Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ưu đãi bán thêm Pre-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho khách hàng ngay khi khách hàng bấm nút Add To Cart trên trang như hình bên dưới. Những sản phẩm được gợi ý để khuyến khích khách hàng thêm nhiều sản phẩm hơn vào giỏ hàng của mình.


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase bằng ứng dụng Boost Upsell.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell > Upsell và chọn Create offer.


Chọn loại: Pre-purchase


Điền tên và thông điệp của ưu đãi ở mục Offer's name & message:

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Tên giúp việc quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, đây là trường bắt buộc. Thông điệp này sẽ được hiển thị ngay trên danh sách những sản phẩm được gợi ý. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm những sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng hơn.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Target products là những sản phẩm mà khi khách hàng mua những sản phẩm đó thì ưu đãi bán thêm Pre-purchase sẽ được hiển thị ngay sau khi khách hàng ấn Add To Cart. Bạn có thể chọn:

All products: tất cả các sản phẩm
Specific products: một số sản phẩm cụ thể
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể
Specific by rules: một số các sản phẩm được chọn thủ công theo quy tắc tự động nhất định


Nếu bạn chọn Specific by rules, bạn có thể chọn all conditions (nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đặt ra) hoặc any condition (nếu bạn muốn các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được đặt ra). Ấn Add another condition để thêm các điều kiện mới. Bạn ấn vào menu thả xuống thứ nhất để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: product title (tiêu đề sản phẩm), product type (loại sản phẩm), product vendor (nhà cung cấp), product tag (thẻ sản phẩm), variant title/SKU (tiêu đề hoặc mã SKU của biến thể sản phẩm), variant option (tùy chọn của biến thể sản phẩm), collection name (bộ sưu tập). Bạn ấn vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo.


Các sản phẩm bạn chọn ở mục Choose Recommend products là những sản phẩm được đề xuất trong để khách hàng mua thêm. Bạn có thể chọn:

Specific products: một số sản phẩm cụ thể
Specific collections: một số bộ sưu tập cụ thể
Same collection with target products: các sản phẩm thuộc cùng bộ sưu tập với sản phẩm được khách hàng mua
Most relevant products use automated rules: các sản phẩm có liên quan được chọn bởi quy tắc tự động của ShopBase được gợi ý dựa trên lịch sử khách hàng mua hàng tại cửa hàng
Specific by rules: một số các sản phẩm được chọn thủ công theo quy tắc nhất định. Nếu bạn chọn Specific by rules, bạn có thể chọn all conditions (nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đặt ra) hoặc any condition (nếu bạn muốn các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được đặt ra). Ấn Add another condition để thêm các điều kiện mới. Bạn ấn vào menu thả xuống thứ nhất để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: product title (tiêu đề sản phẩm), product type (loại sản phẩm), product vendor (nhà cung cấp), product tag (thẻ sản phẩm), variant title/SKU (tiêu đề hoặc mã SKU của biến thể sản phẩm), variant option (tùy chọn của biến thể sản phẩm), collection name (bộ sưu tập). Bạn ấn vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo.


Đánh dấu tích để chọn Change default variant to show as a recommend product nếu bạn muốn đặt ra quy tắc chọn các biến thể sẽ hiển thị đại diện cho các sản phẩm được gợi ý (ở phần If the item added to cart match) dựa trên với các biến thể của sản phẩm mà khách hàng vừa bấm Add To Cart (ở phần Then show the variant that matches the following condition on the widget). Ấn Add condition để thêm các điều kiện mới.


Bạn có thể thêm khuyến mại cho các sản phẩm được đề xuất để khuyến khích khách mua hàng bằng cách bật nút xanh ở mục Offer’s discount và điền phần giảm giá ở trường Discount percentage.


Sau khi đã hoàn thành, bấm Submit offer.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!