Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:
A. Thế nào là sản phẩm cá nhân hóa?
B. Thêm custom option cho các sản phẩm
C. Cách export thông tin cá nhân hoá vào file CSV


A. Thế nào là sản phẩm cá nhân hóa?

Sản phẩm cá nhân hóa là mọi sản phẩm được bổ sung thông tin tùy theo nhu cầu và mong muốn của người mua. Đó có thể là sản phẩm tự làm hoặc một số thiết kế/bản in trên các sản phẩm có sẵn. Ví dụ, tin tên người mua hoặc ảnh của họ lên trên áo phông. Tại ShopBase, bạn có thể dễ dàng tạo sản phẩm cá nhân hóa bằng custom option như hướng dẫn dưới đây.


B. Thêm custom option cho các sản phẩm
Từ trang ShopBase admin, lựa chọn Products > All products. Click vào tên của sản phẩm bạn muốn thêm trường thông tin.
Tại mục Custom Options, chọn Add custom option

Bạn có thể thêm không giới hạn các custom options. Tùy chỉnh của mỗi custom option bao gồm:

Name: đặt tên của custom option để lưu trên ShopBase và trên file CSV xuất đơn hàng. Nên ngắn gọn và dễ nhận dạng.
Label (display on storefront): chữ đặt trên phần điền nội dung trên trang sản phẩm. Nên là đoạn hướng dẫn ngắn gọn và người mua dễ hiểu.
Type: phần điền nội dung có thể ở dạng Text field, Text Area, File, Radio buttons, Droplist, hoặc Checkbox. Với ba lựa chọn cuối, cần phải điền thêm các Value (phân tách bằng các dấu phẩy).
Placeholder, Help text: nội dung giải thích thêm hoặc yêu cầu thêm (dành cho Text field và text area, hoặc File)
Tùy chỉnh của bạn sẽ hiện trên trang sản phẩm như dưới đây:

Click biểu tượng con mắt để ẩn/hiện từng custom option trên trang sản phẩm. Kéo thả các custom option để thay đổi thứ tự hiển thị của chúng.

Lưu thay đổi


C. Cách xuất thông tin cá nhân hoá vào file CSV

Khi xuất đơn hàng, chọn Customize export fields.
Chọn các trường bạn muốn xuất dữ liệu (bạn có thể lưu Template để dùng lại cho những lần sau)
Để export thông tin cá nhân hóa của các sản phẩm trong đơn hàng, bạn cần chọn Lineitem properties trong file để xuất dữ liệu.


Sau khi export, dữ liệu sẽ được thể hiện ở cột Lineitem properties trong file CSV bao gồm: tên của custom option và dữ liệu mà người mua nhập vào.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!