Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về khuyến mãi

Trình quản lý của ShopBase cho phép bạn tạo và quản lý các mã khuyến mãi cho khách hàng. Bạn cũng có thể chỉ định ngày mã có hiệu lực, số lần mã có thể được sử dụng, số lượng đặt hàng tối thiểu để mã có thể được sử dụng, nhóm khuyến mãi được áp dụng đồng thời và sản phẩm, bộ sưu tập hoặc biến thể nào có thể áp dụng chiết khấu.


Có hai hình thức khuyến mãi áp dụng trên các cửa hàng là hình thức khuyến mãi thủ công - khách hàng tự nhập mã để được hưởng khuyến mãi; hoặc hình thức khuyến mãi tự động - hệ thống tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách khi giỏ hàng đạt điều kiện.

Bạn có thể tạo và quản lý 3 nhóm khuyến mãi chính, gồm có:

Product discount:Percentage discount (Khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm)
Ví dụ: Bạn tạo mã khuyến mãi giảm giá 30% cho sản phẩm A với giá trị là $50, nếu khách hàng của bạn đặt sản phẩm này và áp dụng mã giám giá, số tiền khách hàng phải trả cho sản phẩm này là $50 * 70% = $35.

Fixed amount discount (Khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định)
Ví dụ: Sản phẩm A có giá là $50, khách hàng áp dụng mã khuyến mãi giảm $10 cho sản phẩm này, như vậy số tiền khách hàng phải trả cho sản phẩm này là $50 - $10 = $40.

Buy-X-get-Y discount (Khuyến mãi theo hình thức mua X tặng Y)
Ví dụ: Nếu khách hàng mua sản phẩm A, họ có thể mua sản phẩm B khác với giá khuyến mãi (ví dụ từ $50 giảm xuống còn $20) nếu giỏ hàng của họ đủ điều kiện áp dụng khuyến mãi.

Shipping discount:Free shipping discount (Khuyến mãi miễn phí vận chuyển)
Ví dụ: Để đặt hàng sản phẩm A, khách hàng phải trả $50 + $5 phí vận chuyển, tổng cộng là $55. Nếu khách hàng có mã khuyến mãi này, họ chỉ phải trả tổng cộng $50.

Boost upsell discount:Upsell discount: Pre-purchase offer, Post-purchase upsell, In cart offer.
Quantity discount
Bundle discount
Smart pre-purchase upsell and Smart bundle upsell

Nếu một đơn hàng đủ điều kiện được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá, thì đơn hàng có thể được áp dụng:

Tối đa 5 khuyến mãi được liệt kê thuộc hai nhóm Product discount và Shipping discounts. Bao gồm cả khuyến mãi thủ công và khuyến mãi tự động.
Đối với nhóm Boost Upsell discount thì không giới hạn số lượng khuyến mãi được áp dụng. Tuy nhiên, chỉ có thể áp dụng một ưu đãi Quantity Discounts. Nếu có nhiều ưu đãi Quantity Discounts có thể được áp dụng cho đơn hàng, thì mã cao nhất sẽ được chọn.
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi thuộc nhóm Product discount và Boost Upsell discount, các khuyến mãi này sẽ được áp dụng trên giá trị đơn hàng ban đầu (subtotal).
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi cùng thuộc nhóm Free Shipping, chỉ một mã khuyến mãi đầu tiên được áp dụng.

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau: Tạo mã khuyến mãi thủ côngTạo khuyến mãi tự động

Bài viết liên quanTạo khuyến mãi tự động
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 05/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!