Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập thuế trên ShopBase

Chủ doanh nghiệp dropshipping cần phải thu thuế từ việc bán hàng để nộp cho chính phủ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập thuế cho cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập thuế suất cho quốc gia
B. Thiết lập thuế suất cho khu vực
C. Thiết lập thông tin ghi đè về thuế
D. Cách tính thuế

A. Thiết lập thuế suất cho quốc giaĐảm bảo rằng quốc gia vận chuyển hàng đến được thiết lập trong khu vực giao hàng để có thể áp dụng thuế một cách chính xác.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Thuế (Taxes).


Trong mục Thuế vùng (Tax regions), chọn Thêm một quốc gia mới (Add a new country).


Tại cửa sổ pop-up, điền tất cả thông tin cần thiết để thiết lập thuế cho quốc gia.

Quốc gia (Country) (bắt buộc): Nhập quốc gia bạn muốn thiết lập mức thuế.
Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value): Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị bạn nhập tại đây. Nếu ngược lại, thuế sẽ không được áp dụng.
Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value): Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bạn nhập tại đây. Nếu ngược lại, thuế sẽ không được áp dụng.
Tên thuế (Tax name): Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Thuế suất (Tax rate) (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các đơn hàng được vận chuyển đến quốc gia này.


Nếu thiết lập cả hai trường Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value)Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value), thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.

Nhấp vào Done khi hoàn tất.

B. Thiết lập thuế suất cho khu vựcViệc thu thuế có thể được thiết lập cho một khu vực hoặc tiểu bang cụ thể ở một số quốc gia.

Tại trang Taxes, nhấp chọn Sắp xếp (Manage) vào quốc gia mà bạn muốn thiết lập thuế.


Trong mục State/Province, nhấp chọn Thu tax (Collect tax).


Tại cửa số pop-up, điền tất cả thông tin cần thiết để thiết lập thuế.

State/Province (bắt buộc): Chọn tiểu bang bạn muốn thiết lập mức thuế.
Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value): Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value): Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Tên thuế (Tax name): Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Thuế suất (Tax rate) (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các đơn hàng được vận chuyển đến bang này.


Nếu thiết lập cả hai trường Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value)Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value), thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.

Nhấp vào Done khi hoàn tất.

Nếu thuế quốc gia và thuế tiểu bang đều được thiết lập, thuế tiểu bang sẽ được sử dụng để tính thuế. Ví dụ: nếu bạn thiết lập thuế suất 5% cho Hoa Kỳ là thuế quốc gia và 8% cho California là thuế tiểu bang, các đơn hàng được vận chuyển đến California sẽ bị áp thuế 8%.

C. Thiết lập thông tin ghi đè về thuếNếu bạn muốn thiết lập thuế suất cho bộ sưu tập hoặc danh mục sản phẩm cụ thể, bạn nên thiết lập thông tin ghi đè về thuế. Vui lòng tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm theo hướng dẫn trong bài viết này, và sau đó áp dụng thông tin ghi đè về thuế cho bộ sưu tập đó.

Thuế quốc gia phải được thiết lập trước khi thêm thông tin ghi đè về thuế.

Tại trang Taxes, nhấp chọn Sắp xếp (Manage) tại quốc gia mà bạn muốn thêm thông tin ghi đè về thuế.


Trong mục Ghi đè thuế (Tax overrides), chọn Thêm ghi đè sản phẩm (Add product override).


Tại cửa sổ pop-up, điền tất cả thông tin để thiết lập ghi đè về thuế.

Bộ sưu tập (Collection) (bắt buộc): Tìm và chọn bộ sưu tập cần thêm thông tin ghi đè về thuế.
Địa điểm (Location) (bắt buộc): Chọn vị trí bạn muốn ghi đè thông tin.
Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value): Nhập ngưỡng thuế tối thiểu. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value): Nhập ngưỡng thuế tối đa. Thuế sẽ được áp dụng nếu giá bán của mặt hàng (item subtotal) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa của mặt hàng (item value). Thuế sẽ không bị áp dụng theo cách khác.
Tên thuế (Tax name): Nhập tên của mục thuế, hiển thị trên chi tiết đơn hàng trong quản trị ShopBase. Nếu trường này bỏ trống, hệ thống sẽ mặc định đặt tên là Tax.
Thuế suất (Tax rate) (bắt buộc): Nhập thuế suất áp dụng cho các sản phẩm trong bộ sưu tập.


Nếu thiết lập cả hai trường Giá trị mặt hàng tối thiểu (Minimum item value)Giá trị mặt hàng tối đa (Maximum item value), thuế sẽ được áp dụng khi giá bán của mặt hàng (item subtotal) thỏa mãn cả hai điều kiện này.
Nếu thuế tiểu bang, thuế quốc gia và thông tin ghi đè về thuế được thiết lập cho một sản phẩm, thì thông tin ghi đè về thuế sẽ được sử dụng để tính thuế.

D. Cách tính thuếTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Thuế (Taxes).


Trong mục Tính thuế (Tax calculation):


Theo mặc định, không lựa chọn nào được tích chọn, thuế bán hàng sẽ được tính dựa trên giá bán sản phẩm (order subtotal).

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = [Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá (nếu có)] x Thuế suất.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang chi tiết đơn hàng như ảnh trên
Nếu bạn muốn thuế bán hàng được tính trong giá bán sản phẩm, chọn Hiển thị tất cả giá đã bao gồm thuế (Show all prices with tax included). Khi tùy chọn này được bật, thuế sẽ được bao gồm trong giá bán sản phẩm, do đó, bạn nên điều chỉnh giá sản phẩm để để tính thuế cho phù hợp.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = [(Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá nếu có) x Thuế suất] / (1 + Thuế suất).

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang chi tiết đơn hàng như ảnh trên
Nếu bạn muốn tính thuế trên tổng giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, chọn Tính thuế phí vận chuyển (Charge tax on shipping rates).

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế = (Giá bán sản phẩm (Order subtotal) + Phí vận chuyển (Shipping fee)) x Thuế suất.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang chi tiết đơn hàng như ảnh trên
Nếu bạn muốn thuế bán hàng được bao gồm trong giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, chọn Hiển thị tất cả giá đã bao gồm thuế (Show all prices with tax included)Tính thuế phí vận chuyển (Charge tax on shipping rates). Khi cả hai tùy chọn được bật, thuế đã được bao gồm trong giá bán sản phẩm và phí vận chuyển, do đó, bạn nên điều chỉnh giá sản phẩm và phí vận chuyển để tính thuế cho phù hợp.

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang thanh toán như ảnh trên
Công thức: Thuế= Thuế sản phẩm + Thuế vận chuyển = {[(giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá nếu có) x Thuế suất] / (1 + Thuế suất)} + [(Phí vận chuyển x Thuế suất) / (1 + Thuế suất)].

Lựa chọn này sẽ được hiển thị trong trang chi tiết đơn hàng như ảnh trên

Bài viết liên quanMở trang báo cáo thuế

Cập nhật vào: 24/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!