Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài việc cho phép khách mua hàng chọn biến thể bằng cách nhấp vào ảnh biến thể, hiện nay trên ShopBase bạn có thể thiết lập hệ thống để khách mua hàng có thể xem ảnh hiển thị tương ứng với biến thể mà họ chọn.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm
B. Thiết lập hình ảnh của nhiều biến thể cho sản phẩm
C. Cách hiển thị hình ảnh của biến thể trên cửa hàng

A. Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm

Có một vài sự khác biệt trong các bước để thiết lập hình ảnh biến thể giữa cửa hàng ShopBase và PrintBase. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho từng cửa hàng dưới đây.

Đối với cửa hàng ShopBase

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products.


Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thay đổi hình ảnh của biến thể.

Tại trang Product detail, nhấp Edit variant trong mục Variant.


Tại trang Variant detail, nhấp Add media trong mục Medias để tải hình ảnh lên từ thiết bị của bạn, hoặc nhấp Select product media để chọn hình ảnh mà bạn đã tải lên trước đó. Bạn có thể chọn hoặc tải nhiều hình ảnh cho một biến thể.


Trong trường hợp bạn chọn nhiều hình ảnh cho một biến thể sản phẩm, hãy nhấp và kéo thả chúng vào thứ tự bạn muốn trong trang Variant detail. Ảnh ở vị trí đầu tiên sẽ là ảnh chính của biến thể đó.


Bạn cũng có thể nhấp vào hình ảnh biến thể trong trang Product detail để chọn hoặc tải lên hình ảnh cho biến thể sản phẩm của bạn. Các bước chọn ảnh biến thể giống như bước 4 ở trên. Tuy nhiên, bạn không thể sắp xếp lại hình ảnh trong bước này.


Nhấp Save.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Đối với cửa hàng PrintBase

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Campaign > All campaigns.


Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thay đổi hình ảnh của biến thể.

Tại trang Campaign detail, nhấp vào hình ảnh biến thể để chọn hoặc tải lên hình ảnh cho chiến dịch của bạn.


Trong cửa sổ pop-up, nhấp Add image để tải hình ảnh lên từ thiết bị của bạn. Bạn có thể chọn hoặc tải nhiều hình ảnh cho một biến thể.


Nhấp Save.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Trong trường hợp bạn chọn nhiều hình ảnh cho một biến thể chiến dịch, thì ảnh ở vị trí đầu tiên sẽ là hình ảnh biến thể chính. Trước khi chọn hình ảnh biến thể chiến dịch của mình, bạn có thể nhấp và kéo thả các ảnh theo thứ tự bạn muốn trong trang Campaign detail.B. Thiết lập hình ảnh của nhiều biến thể cho sản phẩm

Bạn có thể thiết lập hình ảnh của nhiều biến thể cùng một lúc bằng cách tích chọn các biến thể trong trang quản trị sản phẩm, chọn Actions > Update meida files.


Sau đó, chọn hình ảnh của biến thể.


Nhấp vào Add image nếu bạn muốn tải hình ảnh lên từ thiết bị của mình.


Nhấp Save.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

C. Cách hiển thị hình ảnh của biến thể trên cửa hàng

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes > Customize.

Chọn Settings > Product.


Tại mục Photo list (đối với theme Inside) hoặc Image list (đối với theme Roller), chọn:

All photos: để hiển thị tất cả hình ảnh của sản phẩm
Only from the variant group: để hiển thị hình ảnh của tất cả các biến thể trong cùng một nhóm mà người mua đang chọn
Only from the selected variant: để chỉ hiển thị hình ảnh của biến thể mà người mua đang chọn


Nhấp Save để lưu thay đổi.

Các chiến dịch và sản phẩm được tạo trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 sẽ hiển thị tất cả ảnh và không theo cài đặt cửa hàng trong phần Themes như trên.

Bài viết liên quan

Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!