Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa đơn hàng ShopBase

Sau khi khách hàng đặt hàng, người bán có thể chỉnh sửa đơn hàng như điều chỉnh số lượng mặt hàng, loại bỏ mặt hàng và thay đổi biến thể sản phẩm tùy theo yêu cầu khách hàng. Bạn cần kiểm tra lại tổng giá trị của đơn hàng mới để đảm bảo số tiền đó là chính xác sau khi chỉnh sửa đơn hàng. Nếu tổng giá trị đơn hàng có sự chênh lệch, bạn sẽ cần tính thêm hoặc hoàn lại cho khách hàng khoản chênh lệch đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa đơn hàng và kiểm tra các thay đổi trên trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Các yêu cầu bắt buộc
B. Chỉnh sửa đơn hàng
C. Kiểm tra và cập nhật một đơn hàng đã chỉnh sửa
D. Các câu hỏi thường gặp khi chỉnh sửa đơn hàng

A. Các yêu cầu bắt buộcBạn có thể thực hiện chỉnh sửa đơn hàng trong các trường hợp sau:

Bạn là chủ cửa hàng hoặc được cấp quyền chỉnh sửa đơn hàng. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase.
Đơn hàng được tạo trong trang quản trị ShopBase. Hiện tại, các đơn hàng được nhập bằng tệp CSV hoặc được đồng bộ từ các kênh khác sẽ không thể chỉnh sửa.
Đơn hàng đã được tạo không quá 60 ngày tại thời điểm muốn chỉnh sửa.
Các đơn hàng KHÔNG có trạng thái xử lý đơn hàng là Fulfilled, Partially Fulfilled, Processing, Awaiting Stock.
Đơn hàng PrintHub KHÔNG có trạng thái xử lý đơn hàng là Awaiting Payment, Fulfilled.
Đơn hàng KHÔNG có trạng thái thanh toán là Void, Partially Refunded, Refunded, Payment in process.
Đơn hàng KHÔNG có đơn vị tiền tệ khi thanh toán khác đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Tính năng chỉnh sửa đơn hàng sẽ bị ẩn đi nếu đơn hàng có đơn vị tiền tệ khi thanh toán khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

B. Chỉnh sửa đơn hàngVIệc chỉnh sửa đơn hàng có thể gây ảnh hưởng đến các ứng dụng và quy trình xử lý trên cửa hàng. Do đó, trước khi chỉnh sửa, vui lòng tham khảo bài viết này để có thêm thông tin.
Trong trường hợp đơn hàng có chứa mặt hàng sau mua (post-purchase line items), thì mặt hàng đó sẽ không thể chỉnh sửa.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders) và chọn đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.


Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Thêm tùy chọn (More actions) > Chỉnh sửa đơn hàng (Edit order).


Trong trang mới, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa như:

Điều chỉnh số lượng (Adjust quantity): Điều chỉnh số lượng mặt hàng.


Trong cửa sổ bật lên, nhập số lượng mặt hàng mới và chọn Xác nhận (Confirm).


Bỏ sản phẩm (Remove item): Xóa một mặt hàng. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Xác nhận (Confirm).


Thao tác này không khả dụng nếu đơn hàng chỉ có một mặt hàng. Bạn chỉ có thể điều chỉnh số lượng của mặt hàng, hoặc thay đổi biến thể của mặt hàng.

Đổi biến thể (Change variant): Thay đổi biến thể sản phẩm.


Trong cửa sổ bật lên, chọn biến thể sản phẩm mới và nhấp vào Xác nhận (Confirm).


Trong mục Lý do sửa (Reason for edit), bạn có thể thêm ghi chú về việc chỉnh sửa này. Ghi chú này sẽ được hiển thị trong tiến trình của đơn hàng và khách hàng sẽ không nhìn thấy phần ghi chú này.


Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa đơn hàng, hãy kiểm tra lại và cập nhật đơn hàng.

C. Kiểm tra và cập nhật một đơn hàng đã chỉnh sửaSau khi chỉnh sửa đơn hàng, bạn cần kiểm tra lại tổng giá trị đơn hàng sau khi cập nhật. Tùy thuộc vào những thay đổi bạn đã thực hiện, tổng giá trị của đơn hàng có thể khác với số tiền mà khách hàng đã thanh toán.

Sau khi chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng, bạn có thể thu thêm tiền từ khách hàng.
Nếu tổng giá trị đơn hàng giảm, bạn có thể hoàn trả phần thừa cho khách hàng.
Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi, bạn có thể thông báo cho khách hàng về việc chỉnh sửa.

Vui lòng tham khảo bài viết này để xem công thức tính tổng giá trị đơn hàng sau khi chỉnh sửa.

Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng


Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, trạng thái thanh toán của đơn hàng đó sẽ được chuyển thành Pending (Đang chờ xử lý) và bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng. Mục Tóm tắt (Summary) sẽ hiển thị một khoản Số tiền cần thu (Amount to collect).


Bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng kèm theo liên kết đến trang thanh toán để khách hàng có thể hoàn tất việc thanh toán. Tích chọn Gửi hóa đơn tới khách hàng (Send invoice to customer) và nhấp vào Gửi hóa đơn (Send invoice) để hoàn tất việc cập nhật đơn hàng. Hóa đơn sẽ tự động được gửi đến khách hàng qua email sau khi đơn hàng được cập nhật.


Bạn có thể bỏ tích chọn Gửi hóa đơn tới khách hàng (Send invoice to customer) và nhấp vào Update order. Khách hàng sẽ không nhận được thông báo qua email khi đơn hàng được cập nhật.


Sau đó, trên trang chi tiết đơn đặt hàng, bạn có thể:

Nhấp vào Gửi hóa đơn (Send invoice) để gửi cho khách hàng hóa đơn cùng với liên kết thanh toán qua email.
Nhấp vào Chia sẻ liên kết thanh toán (Share checkout link) để sao chép liên kết và gửi cho khách hàng.


Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, và khoản thanh toán đơn hàng chưa được thu hồi trên cổng thanh toán, bạn sẽ thấy 1 giao dịch với giá trị bằng với tổng giá trị đơn hàng sau khi chỉnh sửa trên cổng thanh toán.
Tuy nhiên, nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa và khoản thanh toán đơn hàng đã được thu hồi trên cổng thanh toán, bạn sẽ thấy 2 giao dịch trên cổng thanh toán: 1 giao dịch với giá trị bằng với tổng giá trị đơn hàng gốc, và 1 giao dịch với giá trị bằng với số tiền tăng lên sau khi chỉnh sửa đơn hàng.

Nếu tổng giá trị đơn hàng giảm


Nếu tổng giá trị đơn hàng giảm sau khi chỉnh sửa, bạn cần cập nhật đơn hàng và hoàn lại tiền cho khách hàng. Mục Tóm tắt (Summary) sẽ hiển thị khoản Cập nhật tổng số (Updated total) và khoản Khách hàng đã thanh toán (Paid by customer) để bạn tính toán số tiền cần hoàn lại.

Theo mặc định, khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn gửi thông báo, bỏ tích chọn Thông báo cho người mua về việc cập nhật (Notify buyers about update).


Nhấp vào Cập nhật đơn hàng (Update order) để hoàn tất việc cập nhật đơn hàng.


Việc hoàn tiền sẽ không hoàn tất khi bạn gửi thông báo cho khách hàng. Bạn cần hoàn tiền cho khách hàng theo cách thủ công sau khi cập nhật đơn hàng.

Từ trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Refund item.


Nhập khoản tiền cần hoàn lại trong mục Hoàn tiền (Refund amount) và điền thông tin cần thiết nếu có. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách hoàn tiền cho một đơn hàng.


Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi


Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi, bạn không cần phải thực hiện thao tác nào.

Theo mặc định, khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn gửi thông báo, bỏ tích chọn Thông báo cho người mua về việc cập nhật (Notify buyers about update).


Nhấp vào Cập nhật đơn hàng (Update order) để hoàn tất việc cập nhật đơn hàng.D. Các câu hỏi thường gặp khi chỉnh sửa một đơn hàng1. Tại sao tôi không có tùy chọn chỉnh sửa đơn hàng?


Bạn sẽ không thể chỉnh sửa đơn hàng nếu đơn hàng không đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong phần A.

2. Tôi có thể hạn chế quyền của nhân viên để chỉnh sửa đơn hàng không?


Có. Các tài khoản nhân viên cần được cấp quyền chỉnh sửa đơn hàng. Bạn cỏ thể bỏ tích chọn mục Chỉnh sửa đơn hàng (Edit orders) nếu không muốn cấp quyền cho tài khoản nhân viên thực hiện chỉnh sửa đơn hàng. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase.

3. Điều gì xảy ra nếu một nhân viên bắt đầu chỉnh sửa trong khi một nhân viên khác đang chỉnh sửa?


Nhiều tài khoản nhân viên có thể thực hiện chỉnh sửa và cập nhật đơn hàng cùng một lúc. Các thay đổi được thực hiện trong mỗi lần chỉnh sửa sẽ được áp dụng luôn cho đơn hàng. Nếu có sự khác nhau giữa các chỉnh sửa, chỉnh sửa gần nhất sẽ được áp dụng cho đơn hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về đơn hàng
Các ảnh hưởng có thể xảy ra khi chỉnh sửa đơn hàng
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase

Cập nhật vào: 04/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!