Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đối với đơn hàng ShopBase có các sản phẩm cá nhân hóa, bạn sẽ cần tạo tệp in có chứa thiết kế của sản phẩm và các giá trị của tính năng cá nhân hóa. Tệp in có thể được gửi cùng với thông tin đặt hàng cho các nhà cung cấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tệp in cho sản phẩm cá nhân hóa trên ShopBase.Nội dung bài viết

A. Thiết lập tệp in
B. Cách tạo tệp in cho đơn hàng
C. Xuất đơn hàng với tệp in

A. Thiết lập tệp in

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm bạn muốn thiết lập tệp in.

Trong mục Personalization, nhấp vào Create Print file.


Tại trang Create print file nhấp Upload your print file image để tải tệp in cho sản phẩm. Hình ảnh tải lên không cần có tính năng cá nhân hóa nào vì tính năng này sẽ được thiết lập trong các bước tiếp theo.
Thêm các layers để thiết lập tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm trong mục Layers.

Nhấp Add image để thêm layer hình ảnh. Tính năng Image và/hoặc Picture choice cho phép khách hàng tải hình ảnh hoặc chọn hình ảnh từ danh sách hình ảnh có sẵn.


Bạn có thể nhấp vào từng layer hình ảnh để chỉnh sửa Location (vị trí), Size (kích thước), Rotation (xoay), và Opacity (độ mờ).


Nhấp Add text để thêm layer văn bản. Tính năng Text field, Text area, Radio, và/hoặc Droplist cho phép khách hàng thêm hoặc chọn văn bản có sẵn cho sản phẩm.


Bạn có thể nhấp vào từng layer văn bản để chỉnh sửa Text (văn bản), Size (kích thước font), Color (màu sắc), Location (vị trí), Size (kích thước layer), Rotation (xoay) , và Opacity (độ mờ). Bạn có thể chọn font có sẵn hoặc nhấp Add new fonts để thêm font mới. Trong mục Letter case, chọn Upper case (viết hoa) , Lower case (viết thường), hoặc None tùy theo mong muốn.


Nếu các layers đã được thiết lập trong trang Create preview từ trước, những layers đó sẽ được đồng bộ với các tệp in, và ngược lại.

Nhấp Save khi hoàn thành. Tại cửa số pop-up, nhấp Create để tạo tệp in cho sản phẩm.


Tệp in cũng sẽ được tạo tự động cho các đơn hàng chưa được xử lý.

B. Cách tạo tệp in cho đơn hàng

Khi tệp in được tạo cho một sản phẩm, tệp đó sẽ được tạo tự động cho các đơn hàng chứa sản phẩm đó.


Khi tệp in được tạo cho đơn hàng, bạn có thể nhấp vào:

Preview: để xem trước tệp in.
Download: để tải tệp in về máy.
Edit: để chỉnh sửa các chi tiết của tệp in (ví dụ: vị trí, kích thước) sao cho các lựa chọn cá nhân hóa được hiển thị trên sản phẩm một cách đẹp nhất. Các chỉnh sửa này cũng sẽ được đồng bộ trên tệp in của các đơn hàng trong tương lai.C. Xuất đơn hàng với tệp in

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders.


Chọn Export (nếu bạn muốn xuất các đơn hàng ở trang hiện tại, các đơn hàng trong phạm vi ngày cụ thể hoặc toàn bộ đơn hàng).


Trong trường hợp bạn muốn xuất những đơn hàng cụ thể, vui lòng tích chọn các đơn đặt hàng đó và nhấp Export.


Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở trên thanh tìm kiếm rồi ấn Export.


Trong cửa sổ mới, thiết lập và tùy chỉnh các đơn hàng gợi ý, trong đó:

Store: Chọn cửa hàng bạn muốn xuất đơn hàng.
Exports: Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở mục Exports. (Current page - các đơn hàng ở trang hiện tại, Orders by date - các đơn hàng trong phạm vi thời gian cụ thể, All orders - tất cả các đơn hàng, Selected ... orders - các đơn hàng được chọn, Current search - các đơn hàng được tìm kiếm)
Chọn Customize export fields trong Export template. Chọn thông tin bạn muốn xuất trong mục Available fields. Bạn cũng có thể chọn nút Save to template để các trường đã chọn sẽ được lưu thành một mẫu cố định.


Để xuất các tệp in của sản phẩm, chọn trường Lineitem Print file.


Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm về mẫu xuất đơn hàng.

Sau khi xuất xong, dữ liệu sẽ được hiển thị trong cột Lineitem Print file của tệp CSV, bao gồm tệp in sản phẩm ở định dạng PNG.

Bài viết liên quan

Tổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!