Bài viết này cũng có sẵn trong:
Chủ doanh nghiệp dropshipping cần phải thu thuế từ việc bán hàng để nộp cho chính phủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập thuế cho cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập thuế suất cho quốc gia
B. Thiết lập thuế suất cho khu vực
C. Thiết lập thông tin ghi đè về thuế
D. Cách tính thuế

A. Thiết lập thuế suất cho quốc gia

Đảm bảo rằng quốc gia vận chuyển hàng đến được thiết lập trong khu vực giao hàng để có thể áp dụng thuế một cách chính xác.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Taxes.


Trong mục Tax regions, chọn Add a new country.


Tại cửa sổ pop-up, điền tất cả thông tin cần thiết để thiết lập thuế cho quốc gia.

Country (bắt buộc): Nhập quốc gia bạn muốn thiết lập mức thuế.
Minimum item value: Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Maximum item value: Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Tax name: Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Tax rate (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các đơn hàng được vận chuyển đến quốc gia này.


Nếu thiết lập cả hai trường Minimum item valueMaximum item value, thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.
Nhấp vào Done khi hoàn tất.

B. Thiết lập thuế suất cho khu vực

Việc thu thuế có thể được thiết lập cho một khu vực hoặc tiểu bang cụ thể ở một số quốc gia.

Tại trang Taxes, nhấp chọn Manage vào quốc gia mà bạn muốn thiết lập thuế.


Trong mục State/Province, nhấp chọn Collect tax.


Tại cửa số pop-up, điền tất cả thông tin cần thiết để thiết lập thuế.

State/Province (bắt buộc): Chọn tiểu bang bạn muốn thiết lập mức thuế.
Minimum item value: Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Maximum item value: Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Tax name: Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Tax rate (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các đơn hàng được vận chuyển đến bang này.


Nếu thiết lập cả hai trường Minimum item valueMaximum item value, thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.
Nhấp vào Done khi hoàn tất.

Nếu thuế quốc gia và thuế tiểu bang đều được thiết lập, thuế tiểu bang sẽ được sử dụng để tính thuế. Ví dụ: nếu bạn thiết lập thuế suất 5% cho Hoa Kỳ là thuế quốc gia và 8% cho California là thuế tiểu bang, các đơn hàng được vận chuyển đến California sẽ bị áp thuế 8%.

C. Thiết lập thông tin ghi đè về thuế

Nếu bạn muốn thiết lập thuế suất cho bộ sưu tập hoặc danh mục sản phẩm cụ thể, bạn nên thiết lập thông tin ghi đè về thuế. Vui lòng tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm theo hướng dẫn trong bài viết này, và sau đó áp dụng thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập đó.

Thuế quốc gia phải được thiết lập trước khi thêm thông tin ghi đè về thuế.
Tại trang Taxes, nhấp vào Manage tại quốc gia mà bạn muốn thêm thông tin ghi đè về thuế.


Trong mục Tax overrides, chọn Add product override.


Tại cửa sổ pop-up, điền tất cả thông tin để thiết lập ghi đè về thuế.

Collection (bắt buộc): Tìm và chọn bộ sưu tập cần thêm thông tin ghi đè về thuế.
Location (bắt buộc): Chọn vị trí bạn muốn ghi đè thông tin.
Minimum item value: Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Maximum item value: Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Tax name: Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Tax rate (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các sản phẩm trong bộ sưu tập.


Nếu thiết lập cả hai trường Minimum item valueMaximum item value, thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.
Nếu thuế tiểu bang, thuế quốc gia và thông tin ghi đè về thuế được thiết lập cho một sản phẩm, thì thông tin ghi đè về thuế sẽ được sử dụng để tính thuế.

D. Cách tính thuế

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Taxes.


Trong mục Tax calculation:


Theo mặc định, không lựa chọn nào được tích chọn, thuế bán hàng sẽ được tính dựa trên giá bán sản phẩm (order subtotal).

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = [Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá (nếu có)] x Thuế suất.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên

Nếu bạn muốn thuế bán hàng được tính trong giá bán sản phẩm, chọn Show all prices with tax included. Khi tùy chọn này được bật, thuế sẽ được bao gồm trong giá bán sản phẩm, do đó, bạn nên điều chỉnh giá sản phẩm để để tính thuế cho phù hợp.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = [(Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá nếu có) x Thuế suất] / (1 + Thuế suất).

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên

Nếu bạn muốn tính thuế trên tổng giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, chọn Charge tax on shipping rates.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = (Giá bán sản phẩm (Order subtotal) + Phí vận chuyển (Shipping fee)) x Thuế suất.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên

Nếu bạn muốn thuế bán hàng được bao gồm trong giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, chọn Show all prices with tax includedCharge tax on shipping rates. Khi cả hai tùy chọn được bật, thuế đã được bao gồm trong giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, do đó, bạn nên điều chỉnh giá sản phẩm và phí vận chuyển để tính thuế cho phù hợp.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế= Thuế sản phẩm + Thuế vận chuyển = {[(giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá nếu có) x Thuế suất] / (1 + Thuế suất)} + [(Phí vận chuyển x Thuế suất) / (1 + Thuế suất)].

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên

Bài viết liên quan

Mở trang báo cáo thuế
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!