Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các ảnh hưởng có thể xảy ra khi chỉnh sửa đơn hàng

Việc chỉnh sửa đơn hàng có thể gây ảnh hưởng đến các ứng dụng và quy trình xử lý trên cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê một số ảnh hưởng có thể xảy ra mà bạn cần lưu ý trước khi chỉnh sửa đơn hàng.

Nội dung bài viếtA. Chiết khấu
B. Tổng giá trị đơn hàng
C. Chỉ số phân tích
D. Hủy và hoàn tiền đơn hàng
E. Xuất đơn hàng
F. Dịch vụ xử lý đơn hàng
G. Đơn hàng với sản phẩm cá nhân hóa

A. Chiết khấuCác khoản chiết khấu sẽ được tính toán dựa theo những thay đổi của mặt hàng và giá bán của đơn hàng (order subtotal).

Ví dụ: Một đơn hàng được áp dụng với chiết khấu 10% trên giá bán của đơn hàng. Khi bạn chỉnh sửa đơn hàng này, nếu tổng giá trị đơn hàng tăng từ $100 lên $120, chiết khấu sẽ tăng từ $10 lên $12.

Nếu bạn áp dụng chiết khấu cho một số sản phẩm trong đơn hàng nhưng sau đó xóa sản phẩm đó khi chỉnh sửa đơn hàng, chiết khấu cũng sẽ được hủy bỏ. Điều này cũng xảy ra khi đặt chiết khấu cho số lượng mua hàng tối thiểu và số lượng mặt hàng tối thiểu.

Nếu chiết khấu từ ứng dụng Boost Upsell được áp dụng cho một đơn hàng, chiết khấu sẽ không được tính toán lại khi chỉnh sửa đơn hàng.

B. Tổng giá trị đơn hàngKhi chỉnh sửa đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng sẽ được tính toán lại theo công thức sau:

Order total (Tổng giá trị đơn hàng) = Order subtotal (Giá bán sản phẩm) - Discount (Chiết khấu, nếu có) + Shipping fee (Phí vận chuyển) - Tax (Thuế, nếu có) + Tip (nếu có).

Order subtotal = Giá bán sản phẩm gốc (trước khi chỉnh sửa) - [Giá x Số lượng (của mặt hàng gốc)] + [Giá x Số lượng (của mặt hàng mới)].
Discount: Chiết khấu sẽ được tính như trong phần A.
Shipping fee: Không thay đổi.
Tax: Thuế sẽ được tính lại theo thuế suất thiết lập cho các mặt hàng mới.
Tip: Không thay đổi.

C. Chỉ số phân tíchKhi các đơn hàng được chỉnh sửa, các chỉ số phân tích sau sẽ bị ảnh hưởng:

Tổng doanh thu bán ra (Total sales).
Giá trị trung bình của một đơn hàng (AOV)
Số lượng sản phẩm trung bình của một đơn hàng (AOI)
Báo cáo theo Total sales (Tổng doanh thu bán ra), Product (Sản phẩm), Variant option (Tùy chọn biến thể), Sales over time (Doanh thu theo thời gian), Variant SKU (SKU biến thể), Order (Đơn hàng), Product type (Loại sản phẩm).

Sau khi đơn hàng được chỉnh sửa và tổng giá trị đơn hàng không thay đổi, các chỉ số và biểu đồ trong báo cáo phân tích và báo cáo bán hàng sẽ tự động được cập nhật trên đơn hàng.

Sau khi đơn hàng được chỉnh sửa và tổng giá trị đơn hàng tăng, các chỉ số và biểu đồ trong báo cáo phân tích và báo cáo bán hàng sẽ tự động được cập nhật trên đơn hàng sau khi khách hàng thanh toán thành công số tiền cần thu.

Sau khi đơn hàng được chỉnh sửa và tổng giá trị đơn hàng giảm, các chỉ số và biểu đồ trong báo cáo phân tích và báo cáo bán hàng sẽ tự động được cập nhật trên đơn hàng.

D. Hủy và hoàn tiền đơn hàngKhi một đơn hàng được chỉnh sửa và tổng giá trị đơn hàng tăng:

Nếu khách hàng chưa thanh toán số tiền cần thu: Trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành Pending (Đang chờ xử lý). Bạn không thể hủy và hoàn tiền cho đơn hàng này.
Nếu khách hàng đã thanh toán số tiền cần thu: Bạn có thể hủy và hoàn tiền đơn hàng này như bình thường nếu cần.

E. Xuất đơn hàngKhi một đơn hàng được chỉnh sửa và tổng giá trị đơn hàng tăng:

Nếu khách hàng chưa thanh toán số tiền cần thu: Khi bạn xuất đơn hàng này, các chi tiết đơn hàng trong tệp csv sẽ giống như trước khi chỉnh sửa.
Nếu khách hàng đã thanh toán số tiền cần thu: Khi bạn xuất đơn hàng này, các chi tiết đơn hàng sẽ được cập nhật theo bản chỉnh sửa mới. Nếu bạn xuất lịch sử giao dịch của đơn hàng này, tệp csv sẽ có hai giao dịch cho đơn hàng này.

F. Dịch vụ xử lý đơn hàngPlusHub


Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi sau khi chỉnh sửa: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên PlusHub.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán số tiền cần thu: Đơn hàng sẽ bị xóa khỏi PlusHub.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, và khách hàng đã thanh toán thành công số tiền cần thu: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên PlusHub.

PrintHub


Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi sau khi chỉnh sửa: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên PrintHub.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán số tiền cần thu: Trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành In review (Đang xét duyệt). Một thông báo You have edited this order and the buyer hasn't paid yet sẽ được hiển thị trên trang quản trị PrintHub.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, và khách hàng đã thanh toán thành công số tiền cần thu: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên PrintHub.

Ali Dropship Connector


Nếu tổng giá trị đơn hàng không thay đổi sau khi chỉnh sửa: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên Ali Dropship Connector.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán số tiền cần thu: Đơn hàng sẽ bị xóa khỏi Ali Dropship Connector.
Nếu tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa, và khách hàng đã thanh toán thành công số tiền cần thu: Các thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên Ali Dropship Connector.

Các ứng dụng xử lý đơn hàng của bên thứ ba


Hiện tại, các ứng dụng xử lý đơn hàng của bên thứ ba không thể ghi nhận các chỉnh sửa đơn hàng. Bạn nên đồng bộ đơn hàng với các ứng dụng này sau khi chỉnh sửa.

Trong trường hợp tổng giá trị đơn hàng tăng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, số tiền cần thu phải được thanh toán trước khi đồng bộ đơn hàng với các ứng dụng này.

G. Đơn hàng với sản phẩm cá nhân hóaHiện tại, nếu bạn chỉnh sửa sản phẩm cá nhân hóa trong đơn hàng, các thông tin cá nhân hóa mà khách hàng đã chọn sẽ không được lưu lại. Bạn cần lưu lại những thông tin này trước khi chỉnh sửa đơn hàng để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ cho việc xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ chỉnh sửa những sản phẩm không phải sản phẩm cá nhân hóa trong một đơn hàng, thì các thông tin cá nhân hóa của sản phẩm cá nhân hóa không được chỉnh sửa sẽ vẫn được giữ nguyên.

Bài viết liên quanChỉnh sửa đơn hàng ShopBase
Tổng quan về đơn hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!