Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn tạo tính năng cá nhân hóa (custom options) cho sản phẩm có nghĩa là bạn cho phép người mua được tùy chỉnh một số đặc điểm của sản phẩm theo ý mình trước khi đặt hàng. Ví dụ, sản phẩm cho phép in tên người mua hoặc ảnh của họ lên trên trên đó. Với ShopBase, bạn có thể dễ dàng tạo sản phẩm có tính năng cá nhân hóa bằng thêm tính năng Custom options vào một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã tạo trên cửa hàng như hướng dẫn trong bài viết này.

Ngoài ra nếu bạn muốn thêm tính năng cá nhân hóa cho nhiều sản phẩm, bạn nên sử dụng tệp CSV như hướng dẫn của bài viết này.

Nội dung bài viết

A. Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
B. Truy xuất đơn đặt hàng với các sản phẩm tùy chỉnh

A. Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products.

Bấm vào Add product để tạo sản phẩm mới hoặc bấm vào tên sản phẩm bạn đã tạo và muốn thêm tính năng Custom options. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin của các trường trong trang chi tiết sản phẩm và điền hoặc chỉnh sửa cho phù hợp.

Trong mục Personalization, chọn Create custom option only.


Trong mục Custom options, điền các thông tin cần thiết cho các lựa chọn cá nhân hóa. Ấn Add another option nếu bạn muốn thêm một lựa chọn cá nhân hóa khác cho sản phẩm.


Trong mục Custom options, bạn có thể:

Thay đổi tên của tính năng trong trường Name (tên này khách mua không nhìn thấy, chỉ hiển thị trên trang quản trị để dễ quản lý)

Điền tên của trường thông tin tính năng cá nhân hóa hiển thị trên trang sản phẩm cho khách hàng nhìn thấy ở trường Label (display on storefront)

Chọn loại cá nhân hóa ở trường Type bao gồm Text field (cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 30 ký tự), Text area (cho phép người mua thêm văn bản trên sản phẩm với giới hạn 140 ký tự, có thể dùng được dấu xuống dòng), Image (cho phép người mua có thể tải hình ảnh của họ lên sản phẩm), Radio buttons (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng nút), Droplist (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng menu thả xuống), Checkbox (cho phép người mua chọn lựa từ những gợi ý có sẵn của người bán, gợi ý hiển thị dạng ô trống để tích chọn), Picture choice (cho phép người mua có thể lựa chọn hình ảnh yêu thích được in trong sản phẩm từ danh sách hình ảnh được gợi ý bởi người bán, thay vì họ phải tự thêm theo cách thủ công)

Bạn lựa chọn việc đưa tính năng cá nhân hóa vào sản phẩm là bắt buộc hay không ở mục Required?

Nếu bạn chọn Text field, Text area trong mục Type, sẽ có thêm trường Placeholder là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách Enter your text here (điền chữ vào ô trống)); trường Default value (prefill on storefront) để bạn có thể để ký tự mặc định được điền sẵn cho phần chữ mà nếu khách muốn thay đổi, họ cần xóa các ký tự này để điền ký tự của riêng họ vào ô trống; trường Allow the following characters để bạn chọn các ký tự mà khách có thể sử dụng.

Nếu bạn chọn Image trong mục Type, sẽ có thêm trường Help text là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo ví dụ như You should upload image in 500x200 pixel to get the best quality (bạn nên tải ảnh kích cỡ 500x200 pixel để nhận được kết quả tốt nhất).

Nếu bạn chọn Radio buttons trong mục Type, bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value.

Nếu bạn chọn Droplist trong mục Type, sẽ có thêm trường Placeholder là dòng chữ mờ hiển thị phía trong phần ô trống có tác dụng hướng dẫn khách nên làm gì tiếp theo (ví dụ hướng dẫn khách Please select the option (chọn một trong các sự lựa chọn sau)) và bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value.

Nếu bạn chọn Checkbox trong mục Type, bạn sẽ điền các giá trị để khách chọn trong trường Value, các giá trị sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

Nếu bạn chọn Picture choice trong mục Type, bạn sẽ tải các ảnh để khách chọn bằng cách kéo ảnh từ máy tính vào ô Drop image to upload hoặc nhấn vào ô Drop image to upload để tải ảnh lên.

Nhấn Save changes để lưu.

Bạn có thể tạo hình ảnh xem trước và tệp in cho sản phẩm cá nhân hóa để khách hàng dễ dàng hình dung sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thiết lập hình ảnh xem trước, và bài viết này về cách tạo tệp in cho các sản phẩm cá nhân hóa ShopBase.

B. Truy xuất đơn đặt hàng với các sản phẩm tùy chỉnh

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders.


Chọn Export (nếu bạn muốn xuất các đơn đặt hàng ở trang hiện tại, các đơn đặt hàng trong một phạm vi ngày cụ thể hoặc tất cả các đơn đặt hàng).


Trong trường hợp bạn muốn xuất những đơn đặt hàng cụ thể, vui lòng tích chọn các đơn đặt hàng đó và nhấp Export.


Bạn cũng có thể tìm các đơn đặt hàng bạn muốn xuất trong thanh tìm kiếm và nhấp Export.


Tại cửa sổ mới, thiết lập và tùy chỉnh các đơn đặt hàng được đề xuất, trong đó:

Store: Chọn cửa hàng bạn muốn xuất đơn hàng.
Exports: Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở mục Exports. (Current page - các đơn hàng ở trang hiện tại, Orders by date - các đơn hàng trong phạm vi thời gian cụ thể, All orders - tất cả các đơn hàng, Selected ... orders - các đơn hàng được chọn, Current search - các đơn hàng được tìm kiếm).
Nhấp Customize export fields trong Export template. Chọn thông tin bạn muốn nhập từ mục Available fields. Bạn cũng có thể chọn nút Save to template để các trường đã chọn sẽ được lưu vào một mẫu để sử dụng sau này.


Để xuất thông tin về các sản phẩm tùy chỉnh trong đơn đặt hàng, chọn trường Lineitem Properties.


Vui lòng tham khảo bài viết này để tham khảo về mẫu xuất đơn hàng.

Sau khi xuất, dữ liệu sẽ được hiển thị trên cột Line-item Properties trong tệp CSV, bao gồm tên và nhãn của tính năng cá nhân hóa.

Bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!