Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo khuyến mãi tự động

Khuyến mãi tự động là hình thức khuyến mãi hệ thống tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách ngay khi giỏ hàng đủ điều kiện nhận khuyến mãi. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định, khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm chiết khấu, khuyến mãi mua sản phẩm này giảm giá sản phẩm khác và miễn phí vận chuyển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo khuyến mãi tự động chỉ trong một vài bước đơn giản.

Bài viết bao gồm một số nội dung chính sau:

Percentage or Fixed Amount Discount
Free Shipping Discount
Buy X Get Y Discount
Khuyến mãi gộp

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, nếu bạn sử dụng Template by Website Builder đi tới Marketing & Sales > Chiết Khấu > Tự động > Tạo chiết khấu.


Nếu bạn đang sử dụng Theme Editor (Roller / Inside), đi tới Chiết khấu > Tự động.

Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang tạo khuyến mãi. Bạn điền tiêu đề mã khuyến mãi vào mục Tiêu đề chiết khấu tự động (Automatic discount title). Tiêu đề này chỉ xuất hiện khi khuyến mãi được tự động áp dụng với giỏ hàng của khách trong trang thanh toán.


Bạn chọn loại khuyến mãi ở mục Loại chiết khấu (Discount Type). Có 4 loại khuyến mãi để bạn chọn là Phần trăm/Percentage (giảm giá theo chiết khấu phần trăm), Giá trị cố định/Fixed amount (giảm giá một số tiền nhất định), Miễn phí vận chuyển/Free Shipping (miễn phí vận chuyển) và Mua X nhận Y miễn phí/Buy X get Y (mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y).


Phần trăm (Percentage) hoặc Giá trị cố định (Fixed amount)Giá trị chiết khấu (Discount value): Điền số phần trăm chiết khấu giảm giá (đối với loại khuyến mãi Phần trăm/Percentage)
Giá trị cố định/Fixed amount: Điền số tiền nhất định (đối với loại khuyến mãi Giá trị cố định/Fixed amount).
Tại mục Áp dụng cho (Applies to) bạn chọn những đơn hàng mà khuyến mãi được áp dụng như Toàn bộ đơn đặt hàng/Entire order (tất cả các đơn hàng), Bộ sưu tập cụ thể/Specific collections (đơn hàng có những sản phẩm thuộc những bộ sưu tập cụ thể), Sản phẩm cụ thể/Specific products (đơn hàng có những sản phẩm cụ thể).


Tại mục Yêu cầu tối thiểu (Minimum requirement), chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: Không có/None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Số tiền mua tối thiểu/Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Số lượng mặt hàng tối thiểu/Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).


Miễn phí vận chuyển (Free Shipping)Loại chiết khấu (Discount Type), chọn các quốc gia có khuyến mãi trong mục Quốc gia (Countries) như Tất cả các quốc gia (All countries) hoặc Các quốc gia cụ thể (Specific countries).


Số lượng quốc gia được thiết lập là không giới hạn. Các quốc gia được dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng.

Yêu cầu tối thiểu (Minimum requirement), bạn đặt các điều kiện để được giảm giá: Không có (None), Số tiền mua tối thiểu (Minimum purchase amount), Số lượng mặt hàng tối thiểu (Minimum quantity of items).


Đối với các cửa hàng PlusBase, mã khuyến mãi miễn phí vận chuyển sẽ không khả dụng cho phương thức vận chuyển Premium.

Mua X nhận Y miễn phí (Buy X get Y)Loại chiết khấu (Discount Type). Bạn sẽ cài đặt điều kiện về sản phẩm X ở mục Khách mua hàng (Customer buys) và điều kiện về sản phẩm Y ở mục Khách hàng chọn (Customer gets).

Khách mua hàng (Customer buys) bạn cài đặt các điều kiện để khách hàng mua sản phẩm và nhận được khuyến mãi. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Số lượng (Quantity). Chọn sản phẩm mà nếu khách mua sản phẩm đó sẽ được áp dụng khuyến mãi ở trường Bất kỳ mặt hàng nào từ (Any items from), bạn có thể chọn Sản phẩm cụ thể (Specific products) hoặc Bộ sưu tập cụ thể (Specific collections).


Khách hàng chọn (Customer gets) bạn cài đặt các sản phẩm khách hàng sẽ nhận được khuyến mãi giảm giá sau khi mua những sản phẩm ở mục Customer buys. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bạn có thể chọn Specific products (các sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cụ thể).


At A Discount Value bạn chọn loại khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm ở mục Khách hàng chọn (Customer gets)Phần trăm (Percentage) hoặc Miễn phí (Free). Đánh dấu tích vào ô Đặt số lần sử dụng tối đa cho mỗi đơn hàng (Set a maximum number of uses per order) nếu bạn muốn cài đặt số lần tối đã khuyến mãi được sử dụng trong một đơn hàng và điền số lượng tối đa đó ở ô trống ngay phía dưới.


Khách hàng đủ điều kiện (Customer eligibility) bạn chọn đối tượng khách truy cập được áp dụng khuyến mãi: Tất cả khách hàng (Everyone), Khách hàng cụ thể (Specific customers). Bạn có thể lọc khách hàng theo tên, email hoặc số điện thoại.


Giới hạn sử dụng (Usage limits) bạn chọn giới hạn áp dụng khuyến mãi: Giới hạn số lần có thể sử dụng chiết khấu này (Limit number of times this discount can be used in total), Giới hạn một lần sử dụng cho mỗi khách hàng (Limit to one use per customer).


Khuyến mãi gộp (Discount combinations)Tại mục Combinations, thiết lập khuyến mãi đồng thời (khuyến mãi gộp). Các khuyến mãi được chia thành 3 nhóm:

Product discount: bao gồm Percentage discount (Khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm), Fixed amount discount (Khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định), Buy X get Y discount (Khuyến mãi theo hình thức mua X tặng Y)
Shipping discount: Free Shipping (Khuyến mãi miễn phí vận chuyển)
Boost Upsell discount: bao gồm Upsell discount, Quantity discount, Bundle discount, Smart Pre-purchase upsell, và Smart bundle upsell trong ứng dụng Boost Upsell.

Chọn nhóm khuyến mãi muốn áp dụng đồng thời, bạn có thể nhấp chọn vào các liên kết để kiểm tra các khuyến mãi cụ thể có thể áp dụng.Đảm bảo tích chọn nhóm khuyến mãi gộp trong cài đặt của tất cả mã khuyến mãi.

Ví dụ: để kết hợp 2 khuyến mãi sản phẩm - product discounts (OFF10, OFF5) và 1 khuyến mãi miễn phí vận chuyển - free shipping discount (FREESHIPPING):

Trong cài đặt mã OFF10, tích chọn Product DiscountShipping Discount.
Trong cài đặt OFF5, tích chọn Product DiscountShipping Discount.
Tương tự, trong cài đặt FREESHIPPING, tích chọn Product Discount.


Nếu một đơn hàng đủ điều kiện áp dụng nhiều khuyến mãi:

Áp dụng tối đa 5 khuyến mãi được liệt kê thuộc hai nhóm Product discountShipping discounts, bao gồm cả khuyến mãi thủ công và khuyến mãi tự động.


Chỉ 1 khuyến mãi Quantity Discount được áp dụng, các ưu đãi Boost Upsell Discounts khác được áp dụng không giới hạn số mã khuyến mãi. Nếu đơn hàng thỏa mãn đồng thời nhiều ưu đãi Quantity Discounts, mã khuyến mãi có lợi nhất sẽ được áp dụng.Trường hợp KHÔNG thiết lập khuyến mãi gộp, mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng MỘT mã khuyến mãi tự động. Hệ thống ưu tiên áp dụng các ưu đãi nằm trong 2 nhóm Product/Boost upsell, nếu không có ưu đãi nào thuộc 2 nhóm trên, mã khuyến mãi có lợi nhất của nhóm Shipping sẽ được áp dụng.

Tại mục Ngày hoạt động (Active dates) bạn cài đặt thời gian khuyến mãi bắt đầu chạy. Đánh dấu tích vào ô Chọn ngày kết thúc (Set end date) để cài đặt thời gian khuyến mãi kết thúc (nếu bạn muốn).


Lưu ý: Thời gian tại mục Active dates được tính theo múi giờ mặc định mà bạn cài đặt cho cửa hàng.

Nhấp vào Lưu (Save) để lưu khuyến mãi.

Chỉ có một giảm giá tự động có thể được kích hoạt tại một thời điểm. Khi kích hoạt mã giảm giá tự động khi mã giảm giá khác đang có hiệu lực, mã mới sẽ trùng với mã hiện có.


Hệ thống chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi riêng cho một hoặc một vài biến thể sản phẩm. Khuyến mãi chỉ có thể áp dụng tất cả biến thể thuộc sản phẩm đó.
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi thuộc nhóm Product discount và Boost Upsell discount, các khuyến mãi này sẽ được áp dụng trên giá trị đơn hàng ban đầu (subtotal).
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi cùng thuộc nhóm Free Shipping, chỉ một mã khuyến mãi đầu tiên được áp dụng.

Bài viết liên quanTổng quan về khuyến mãi
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 10/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!