Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm đồng hồ đếm ngược và thông tin đáng tin cậy vào trang thanh toán

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo hai công cụ hữu hiệu trên trên trang thanh toán giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi trên cửa hàng. Đó là đồng hồ đếm ngược - Countdown Timer, công cụ tạo ra sự cấp bách cho khách hàng để họ hoàn tất việc thanh toán và các thông tin để tăng độ tin cậy - Trust Indicators (như bảo hành sản phẩm, số lượng đơn đặt hàng đã giao thành công), công cụ giúp tăng độ tin cậy cho cửa hàng thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm đồng hồ đếm ngược và thông tin tăng độ tin cậy vào trang thanh toán như sau:Trong bài viết nàyA. Thêm đoạn script của ShopBase vào cửa hàng của bạn
B. Tùy chỉnh đoạn script của ShopBase

A. Thêm đoạn script của ShopBase vào cửa hàng của bạnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp vào menu đổ xuống và chọn trang Checkout.


Chọn mục Custom scripts.


Dán đoạn script phía dưới vào trường Custom javascript code.


Nếu bạn chỉ muốn thêm đồng hồ đếm ngược (countdown timer) vào trang thanh toán, hãy dán đoạn script dưới đây:

var mins=10,pSettings={highDemandImg:"https://img.btdmp.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@flame_24-aa8a1.png",highDemandText:"An item you ordered is in very high demand. No worries, we have reserved your order so it doesn't run out of stock before checkout."};!function(a){var b=!1;if("function"==typeof define&&define.amd&&(define(a),b=!0),"object"==typeof exports&&(module.exports=a(),b=!0),!b){var d=window.Cookies,c=window.Cookies=a();c.noConflict=function(){return window.Cookies=d,c}}}(function(){function a(){for(var a=0,b={};a<arguments.length;a++){var c=arguments[a];for(var d in c)b[d]=c[d]}return b}return function c(d){function b(f,h,c){var g;if("undefined"!=typeof document){if(arguments.length>1){if("number"==typeof(c=a({path:"/"},b.defaults,c)).expires){var k=new Date;k.setMilliseconds(k.getMilliseconds()+864e5*c.expires),c.expires=k}c.expires=c.expires?c.expires.toUTCString():"";try{g=JSON.stringify(h),/^[\{\[]/.test(g)&&(h=g)}catch(q){}h=d.write?d.write(h,f):encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent),f=(f=(f=encodeURIComponent(String(f))).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent)).replace(/[\(\)]/g,escape);var l="";for(var i in c)c[i]&&(l+="; "+i,!0!==c[i]&&(l+="="+c[i]));return document.cookie=f+"="+h+l}f||(g={});for(var n=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],o=/(%[0-9A-Z]{2})+/g,m=0;m<n.length;m++){var p=n[m].split("="),e=p.slice(1).join("=");this.json||'"'!==e.charAt(0)||(e=e.slice(1,-1));try{var j=p[0].replace(o,decodeURIComponent);if(e=d.read?d.read(e,j):d(e,j)||e.replace(o,decodeURIComponent),this.json)try{e=JSON.parse(e)}catch(r){}if(f===j){g=e;break}f||(g[j]=e)}catch(s){}}return g}}return b.set=b,b.get=function(a){return b.call(b,a)},b.getJSON=function(){return b.apply({json:!0},[].slice.call(arguments))},b.defaults={},b.remove=function(c,d){b(c,"",a(d,{expires:-1}))},b.withConverter=c,b}(function(){})});var defaultTime=60*mins,cookieCode="checkout_start_ts";function formatSecs(c){var a=Math.floor(c/60),b=c%60;return a<10&&(a="0"+a),b<10&&(b="0"+b),a+":"+b}function currentTSs(){return Math.round(new Date().getTime()/1e3)}function getStartTimestamp(){var b=currentTSs(),a=Cookies.get(cookieCode);return(void 0===a||b-a>=defaultTime)&&(a=currentTSs()),Cookies.set(cookieCode,a,{expires:1}),a}function addCountdownBlock(){setTimeout(function(){var b=document.getElementsByClassName("checkout-layout");if(!b||0!==b.length){var a=document.getElementById("order_count_down"),c=document.getElementsByClassName("os-order-number");if(c&&c.length>0)a&&(a.parentNode.removeChild(a),Cookies.remove(cookieCode));else if(!a){var d=currentTSs(),e=getStartTimestamp()-d+defaultTime,f='<div id="order_count_down"><div class="high_demand_text" style="width:100%;display:table"><div style="display:table-cell;vertical-align:middle"><img src="'+pSettings.highDemandImg+'"></div><div style="font-weight:bold;padding-left:5px; color: #545454;">'+pSettings.highDemandText+'</div></div><div stlye="margin-top:8px;"><div id="ct836" class="checkout_countdown" style="display:block;background:#fff5d2;padding:10px 20px;border:1px solid #fac444;font-size:14px;color:#2c2c2c;font-weight:bold;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin:5px 0px 20px 0px">Your order is reserved for <span id="time">'+formatSecs(e)+"</span> minutes!</div></div></div>";document.getElementsByClassName("main__content")[1].insertAdjacentHTML("afterbegin",f)}}},500)}function removeScriptOnLastStep(){setTimeout(function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(c){if("post_checkout"===c.type){var a=document.getElementById("why-us"),b=document.getElementById("order_count_down");a&&a.remove(),b&&b.remove()}})},600)}window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(a){"post_checkout"!==a.type&&addCountdownBlock()}),removeScriptOnLastStep(),window.sbsdk.$on("page_load",function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(a){"post_checkout"!==a.type&&addCountdownBlock()}),removeScriptOnLastStep()}),setInterval(function(){var c=document.getElementById("time");if(c){var d=currentTSs(),a=getStartTimestamp(),b=a-d+defaultTime;b<=0&&(a=Math.round(date.getTime()/1e3),Cookies.set(cookieCode,a,{expires:1}),b=a-d+defaultTime),c.innerHTML=formatSecs(b)}},1e3)


Đồng hồ đếm ngược sẽ được hiển thị trên trang thanh toán như ảnh trên
Nếu bạn chỉ muốn thêm đoạn Your order is reserved for ... minutes trong đồng hồ đếm ngược vào trang thanh toán, hãy dán đoạn script dưới đây:

var mins=10,pSettings={highDemandImg:"",highDemandText:""};!function(e){var t=!1;if("function"==typeof define&&define.amd&&(define(e),t=!0),"object"==typeof exports&&(module.exports=e(),t=!0),!t){var o=window.Cookies,n=window.Cookies=e();n.noConflict=function(){return window.Cookies=o,n}}}((function(){function e(){for(var e=0,t={};e<arguments.length;e++){var o=arguments[e];for(var n in o)t[n]=o[n]}return t}return function t(o){function n(t,i,r){var d;if("undefined"!=typeof document){if(arguments.length>1){if("number"==typeof(r=e({path:"/"},n.defaults,r)).expires){var c=new Date;c.setMilliseconds(c.getMilliseconds()+864e5*r.expires),r.expires=c}r.expires=r.expires?r.expires.toUTCString():"";try{d=JSON.stringify(i),/^[\{\[]/.test(d)&&(i=d)}catch(e){}i=o.write?o.write(i,t):encodeURIComponent(String(i)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent),t=(t=(t=encodeURIComponent(String(t))).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent)).replace(/[\(\)]/g,escape);var a="";for(var s in r)r[s]&&(a+="; "+s,!0!==r[s]&&(a+="="+r[s]));return document.cookie=t+"="+i+a}t||(d={});for(var u=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],p=/(%[0-9A-Z]{2})+/g,l=0;l<u.length;l++){var m=u[l].split("="),f=m.slice(1).join("=");this.json||'"'!==f.charAt(0)||(f=f.slice(1,-1));try{var g=m[0].replace(p,decodeURIComponent);if(f=o.read?o.read(f,g):o(f,g)||f.replace(p,decodeURIComponent),this.json)try{f=JSON.parse(f)}catch(e){}if(t===g){d=f;break}t||(d[g]=f)}catch(e){}}return d}}return n.set=n,n.get=function(e){return n.call(n,e)},n.getJSON=function(){return n.apply({json:!0},[].slice.call(arguments))},n.defaults={},n.remove=function(t,o){n(t,"",e(o,{expires:-1}))},n.withConverter=t,n}((function(){}))}));var defaultTime=60*mins,cookieCode="checkout_start_ts";function formatSecs(e){var t=Math.floor(e/60),o=e%60;return t<10&&(t="0"+t),o<10&&(o="0"+o),t+":"+o}function currentTSs(){return Math.round((new Date).getTime()/1e3)}function getStartTimestamp(){var e=currentTSs(),t=Cookies.get(cookieCode);return(void 0===t||e-t>=defaultTime)&&(t=currentTSs()),Cookies.set(cookieCode,t,{expires:1}),t}function addCountdownBlock(){setTimeout((function(){var e=document.getElementsByClassName("checkout-layout");if(!e||0!==e.length){var t=document.getElementById("order_count_down"),o=document.getElementsByClassName("os-order-number");if(o&&o.length>0)t&&(t.parentNode.removeChild(t),Cookies.remove(cookieCode));else if(!t){var n=currentTSs(),i=getStartTimestamp()-n+defaultTime,r='<div id="order_count_down"><div class="high_demand_text" style="width:100%;display:table"><div style="display:table-cell;vertical-align:middle"><img src="'+pSettings.highDemandImg+'"></div><div style="font-weight:bold;padding-left:5px; color: #545454;">'+pSettings.highDemandText+'</div></div><div stlye="margin-top:8px;"><div id="ct836" class="checkout_countdown" style="display:block;background:#fff5d2;padding:10px 20px;border:1px solid #fac444;font-size:14px;color:#2c2c2c;font-weight:bold;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin:5px 0px 20px 0px">Your order is reserved for <span id="time">'+formatSecs(i)+"</span> minutes!</div></div></div>";document.getElementsByClassName("main__content")[1].insertAdjacentHTML("afterbegin",r)}}}),500)}function removeScriptOnLastStep(){setTimeout((function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate((function(e){if("post_checkout"===e.type){var t=document.getElementById("why-us"),o=document.getElementById("order_count_down");t&&t.remove(),o&&o.remove()}}))}),600)}window.sbsdk.page.onContextUpdate((function(e){"post_checkout"!==e.type&&addCountdownBlock()})),removeScriptOnLastStep(),window.sbsdk.$on("page_load",(function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate((function(e){"post_checkout"!==e.type&&addCountdownBlock()})),removeScriptOnLastStep()})),setInterval((function(){var e=document.getElementById("time");if(e){var t=currentTSs(),o=getStartTimestamp(),n=o-t+defaultTime;n<=0&&(o=Math.round(date.getTime()/1e3),Cookies.set(cookieCode,o,{expires:1}),n=o-t+defaultTime),e.innerHTML=formatSecs(n)}}),1e3);


Với đoạn script trên, đoạn &quot;Your order is reserved for ... minutes&quot; sẽ được hiển thị trên trang thanh toán
Nếu bạn chỉ muốn thêm thông tin tăng độ tin cậy (trust indicator) vào trang thanh toán, hãy dán đoạn script dưới đây:

var mins=10,pSettings={whyUs:[{img:"https://img.shopbase.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@money-back-6d3f8.png",title:"60-day Satisfaction Guarantee",text:"If you're not satisfied with our products we will rectify the situation immediately, no questions asked. Your satisfaction is very important to us."},{img:"https://img.shopbase.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@mail-truck-64e12.png",title:"Over 34,245 successfully shipped orders",text:"We made as many happy customers as many orders we shipped. You simply have to join our big family."},]};!function(a){var b=!1;if("function"==typeof define&&define.amd&&(define(a),b=!0),"object"==typeof exports&&(module.exports=a(),b=!0),!b){var d=window.Cookies,c=window.Cookies=a();c.noConflict=function(){return window.Cookies=d,c}}}(function(){function a(){for(var a=0,b={};a<arguments.length;a++){var c=arguments[a];for(var d in c)b[d]=c[d]}return b}return function c(d){function b(f,h,c){var g;if("undefined"!=typeof document){if(arguments.length>1){if("number"==typeof(c=a({path:"/"},b.defaults,c)).expires){var k=new Date;k.setMilliseconds(k.getMilliseconds()+864e5*c.expires),c.expires=k}c.expires=c.expires?c.expires.toUTCString():"";try{g=JSON.stringify(h),/^[\{\[]/.test(g)&&(h=g)}catch(q){}h=d.write?d.write(h,f):encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent),f=(f=(f=encodeURIComponent(String(f))).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent)).replace(/[\(\)]/g,escape);var l="";for(var i in c)c[i]&&(l+="; "+i,!0!==c[i]&&(l+="="+c[i]));return document.cookie=f+"="+h+l}f||(g={});for(var n=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],o=/(%[0-9A-Z]{2})+/g,m=0;m<n.length;m++){var p=n[m].split("="),e=p.slice(1).join("=");this.json||'"'!==e.charAt(0)||(e=e.slice(1,-1));try{var j=p[0].replace(o,decodeURIComponent);if(e=d.read?d.read(e,j):d(e,j)||e.replace(o,decodeURIComponent),this.json)try{e=JSON.parse(e)}catch(r){}if(f===j){g=e;break}f||(g[j]=e)}catch(s){}}return g}}return b.set=b,b.get=function(a){return b.call(b,a)},b.getJSON=function(){return b.apply({json:!0},[].slice.call(arguments))},b.defaults={},b.remove=function(c,d){b(c,"",a(d,{expires:-1}))},b.withConverter=c,b}(function(){})});var defaultTime=60*mins,cookieCode="checkout_start_ts";function formatSecs(c){var a=Math.floor(c/60),b=c%60;return a<10&&(a="0"+a),b<10&&(b="0"+b),a+":"+b}function currentTSs(){return Math.round(new Date().getTime()/1e3)}function getStartTimestamp(){var b=currentTSs(),a=Cookies.get(cookieCode);return(void 0===a||b-a>=defaultTime)&&(a=currentTSs()),Cookies.set(cookieCode,a,{expires:1}),a}function addAdBlock(){setTimeout(function(){var c=document.getElementsByClassName("checkout-layout");if(!(c&&0===c.length||document.getElementById("why-us"))){for(var a="",b=0;b<pSettings.whyUs.length;b++)a+='<div class="wyuscs" style="overflow: auto;margin-top: 16px;"><div class="wyuscs1" style="float: left;width: 20%">',a+='<img style="max-width: 64px;" src="'+pSettings.whyUs[b].img+'"></div>',a+='<div class="wyuscs2" style="float:right;width: 80%">',a+='<span style="font-weight: bold">'+pSettings.whyUs[b].title+"</span>",a+="<p>"+pSettings.whyUs[b].text+"</p></div></div>";var d='<div id="why-us" style="position:relative;padding:10px 0px;color: #666"><div class="wyustit" style="position:relative;z-index:1;text-align:center"><span style="background:#f2f2f2;padding:0 15px">Why choose us?</span><span style="position: absolute; height: 1px;width: 100%;top: 50%;background: #dfdfdf;left: 0;z-index: -1;"></span></div>'+a+"</div>";document.getElementsByClassName("order-summary__sections")[0].insertAdjacentHTML("afterend",d)}},500)}function removeScriptOnLastStep(){setTimeout(function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(c){if("post_checkout"===c.type){var a=document.getElementById("why-us"),b=document.getElementById("order_count_down");a&&a.remove(),b&&b.remove()}})},600)}window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(a){"post_checkout"!==a.type&&addAdBlock()}),removeScriptOnLastStep(),window.sbsdk.$on("page_load",function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(a){"post_checkout"!==a.type&&addAdBlock()}),removeScriptOnLastStep()}),setInterval(function(){var c=document.getElementById("time");if(c){var d=currentTSs(),a=getStartTimestamp(),b=a-d+defaultTime;b<=0&&(a=Math.round(date.getTime()/1e3),Cookies.set(cookieCode,a,{expires:1}),b=a-d+defaultTime),c.innerHTML=formatSecs(b)}},1e3)Nếu bạn muốn thêm cả 2 đồng hồ đếm ngược (countdown timer)thông tin tăng độ tin cậy (trust indicator) vào trang thanh toán, hãy dán đoạn script dưới đây:

var mins = 10;
var pSettings = {
  highDemandImg: 'https://img.shopbase.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@flame_24-aa8a1.png',
  highDemandText: "An item you ordered is in very high demand. No worries, we have reserved your order so it doesn't run out of stock before checkout.",
  // highDemandText: "An item you ordered is in very high demand.",

  whyUs: [
   {
    img: 'https://img.shopbase.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@money-back-6d3f8.png',
    title: "60-day Satisfaction Guarantee",
    text: "If you're not satisfied with our products we will rectify the situation immediately, no questions asked. Your satisfaction is very important to us.",
   },
   {
    img: 'https://img.shopbase.com/files/10038432/2019/06/19/0x500@mail-truck-64e12.png',
    title: "Over 34,245 successfully shipped orders",
    text: "We made as many happy customers as many orders we shipped. You simply have to join our big family.",
   }
  ]
};
!function(e){var t=!1;if("function"==typeof define&&define.amd&&(define(e),t=!0),"object"==typeof exports&&(module.exports=e(),t=!0),!t){var o=window.Cookies,n=window.Cookies=e();n.noConflict=function(){return window.Cookies=o,n}}}(function(){function e(){for(var e=0,t={};e<arguments.length;e++){var o=arguments[e];for(var n in o)t[n]=o[n]}return t}return function t(o){function n(t,i,d){var r;if("undefined"!=typeof document){if(arguments.length>1){if("number"==typeof(d=e({path:"/"},n.defaults,d)).expires){var s=new Date;s.setMilliseconds(s.getMilliseconds()+864e5*d.expires),d.expires=s}d.expires=d.expires?d.expires.toUTCString():"";try{r=JSON.stringify(i),/^[\{\[]/.test(r)&&(i=r)}catch(e){}i=o.write?o.write(i,t):encodeURIComponent(String(i)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent),t=(t=(t=encodeURIComponent(String(t))).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent)).replace(/[\(\)]/g,escape);var a="";for(var c in d)d[c]&&(a+="; "+c,!0!==d[c]&&(a+="="+d[c]));return document.cookie=t+"="+i+a}t||(r={});for(var l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],u=/(%[0-9A-Z]{2})+/g,p=0;p<l.length;p++){var f=l[p].split("="),m=f.slice(1).join("=");this.json||'"'!==m.charAt(0)||(m=m.slice(1,-1));try{var g=f[0].replace(u,decodeURIComponent);if(m=o.read?o.read(m,g):o(m,g)||m.replace(u,decodeURIComponent),this.json)try{m=JSON.parse(m)}catch(e){}if(t===g){r=m;break}t||(r[g]=m)}catch(e){}}return r}}return n.set=n,n.get=function(e){return n.call(n,e)},n.getJSON=function(){return n.apply({json:!0},[].slice.call(arguments))},n.defaults={},n.remove=function(t,o){n(t,"",e(o,{expires:-1}))},n.withConverter=t,n}(function(){})});var defaultTime=60*mins,cookieCode="checkout_start_ts";function formatSecs(e){var t=Math.floor(e/60),o=e%60;return t<10&&(t="0"+t),o<10&&(o="0"+o),t+":"+o}function currentTSs(){var e=new Date;return Math.round(e.getTime()/1e3)}function getStartTimestamp(){var e=currentTSs(),t=Cookies.get(cookieCode);return(void 0===t||e-t>=defaultTime)&&(t=currentTSs()),Cookies.set(cookieCode,t,{expires:1}),t}function addCountdownBlock(){setTimeout(function(){var e=document.getElementsByClassName("checkout-layout");if(!e||0!==e.length){var t=document.getElementById("order_count_down"),o=document.getElementsByClassName("os-order-number");if(o&&o.length>0)t&&(t.parentNode.removeChild(t),Cookies.remove(cookieCode));else if(!t){new Date;var n=currentTSs(),i=getStartTimestamp()-n+defaultTime,d='<div id="order_count_down"><div class="high_demand_text" style="width:100%;display:table"><div style="display:table-cell;vertical-align:middle"><img src="'+pSettings.highDemandImg+'"></div><div style="font-weight:bold;padding-left:5px; color: #545454;">'+pSettings.highDemandText+'</div></div><div stlye="margin-top:8px;"><div id="ct836" class="checkout_countdown" style="display:block;background:#fff5d2;padding:10px 20px;border:1px solid #fac444;font-size:14px;color:#2c2c2c;font-weight:bold;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px; margin:5px 0px 20px 0px">Your order is reserved for <span id="time">'+formatSecs(i)+"</span> minutes!</div></div></div>";document.getElementsByClassName("main__content")[1].insertAdjacentHTML("afterbegin",d)}}},500)}function addAdBlock(){setTimeout(function(){var e=document.getElementsByClassName("checkout-layout");if(!(e&&0===e.length||document.getElementById("why-us"))){for(var t="",o=0;o<pSettings.whyUs.length;o++)t+='<div class="wyuscs" style="overflow: auto;margin-top: 16px;"><div class="wyuscs1" style="float: left;width: 20%">',t+='<img style="max-width: 64px;" src="'+pSettings.whyUs[o].img+'"></div>',t+='<div class="wyuscs2" style="float:right;width: 80%">',t+='<span style="font-weight: bold">'+pSettings.whyUs[o].title+"</span>",t+="<p>"+pSettings.whyUs[o].text+"</p></div></div>";var n='<div id="why-us" style="position:relative;padding:10px 0px;color: #666"><div class="wyustit" style="position:relative;z-index:1;text-align:center"><span style="background:#f2f2f2;padding:0 15px">Why choose us?</span><span style="position: absolute; height: 1px;width: 100%;top: 50%;background: #dfdfdf;left: 0;z-index: -1;"></span></div>'+t+"</div>";document.getElementsByClassName("order-summary__sections")[0].insertAdjacentHTML("afterend",n)}},500)}function removeScriptOnLastStep(){setTimeout(function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(e){if("post_checkout"===e.type){var t=document.getElementById("why-us"),o=document.getElementById("order_count_down");t&&t.remove(),o&&o.remove()}})},600)}window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(e){"post_checkout"!==e.type&&(addCountdownBlock(),addAdBlock())}),removeScriptOnLastStep(),window.sbsdk.$on("page_load",function(){window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(e){"post_checkout"!==e.type&&(addCountdownBlock(),addAdBlock())}),removeScriptOnLastStep()}),setInterval(function(){var e=document.getElementById("time");if(e){var t=currentTSs(),o=getStartTimestamp(),n=o-t+defaultTime;n<=0&&(o=Math.round(date.getTime()/1e3),Cookies.set(cookieCode,o,{expires:1}),n=o-t+defaultTime),e.innerHTML=formatSecs(n)}},1e3);Bạn có thể thay đổi nội dung, liên kết hình ảnh nếu cần. Vui lòng tham khảo mục B để biết thêm chi tiết.
Nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi, nội dung văn bản nên ngắn gọn nhất có thể. Độ dài văn bản không nên dài quá 3 dòng khi xem trên thiết bị di động.
Bạn cũng có thể thêm huy hiệu tin cậy (Trust badges) bên cạnh logo theo hướng dẫn trong bài viết này

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

B. Tùy chỉnh đoạn script của ShopBaseBạn có thể thay đổi các đoạn script bên trên sao cho phù hợp, ví dụ như thay đổi nội dung văn bản, hình ảnh, v.v.

Sao chép một trong các đoạn script bên trên.

Truy cập vào công cụ Unminify và dán đoạn script vào ô văn bản. Sau đó, nhấn Unminify.


Sau khi đoạn code đã được giải nén, chọn Copy.


Truy cập vào JS Bin và dán đoạn script đã sao chép từ Uminify vào ô văn bản và tùy chỉnh theo ý của bạn:


Bạn có thể tùy chỉnh nội dung văn bản và hình ảnh của đồng hồ đếm ngược ở vị trí này:


Bạn có thể tùy chỉnh nội dung văn bản và hình ảnh của thông tin tăng độ tin cậy ở vị trí này:


Nếu bạn muốn bỏ phần Your order is reserved for ... minutes trong đồng hồ đếm ngược, vui lòng xóa bỏ đoạn được đánh dấu nổi bật trong hình ảnh dưới đây khỏi đoạn script và thay đoạn vừa xỏa bỏ bằng đoạn script mới sau:


var d =
  '<div id="order_count_down"><div class="high_demand_text" style="width:100%;display:table"><div style="display:table-cell;vertical-align:middle"><img src="' +
  pSettings.highDemandImg +
  '"></div><div style="font-weight:bold;padding-left:5px; color: #545454;">' +
  pSettings.highDemandText +
  '</div></div></div></div>'


Sau khi hoàn thành, sao chép toàn bộ script của bạn bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl (cho hệ điều hành Windows) hoặc Command (cho hệ điều hành macOs) + A để chọn tất cả, cùng với tổ hợp phím Ctrl (cho hệ điều hành Windows) hoặc Command (cho hệ điều hành macOs) + C để sao chép.

Truy cập vào Code Beautify và dán đoạn script vừa sao chép vào ô nhập văn bản ở bên tay trái. Sau đó, nhấn Minify FS.


Sau khi đoạn script của bạn đã được nén, nhấp vào biểu tượng sao chép ở mục Output.


Đi tới trang quản trị ShopBase của bạn và dán đoạn code đã được nén vào trường Custom javascript code trong trình chỉnh sửa Chủ đề theo hướng dẫn ở mục A. Sau đó, nhấn Save khi đã hoàn thành.Bài viết liên quanThêm huy hiệu tin cậy (Trust badges) vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng

Cập nhật vào: 27/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!