Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để đảm bảo lưu lượng truy cập cửa hàng ShopBase, đặc biệt là trong mùa lễ, giới hạn sẽ được đặt cho các biến thể, hình ảnh và nhập sản phẩm hàng ngày trên một cửa hàng. Các chi tiêt như sau:

A. Giới hạn số biến thể được tạo cho một sản phẩm

Mỗi sản phẩm có thể có tối đa 500 biến thể. Ví dụ: một sản phẩm có 9 kích cỡ, 7 màu sắc, 7 loại thì sẽ có 9x7x7 = 441 biến thể được cho phép, nhưng với 8 màu thì sẽ có 9x8x7 = 504 biến thể, số lượng này vượt quá giới hạn nên hệ thống sẽ từ chối đăng toàn bộ biến thể và khi đó bạn phải giảm bớt số lượng biến thể.
Bạn có thể nhập tối đa 500.000 biến thể/ngày.

B. Giới hạn số hình ảnh được thêm cho một sản phẩm

Số lượng hình ảnh tối đa cho một sản phẩm là 500
Bạn có thể nhập tối đa 300.000 hình ảnh sản phẩm/ngày.

C. Giới hạn số lượng sản phẩm được tạo/nhập vào cửa hàng mỗi ngày

Giới hạn sản phẩm được tạo trên cửa hàng mỗi ngày

Mỗi gói đăng ký tháng sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lí đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được tạo 500 sản phẩm/ngày
Đối với gói dùng thử (14 ngày) và gói Basic Base bạn được tạo 3.000 sản phẩm/ngày
Đối với gói Standard Base bạn được tạo 6.000 sản phẩm/ngày
Đối với gói Pro Base bạn được tạo 30.000 sản phẩm/ngày

Lưu ý:

5000 sản phẩm đầu tiên được thêm vào cửa hàng trong ngày đầu tiên (bất kể phương thức nào) sẽ được ưu tiên tải lên cửa hàng trong vòng 30 phút. Từ sản phẩm thứ 5.001 trở đi, việc tải sản phẩm lên sẽ được thực hiện dần trong vòng 2 tiếng.

Giới hạn sản phẩm được thêm bằng URL (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)

Mỗi gói đăng ký tháng sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lí đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được thêm 200 URL/ngày
Đối với gói dùng thử (14 days trial) và gói Basic Base bạn được thêm 200 URL/ngày
Đối với gói Standard Base bạn được thêm 1.000 URL/ngày
Đối với gói Pro Base bạn được thêm 10.000 URL/ngày

Giới hạn sản phẩm được thêm bằng URL từ AliExpress sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector

ShopBase cho phép bạn nhập sản phẩm bằng 1000 URL mỗi ngày

Lưu ý:

Mỗi cửa hàng không thể nhập hơn 50 URL mỗi ngày từ một tên miền khác trước khi xác minh quyền sở hữu cửa hàng. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của ShopBase để xác minh và xóa giới hạn này.

Giới hạn sản phẩm được thêm bằng cách kết nối một cửa hàng (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)

ShopBase cho phép bạn nhập 5.000 sản phẩm/cửa hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!