Bài viết này cũng có sẵn trong:
Gợi ý cho khách hàng mua theo gói (tiếng anh gọi là Bundles offer) là hình thức bán hàng khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính. ShopBase cho phép người bán hàng áp dụng hình thức này bằng cách hiển thị nhóm các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính ngay bên dưới nút Add To Cart trên trang sản phẩm như hình bên dưới.


Phần này sẽ hướng dẫn bạn tạo gợi ý cho khách hàng mua theo gói với ứng dụng Boost Upsell trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Cross-sell >> Bundles.

Chọn Create a bundle.


Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi ở mục Offer's name & message

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này. Đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Tên giúp việc quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's message: bạn chọn thông điệp của ưu đãi tại đây từ các thông điệp gợi ý ShopBase có sẵn, và đây là trường bắt buộc. Một thông điệp thuyết phục và phù hợp sẽ giúp khách hàng dễ dàng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng hơn.


Tạo nhóm các sản phẩm để gợi ý cho khách hàng mua theo gói ở mục Choose Bundle products, bấm vào Select products. Bạn cần chọn tối thiểu 2 sản phẩm trong cửa sổ bật lên. Bấm Continue with selected products để hoàn thành quá trình chọn sản phẩm.

Bấm Select products để chọn sản phẩm

Chọn sản phẩm từ cửa sổ bật lên rồi bấm Continue with selected products

Đánh dấu tích để chọn Only show this bundle when customers visit target product nếu bạn muốn gợi ý mua theo gói này chỉ xuất hiện trên trang sản phẩm được gán là Target Product. Nếu muốn thay đổi Target Product, bạn ấn vào Set as target của bất kỳ sản phẩm nào khác mà bạn muốn làm sản phẩm Target Product thay sản phẩm cũ.

Nếu bạn không đánh dấu tích để chọn Only show this bundle when customers visit target product, gợi ý mua theo gói sẽ xuất hiện trên trang sản phẩm của tất cả các sản phẩm có trong mục Choose Bundle products.


Tạo giảm giá cho khách hàng mua cả nhóm sản phẩm (bước này không bắt buộc, thực hiện hay không tùy bạn) bằng cách bật nút xanh bên cạnh Offer’s discount và điền số phần trăm giảm giá số tiền tổng thanh toán cho giỏ hàng nếu khách hàng thêm toàn bộ sản phẩm được gợi ý vào giỏ hàng.


Nhấn Submit Offer để hoàn thành.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Hiểu về tính năng Smart Offers
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!