Bài viết này cũng có sẵn trong:
Lợi nhuận được tính theo công thức sau:

Profit = ( Tổng giá trị đơn hàng - Basecost - Discount (nếu có) - Phí cổng thanh toán) * 96%

Trong đó:
Tổng giá trị các đơn hàng: Giá bán x Số lượng (không bao gồm phí ship)
Basecost: Basecost/1 pc x Số lượng.
Phí cổng thanh toán: 3% của tổng cả đơn hàng (giá bán + phí shipping) mà buyers trả.

Phí xử lý (processing fee) được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ khách hàng, phí thẻ tín dụng và chống fraud.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!