Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi đã tạo một sản phẩm mới, bạn có thể muốn chỉnh sửa chúng để thay đổi một số thông tin liên quan. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc trên của hàng của bạn.

Nội dung bài viết

A. Chỉnh sửa một sản phẩm
B. Chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc

A. Chỉnh sửa một sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và nhấp vào tên của sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.


Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm, tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên quan đến sản phẩm mà bạn muốn. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm về các trường thông tin trong trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm.

Nhấp vào Save changes để lưu.

B. Chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nhiều sản phẩm, việc chỉnh sửa từng sản phẩm như đã hướng dẫn ở mục A có thể tốn thời gian. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc này chỉ trong một vài bước đơn giản.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products.


Trong danh sách các sản phẩm trên cửa hàng, đánh dấu tích để chọn các sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó nhấp vào hộp thoại Action.


Một hộp thoại hiện ra, bạn có thể nhấp vào các lựa chọn để tiến hành chỉnh sửa hàng loạt bao gồm:

Make products available: cho phép các sản phẩm được chọn hiển thị trên cửa hàng.
Make products unavailable: không cho phép các sản phẩm được chọn hiển thị trên cửa hàng.
Add tags: thêm thẻ vào các sản phẩm. Sau khi bấm vào Add tags, một hộp thoại hiện ra. Tại đây bạn có thể chọn các thẻ đã được tạo sẵn trên cửa hàng, được liệt kê bên dưới dòng Select existing tags to be added:. Bạn cũng có thể tự tạo thẻ mới bằng cách đánh tên thẻ vào ô trống, các thẻ được ngăn cách với nhau bằng dấu ,. Sau đó, nhấn Apply changes để hệ thống bắt đầu thêm thẻ vào các sản phẩm được chọn.


Remove tags: Xóa thẻ khỏi các sản phẩm. Sau khi bấm vào Remove tags, một hộp thoại hiện ra. Tại đây bạn có thể chọn các thẻ cần xóa từ những thẻ đã được tạo sẵn trên cửa hàng, được liệt kê bên dưới dòng Select existing tags to be removed:. Bạn cũng có thể đánh tên thẻ cần xóa vào ô trống, các thẻ được ngăn cách với nhau bằng dấu ,. Sau đó, nhấn Apply changes để hệ thống bắt đầu xóa các thẻ ra khỏi các sản phẩm được chọn.


Add to collection: Thêm các sản phẩm được chọn vào một bộ sưu tập nhất định. Sau khi bấm vào Add to collection, hộp thoại hiện ra, bạn đánh tên của bộ sưu tập bạn cần thêm sản phẩm vào ô tìm kiếm hoặc tìm kiếm bộ sưu tập bạn cần được liệt kê phía dưới ô tìm kiếm. Đánh dấu tích để chọn bộ sưu tập mà bạn muốn thêm sản phẩm vào. Nhấn Save để lưu.


Remove from collection: Loại các sản phẩm được chọn ra khỏi bộ sưu tập. Sau khi bấm vào Remove from collection, hộp thoại hiện ra, bạn đánh tên của bộ sưu tập bạn cần thêm sản phẩm vào ô tìm kiếm hoặc tìm kiếm bộ sưu tập bạn cần được liệt kê phía dưới ô tìm kiếm. Đánh dấu tích để chọn bộ sưu tập mà bạn muốn loại sản phẩm ra khỏi bộ sưu tập đó. Nhấn Save để lưu.


Edit products: Bấm vào đây để có thể chỉnh sửa các thông tin khác của các sản phẩm được chọn cùng một lúc. Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang Bulk editor, ShopBase cho phép bạn chỉnh sửa đồng loạt thông tin của các sản phẩm và biến thể sản phẩm bao gồm: chỉnh sửa tiêu đề (Title), thẻ sản phẩm (Tags), loại sản phẩm (Product type), nhà cung ứng (Vendor), giá bán sản phẩm (Price), giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi giảm giá (Compare at price), các loại chi phí liên quan đến sản phẩm (Cost per item), mã SKU sản phẩm, việc bạn có cho phép ShopBase theo dõi biến động số lượng hàng tồn kho sản phẩm hay không (Track quantity), việc bán có cho phép khách hàng tiếp tục mua các sản phẩm hết hàng hay không (Allow overselling), trọng lượng sản phẩm (Weight). Nháy đúp chuột vào ô tương ứng với sản phẩm hoặc biến thể và trường thông tin mà bạn muốn sửa giống như ví dụ ở ảnh phía dưới.


Nhấp vào Save changes để lưu các thay đổi.Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!