Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Liên kết thư viện để tái sử dụng template cho nhiều trang web trên ShopBase Creator

Trên ShopBase Creator, bằng cách liên kết thư viện của bạn với các trang web khác nhau, bạn có thể sử dụng lại các template trên nhiều trang web do bạn hoặc người khác sở hữu.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase Creator, truy cập vào trang web chứa thư viện mà bạn muốn cập nhật và đi tới Website > Themes.


Trong mục Libraries, mỗi thư viện có 1 mã ID hiển thị ở dưới tên. Sao chép đoạn mã ID của thư viện mà bạn muốn liên kết.


Đi tới trang web đích mà bạn muốn liên kết thư viện tới. Dưới mục Libraries, nhấp chọn Link a library.


Trong hộp thoại, nhập mã ID mà bạn đã sao chép ở bước 2 và nhấp vào Link library.


Nếu ai đó muốn sao chép thư viện của bạn, họ cần có quyền truy cập hoặc quyền vào mục Themes trong cửa hàng của bạn.
Khi quá trình này hoàn thành, thư viện được liên kết sẽ được hiển thị trong danh sách thư viện của bạn. Bạn có thể thêm tất cả các template trong thư viện này khi thiết kế trang web của bạn.

Để tắt 1 thư viện được liên kết, chuyển nút gạt màu xanh.


Để gỡ liên kết 1 thư viện, nhấp vào nút Remove.


Nhấp vào View để xem 1 thư viện và template của nó.


Bạn sẽ không chỉnh sửa được các thư viện và template được liên kết. Nếu bạn tắt hoặc xóa 1 thư viện và các template của nó từ website gốc, các thư viện và template này sẽ cũng bị xóa khỏi các trang web mà thư viện này được liên kết tới. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về thư viện trên ShopBase Creator.Tổng quan về Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Lưu và tái sử dụng các template màu và phông chữ trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template khối và mục trên ShopBase Creator
Lưu và tái sử dụng các template trang trên ShopBase Creator
Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 27/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!