Bài viết này cũng có sẵn trong:
Smart Offers là tính năng tự động đưa ra các gợi ý bán thêm, bán chéo (upsell, cross-sell) thông minh phù hợp với từng đối tượng khách hàng, dựa trên lịch sử và hành vi mua hàng của họ trên cửa hàng. Việc sử dụng Smart Offers giúp giảm khối lượng công việc khi cửa hàng của bạn có quá nhiều sản phẩm và việc tạo các gợi ý bán thêm, bán chéo cho từng sản phẩm riêng biệt tốn rất nhiều thời gian. Tính năng Smart Offers của ShopBase được hỗ trợ bởi công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI), bao gồm hai tính năng riêng biệt là Smart Pre-purchase (các gợi ý thông minh cho Pre-purchase upsell) và Smart Bundles (các gợi ý thông minh cho Bundles cross-sell). Vui lòng tham khảo thêm bài viết này để hiểu thêm về tính năng Smart Offers mà ShopBase cung cấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn bật tính năng Smart Offers cho cửa hàng ShopBase.

Nội dung chính bài viết

A. Bật tính năng Smart Pre-purchase
B. Bật tính năng Smart Bundles

A. Bật tính năng Smart Pre-purchase

Pre-purchase Upsell là hình thức bán hàng gợi ý cho khách hàng những sản phẩm khác liên quan sau khi khách hàng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng của mình. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này để biết cách tạo một ưu đãi Pre-purchase Upsell cho cửa hàng. Bật tính năng Smart Pre-purchase giúp những cửa hàng đưa ra những gợi ý thông mình hơn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Setting

Bật nút xanh bên cạnh Smart Pre-Purchase như hình


Ấn vào nút Set-up recommendation rules để thiết lập những quy tắc hoạt động cho tính năng Smart Pre-Purchase. Trong đó:

Target product rules: Đặt quy tắc cho Smart Pre-purchase để hệ thống ShopBase tự động hiển thị Pre-purchase upsell cho những sản phẩm thuộc quy tắc này. Bạn có thể chọn is one of these products (sản phẩm được áp dụng Smart Pre-purchase là một trong những sản phẩm này) - có thể chọn tất cả các sản phẩm trên cửa hàng (All products) hoặc chỉ một số sản phẩm được chọn thủ công (Manually selected products). Bạn cũng có thể chọn is not one of these products (sản phẩm được áp dụng Smart Pre-purchase là tất cả các sản phần trừ những trong những sản phẩm này) và sau đó bạn chọn danh sách các sản phẩm không áp dụng Smart Pre-purchase bằng cách bấm vào Manually selected products.

Offer's discount: Bật nút xám chuyển sang xanh nếu bạn muốn cho khách hàng hưởng khuyến mãi giảm giá cho các gợi ý mà bạn đưa ra cho khách hàng, sau đó điền phần trăm giảm giá vào trường ô trống mục Discount percentage.


Upsell product ranking rules: Đặt ra quy tắc để ShopBase cho hiển thị các sản phẩm gợi ý theo thứ tự ưu tiên. Bạn có thể đánh dấu tích cho những tính chất được ưu tiên để chọn sản phẩm gợi ý hoặc bấm vào tám dấu chấm tương ứng với mỗi tính chất và kéo để di chuyển các tính chất để xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như hình minh họa phía dưới. Phần Max number of up-sell products showed in Up-sell popup là số sản phẩm tối đa sẽ được gợi ý cho khách hàng (tùy bạn chọn).


Ấn Save changes để lưu.

B. Bật tính năng Smart Bundles

Bundles Cross-sell là hình thức bán hàng gợi ý cho khách hàng những sản phẩm khác liên quan ở ngay dưới nút Add To Cart khi khách hàng đang trong trang sản phẩm bất kỳ. Bật tính năng Smart Bundles giúp những cửa hàng đưa ra những gợi ý các sản phẩm liên quan thông mình hơn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Setting

Bật nút xanh bên cạnh Smart Bundles như hình


Ấn vào nút Set-up recommendation rules để thiết lập những quy tắc hoạt động cho tính năng Smart Bundles. Trong trang quy tắc, bật Offer's discount nếu bạn muốn đặt mức giảm giá cho các gợi ý mà bạn đưa ra cho khách hàng.


Ấn Save changes để lưu.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Hiểu về tính năng Smart Offers
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!