Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu bằng cách thêm thẻ cho sản phẩm trên trang quản trị ShopBase. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hoặc ghi đè các giá trị của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products

Bấm vào sản phẩm mà bạn muốn thêm hoặc ghi đè các giá trị của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu

Thêm thẻ mới vào mục Tags, thẻ này có cấu trúc feed-{field}-{value} với {field} là tên trường dữ liệu bạn muốn thêm và {value} là giá trị trường dữ liệu bạn muốn thêm. Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn về tên trường dữ liệu và yêu cầu đối với các trường dữ liệu của Google Merchant Center. Ví dụ bạn muốn thêm dữ liệu về giới tính cho sản phẩm bạn có thể tạo thẻ feed-gender-female.


Bạn cũng có thể thêm thẻ cho nhiều sản phẩm cùng một lúc bằng tính năng cập nhật chỉnh sửa hàng loạt của ShopBase, vui lòng đọc bài viết này để biết chi tiết cách chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng một lúc.

Lưu ý:

Nếu trường giới tính (gender) và độ tuổi (age) đều được thêm thông tin vào nguồn cấp dữ liệu bằng cách tạo nguồn cấp dữ liệu từ mục Product feeds và bằng cách thêm thẻ vào sản phẩm, nguồn cấp dữ liệu thiết lập qua thẻ sẽ được ưu tiên sử dụng.

Các bài viết liên quan

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!