên cột Line-item Properties trong tệp CSV, bao gồm tên và nhãn của tính năng cá nhân hóa.

Bài viết liên quanThêm một sản phẩm mới
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV

Cập nhật vào: 10/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!