Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn tạo tính năng cá nhân hóa (custom options) cho sản phẩm có nghĩa là bạn cho phép người mua được tùy chỉnh một số đặc điểm của sản phẩm theo ý mình trước khi đặt hàng. Ví dụ, sản phẩm cho phép in tên người mua hoặc ảnh của họ lên trên trên đó. Với ShopBase, bạn có thể dễ dàng tạo sản phẩm có tính năng cá nhân hóa bằng thêm tính năng Custom options vào một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã tạo trên cửa hàng như hướng dẫn trong bài viết này.

Ngoài ra nếu bạn muốn thêm tính năng cá nhân hóa cho nhiều sản phẩm, bạn nên sử dụng tệp CSV như hướng dẫn của bài viết này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products.

Bấm vào Add product để tạo sản phẩm mới hoặc bấm vào tên sản phẩm bạn đã tạo và muốn thêm tính năng Custom options. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin của các trường trong trang chi tiết sản phẩm và điền hoặc chỉnh sửa cho phù hợp.

Trong trang chi tiết sản phẩm này, bấm Add custom option trong mục Custom Options để thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm.


Hệ thống tạo cho bạn một tính năng cá nhân hóa, bạn điền các thông tin bạn muốn thiết lập. Ấn Add another option nếu bạn muốn thêm một tính năng cá nhân hóa khác cho sản phẩm.


Tại phần chỉnh sửa thông tin tính năng cá nhân hóa, bạn có thể:

Thay đổi tên của tính năng trong trường Name (tên này khách mua không nhìn thấy, chỉ hiển thị trên trang quản trị để dễ quản lý)

Điền tên của trường thông tin tính năng cá nhân hóa hiển thị trên trang sản phẩm cho khách hàng nhìn thấy ở trường Label (display on storefront)

Chọn loại cá nhân hóa ở trường Type bao gồm Text field (cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 30 ký tự), Text area (cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 140 ký tự, có thể dùng được dấu xuống dòng), Image (cho phép người mua có thể tải hình ảnh của họ lên sản phẩm), Radio buttons (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng nút), Droplist (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng menu thả xuống), Checkbox (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng ô trống để tích chọn), Picture choice (cho phép người mua có thể lựa chọn hình ảnh yêu thích được in trong sản phẩm từ danh sách hình ảnh được gợi ý bởi người bán, thay vì họ phải tự thêm theo cách thủ công)

Bạn lựa chọn việc đưa tính năng cá nhân hóa vào sản phẩm là bắt buộc hay không ở mục Required?

Nếu bạn chọn Text field, Text area trong mục Type, sẽ có thêm trường Placeholder là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách Enter your text here (điền chữ vào ô trống)); trường Default value (prefill on storefront) để bạn có thể để ký tự mặc định được điền sẵn cho phần chữ mà nếu khách muốn thay đổi, họ cần xóa các ký tự này để điền ký tự của riêng họ vào ô trống; trường Allow the following characters để bạn chọn các ký tự mà khách có thể sử dụng.

Nếu bạn chọn Image trong mục Type, sẽ có thêm trường Help text là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo ví dụ như You should upload image in 500x200 pixel to get the best quality (bạn nên tải ảnh kích cỡ 500x200 pixel để nhận được kết quả tốt nhất).

Nếu bạn chọn Radio buttons trong mục Type, bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value.

Nếu bạn chọn Droplist trong mục Type, sẽ có thêm trường Placeholder là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách Please select the option (chọn một trong các sự lựa chọn sau)) và bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value.

Nếu bạn chọn Checkbox trong mục Type, bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value, các giá trị sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

Nếu bạn chọn Picture choice trong mục Type, bạn sẽ tải các ảnh để khách chọn bằng cách kéo ảnh từ máy tính vào ô Drop image to upload hoặc nhấn vào ô Drop image to upload để tải ảnh lên.

Nhấn Save changes để lưu.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm biến thể cho sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!