Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo mã khuyến mãi thủ công

Mã khuyến mãi thủ công là mã khuyến mãi chỉ áp dụng giảm giá khi khách hàng tự thêm mã giảm giá vào giỏ hàng của họ. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình mã giảm giá một số tiền nhất định, giảm giá theo tỉ lệ phần trăm chiết khấu, giảm giá theo hình thức miễn phí vận chuyển cho các sản phẩm, bộ sưu tập hoặc các biến thể trong cửa hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mã khuyến mãi thủ công chỉ trong vài bước.

Bài viết bao gồm một số nội dung chính sau:

Liên kết chia sẻ
Percentage or Fixed Amount Discount
Free Shipping Discount](#6-free-shipping
Buy X Get Y Discount
Khuyến mãi gộp

Hướng dẫn thao tácTại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Discounts > Codes > Create discount hoặc truy cập Discounts nếu bạn sử dụng Theme Editor.


Điền mã khuyến mãi vào mục Discount code hoặc có thể nhấp vào Generate code để hệ thống tạo mã mới. Khi khách hàng nhập mã này ở trang thanh toán, mã khuyến mãi sẽ được áp dụng vào giỏ hàng của khách hàng.
Bạn có thể tạo một liên kết chia sẻ (Shareable link) để tự động áp dụng mã khuyến mãi bằng cách truy cập Get Shareable Link, nhập URL > nhấp Generate shareable link.URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc https:// và là URL hợp lệ trong cửa hàng, có thể truy cập được (Không hiển thị lỗi 404 - Không tìm thấy trang).

Bạn có thể chia sẻ liên kết này (Shareable link) với khách hàng của mình thông qua email hoặc các trang mạng xã hội. Mã khuyến mãi sẽ được hiển thị tại giỏ hàng khi khách hàng truy cập cửa hàng từ đường link này.Bạn có thể đính kèm mã khuyến mãi vào Email nhắc hoàn thành thanh toán (Abandoned Checkouts Email) để khuyến khích khách hàng hoàn tất đơn hàng. Trong Discount code, nhấp Select discount code để chọn mã khuyến mãi có sẵn hoặc thêm mã mới. Sau khi mã khuyến mãi được thêm vào email, khi khách hàng nhấp vào CTA (Call-To-Action) điều hướng đến trang thanh toán hoặc CTA (Call-To-Action) điều hướng đến trang chủ, khách hàng sẽ được chuyển tới trang thanh toán hoặc giỏ hàng. Tại các trang này, mã khuyến mãi sẽ tự động được áp dụng.
Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về cài đặt email hoàn thành thanh toán.


Nút CTA (Call-To-Action) trong  Email nhắc hoàn thành thanh toán có chứa mã giảm giá
Chọn loại khuyến mãi ở mục Discount Type. Có 4 loại khuyến mãi là: Phần trăm/Percentage (giảm giá theo chiết khấu phần trăm), Giá trị cố định/Fixed amount (giảm giá một số tiền nhất định), Miễn phí vận chuyển/Free Shipping (khuyến mãi miễn phí vận chuyển), Mua X nhận Y miễn phí/Buy X get Y (mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y).


Percentage/Fixed amount


Percentage: nhập số phần trăm chiết khấu giảm giá.
Fixed amount: nhập số tiền chiết khấu
Tại mục Applies to : chọn những đơn hàng mà khuyến mãi được áp dụng, bao gồm Entire order (tất cả các đơn hàng), Specific collections (đơn hàng có những sản phẩm thuộc những bộ sưu tập cụ thể), Specific products (đơn hàng có những sản phẩm cụ thể).


Tại mục Minimum requirement, chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).Free Shipping


Tại mục Countries, chọn các quốc gia áp dụng khuyến mãi, bao gồm All countries (Tất cả các quốc gia) hoặc Specific countries (Các quốc gia cụ thể).


Tại mục Minimum requirement, chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).


Đối với các cửa hàng PlusBase, mã khuyến mãi miễn phí vận chuyển sẽ không khả dụng cho phương thức vận chuyển Premium.

Buy X get Y


Tại mục Customer buys (khách hàng mua): nhập số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm mà nếu khách mua sản phẩm đó sẽ được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bất kỳ sản phẩm nào từ...), bạn có thể chọn Specific products (sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (bộ sưu tập cụ thể.


Tại mục Customer gets (Khách hàng nhận được): cài đặt các sản phẩm khách hàng sẽ nhận được khuyến mãi. Bạn điền số lượng, và chọn sản phẩm được khuyến mãi. Bạn có thể chọn Specific products (sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (bộ sưu tập cụ thể.


Tại mục At A Discount Value: chọn hình thức khuyến mãi là Percentage (phần trăm) hoặc Free (miễn phí). Đánh dấu tích vào ô Set a maximum number of uses per order nếu bạn muốn cài đặt số lần tối đa mã khuyến mãi được sử dụng trong một đơn hàng và điền số lượng tối đa đó ở ô trống ngay phía dưới.


Tại mục Customer eligibility thiết lập đối tượng khách hàng được áp dụng khuyến mãi: Everyone (tất cả khách hàng), Specific customers (khách hàng cụ thể).


Tại mục Usage limits thiết lập giới hạn áp dụng khuyến mãi: Giới hạn số lần có thể sử dụng chiết khấu này (Limit number of times this discount can be used in total), Giới hạn một lần sử dụng cho mỗi khách hàng (Limit to one use per customer).


Khuyến mãi gộp (Discount combinations)Tại mục Combinations, thiết lập khuyến mãi đồng thời (khuyến mãi gộp). Các khuyến mãi được chia thành 3 nhóm:

Product discount: bao gồm Percentage discount (Khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm), Fixed amount discount (Khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định), Buy X get Y discount (Khuyến mãi theo hình thức mua X tặng Y)
Shipping discount: Free Shipping (Khuyến mãi miễn phí vận chuyển)
Boost Upsell discount: bao gồm Upsell discount, Quantity discount, Bundle discount, Smart Pre-purchase upsell, và Smart bundle upsell trong ứng dụng Boost Upsell.

Chọn nhóm khuyến mãi muốn áp dụng đồng thời, bạn có thể nhấp chọn vào các liên kết để kiểm tra các khuyến mãi cụ thể có thể áp dụng.


Đảm bảo tích chọn nhóm khuyến mãi gộp trong cài đặt của tất cả mã khuyến mãi.

Ví dụ: để kết hợp 2 khuyến mãi sản phẩm - product discounts (OFF10, OFF5) và 1 khuyến mãi miễn phí vận chuyển - free shipping discount (FREESHIPPING):

Trong cài đặt mã OFF10, tích chọn Product DiscountShipping Discount.
Trong cài đặt OFF5, tích chọn Product DiscountShipping Discount.
Tương tự, trong cài đặt FREESHIPPING, tích chọn Product Discount.


Nếu một đơn hàng đủ điều kiện áp dụng nhiều khuyến mãi:

Áp dụng tối đa 5 khuyến mãi** được liệt kê thuộc hai nhóm Product discountShipping discounts, bao gồm cả khuyến mãi thủ công và khuyến mãi tự động.


Chỉ 1 khuyến mãi Quantity Discount được áp dụng, các ưu đãi Boost Upsell Discounts khác được áp dụng không giới hạn số mã khuyến mãi. Nếu đơn hàng thỏa mãn đồng thời nhiều ưu đãi Quantity Discounts, mã khuyến mãi có lợi nhất sẽ được áp dụng.


Tại mục Active dates cài đặt thời gian bắt đầu áp dụng khuyến mãi. Đánh dấu tích vào ô Set end date)* để cài đặt thời gian khuyến mãi kết thúc (nếu muốn).


Lưu ý: Thời gian tại mục Active dates được tính theo múi giờ mặc định mà bạn cài đặt cho cửa hàng.

Nhấp vào Save để lưu.

Hệ thống chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi riêng cho một hoặc một vài biến thể sản phẩm. Khuyến mãi chỉ có thể áp dụng tất cả biến thể thuộc sản phẩm đó.
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi thuộc nhóm Product discount và Boost Upsell discount, các khuyến mãi này sẽ được áp dụng trên giá trị đơn hàng ban đầu (subtotal).
Nếu một đơn hàng thỏa mãn điều kiện của nhiều mã khuyến mãi cùng thuộc nhóm Free Shipping, chỉ một mã khuyến mãi đầu tiên được áp dụng.

Bài viết liên quanTổng quan về khuyến mãi
Tạo khuyến mãi tự động
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 08/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!