Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang Contact us là nơi mà khách hàng thường truy cập để liên hệ và yêu cầu hỗ trợ trong quá trình mua hàng. Việc cài trang Contact us cho cửa hàng là rất cần thiết, bạn cần đặt trang tại các vị trí dễ dàng tìm kiếm giúp khách hàng gửi câu hỏi và xử lý các vấn đề không mong muốn một cách nhanh nhất. Trang Contact us có thể bao gồm: mô tả ngắn gọn/số điện thoại, địa chỉ email, một biểu mẫu liên hệ (Contact form) tùy chọn để khách hàng điền thông tin và câu hỏi. Khi biểu mẫu liên hệ được gửi, một email sẽ được tự động gửi đến địa chỉ email chăm sóc khách hàng của cửa hàng (Customer email). Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trang Contact us và cách thêm trang này vào menu.

Nội dung bài viết

A. Tạo trang Contact us
B. Thêm trang Contact us vào menu

A. Tạo trang Contact us

Theo mặc định, các cửa hàng ShopBase đã có sẵn trang Contact us, bạn có thể chỉnh sửa nội dung trang này cho phù hợp với cửa hàng.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages.

Nhấp vào Contact Us.Chỉnh sửa tiêu đề và nội dung cho trang.

Trong mục Visibility bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn trang Contact us. Theo mặc định, trang Contact us sẽ được hiển thị khi bạn nhấp vào Save. Chọn Hidden nếu bạn muốn ẩn trang khỏi cửa hàng.Nhấp vào Save để lưu.

Bạn có thể tạo một biểu mẫu liên hệ cho phép khách hàng để lại lời nhắn cho cửa hàng, nhờ đó bạn có thể liên hệ lại sau. Vui lòng đi tới mục Template và chọn Contact Page.Nhấp Save để lưu.

Theo mặc định, biểu mẫu sẽ hiển thị tại cuối trang như hình bên dưới. Thông tin biểu mẫu sẽ được gửi đến địa chỉ email chăm sóc khách hàng của cửa hàng (Customer email).Email chăm sóc khách hàng của cửa hàng (Customer email) được thiết lập tại mục Settings > General > Customer email.B. Hướng dẫn thêm trang Contact us vào menu

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Navigation.


Trong trang Navigation, nhấp vào tiêu đề của menu mà bạn muốn thêm trang Contact us vào.

Nhấp vào Add menu item.


Nhập tên trong trường Name giống tên tiêu đề trang Contact us và chọn liên kết về trang Contact us trong trường Link. Rồi nhấp Add.Nhấp Save menu để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về các trang trên website
Tạo một menu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!