Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm chiến dịch bằng tệp CSV

Với PrintBase, bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập thông tin sản phẩm một cách dễ dàng và thuận lợi. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về tệp CSV và hướng dẫn tạo tệp CSV. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm vào PrintBase thông qua tệp CSV.

Hướng dẫnTừ trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns) và nhấp vào nút Nhập (Import).


Tại cửa sổ Nhập chiến dịch bằng tệp CSV (Import campaigns by CSV file), nhấp vào nút Chọn file (Choose file) và chọn tệp CSV từ thiết bị của bạn.


Vui lòng tham khảo tệp CSV mẫu để tạo tệp CSV phù hợp với yêu cầu của PrintBase.

Dòng đầu tiên bao gồm tên của các trường trong tệp CSV và cần được sắp xếp đúng theo thứ tự ở trong tệp CSV mẫu. Các trường trong tệp CSV bao gồm:

Handle (Bắt buộc): Giá trị nhận dạng duy nhất cho chiến dịch trong quá trình nhập. Handle là một phần của đường liên kết trang chiến dịch (ví dụ, đường liên kết đến trang chiến dịch là https://demostore.onshopbase.com/products/womens-snowboard, thì womens-snowboard là handle của trang chiến dịch).

Nếu tệp CSV của bạn một số hàng liên tiếp với cùng một handle, thì dữ liệu từ các hàng này sẽ được nhập vào cùng một chiến dịch. Mặt khác, nếu các hàng có cùng handle nhưng không liên tiếp với nhau, thì chỉ các hàng liên tiếp đầu tiên trong tệp được nhập và các hàng còn lại sẽ bị bỏ qua.

Title (Bắt buộc): Tên chiến dịch của bạn.
Body (HTML) (Không bắt buộc): Mô tả chiến dịch của bạn, viết dưới dạng mã HTML.
Base product title (Bắt buộc): Tên sản phẩm được liệt kê trên Catalog của PrintBase. Ví dụ, Unisex T-shirt. Để thêm nhiều loại sản phẩm vào một chiến dịch, hãy điền các handle giống nhau vào các cột tương ứng.
Color (Bắt buộc): Màu của sản phẩm. Bạn có thể xem danh sách các màu được hỗ trợ tại các trang sản phẩm trong tệp CSV mẫu ở bên trên. Để thêm nhiều biến thể màu sắc vào một sản phẩm trong chiến dịch, điền các handle và tên loại sản phẩm của chiến dịch giống nhau vào các cột tương ứng.
Size (Bắt buộc): Kích cỡ của sản phẩm. Bạn có thể xem danh sách các kích cỡ được hỗ trợ tại các trang sản phẩm trong tệp CSV mẫu ở bên trên. Để thêm nhiều biến thể kích cỡ sản phẩm trong một chiến dịch, điền các handle và tên loại sản phẩm của chiến dịch giống nhau vào các cột tương ứng.
Variant SKU (Không bắt buộc): Mã SKU của biến thể sản phẩm. Để đảm bảo dữ liệu chính xác, hệ thống sẽ bỏ qua các giá trị về mã SKU của biến thể trong tệp CSV khi nhập vào cửa hàng, và mã SKU sẽ được tạo tự động sau đó dựa trên chiến dịch, loại sản phẩm, màu và kích cỡ của sản phẩm được nhập.
Image Src (Không bắt buộc): Ảnh của từng sản phẩm trong chiến dịch. Bạn có thể thêm tối đa 500 liên kết (URL) hình ảnh cho mỗi chiến dịch. Hãy phân cách từng liên kết hình ảnh bằng cách thêm dấu phẩy , (không chứa dấu cách) vào giữa các liên kết, hoặc điền các liên kết vào từng dòng với handle và tên loại sản phẩm giống nhau.
Tags (Không bắt buộc): Thẻ của chiến dịch. Bạn có thể thêm nhiều thẻ vào một chiến dịch. Hãy phân cách từng thẻ bằng cách thêm dấu phẩy . (không chứa dấu cách) vào giữa các thẻ.
Published (Không bắt buộc): Chiến dịch có được đăng bán trên cửa hàng hay không. Nhập giá trị TRUE nếu bạn muốn đăng bản, hoặc FALSE nếu bạn chưa muốn đăng bán chiến dịch trên cửa hàng.
Staff (Không bắt buộc): Bạn có thể nhập địa chỉ email của nhân viên được gắn cho chiến dịch này. Hãy phân cách từng địa chỉ email bằng cách thêm dấu phẩy , (không chứa dấu cách) vào giữa các địa chỉ.
Variant Price (Bắt buộc): Bạn có thể thiết lập giá bán cho từng biến thể sản phẩm. Giá bán của biến thể phải được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (.xx).
Variant Compare At Price (Không bắt buộc): Bạn có thể thiết lập giá trước giảm cho từng biến thể sản phẩm. Giá trước giảm phải được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (.xx) và phải lớn hơn hoặc bằng giá bán của biến thể sản phẩm. Nếu trường này không hợp lệ hoặc được bỏ trống, giá mặc định của biến thể sản phẩm sẽ được điền tự động.
Variant Image (Bắt buộc): Ảnh của từng biến thể sản phẩm. Hãy phân cách từng liên kết hình ảnh bằng cách thêm dấu phẩy , (không chứa dấu cách) vào giữa các liên kết, hoặc điền các liên kết vào từng dòng với handle, tên loại sản phẩm, và tên biến thể giống nhau. Ảnh đầu tiên sẽ là ảnh chính của biến thể.
SEO Title (Không bắt buộc): Tiêu đề chiến dịch xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng tối đa 70 ký tự).
SEO Description (Không bắt buộc): Đoạn mô tả chiến dịch xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng tối đa 320 ký tự).

Số chiến dịch tối đa bạn có thể nhập vào cửa hàng mỗi ngày là 10.000.
Các trình duyệt như Chrome chỉ cho phép tải tệp lên trong vòng 30 giây. Các tệp CSV nặng có thể dẫn đến việc tải lên không thành công với thông báo đi kèm The connection has timed out. Please try again later. Để khắc phục điều này, bạn nên chia tệp thành kích thước nhỏ hơn hoặc kết nối với mạng nhanh hơn. Tệp không được quá 10 MB.

Chọn Bỏ qua việc nhập các chiến dịch trùng với các chiến dịch trước đó (Skip importing campaigns that there are existing campaigns with the same campaign handle) để hệ thống bỏ qua việc nhập các chiến dịch có cùng handles với các chiến dịch hiện có trên cửa hàng, để tránh dữ liệu trùng lặp.


Nhấp Tải file lên (Upload File) để tải lên tệp CSV của bạn.


Sau đó, bạn có thể xem trước tệp của bạn và kiểm tra trước khi nhập. Khi đã hoàn thành, nhấp Tải file lên (Upload File) để bắt đầu nhập chiến dịch vào cửa hàng PrintBase của bạn.


Sau khi tệp CSV được tải lên thành công, một email thông báo xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn đã đăng ký với PrintBase.

Với đơn hàng PrintBase của chiến dịch được nhập từ tệp CSV, bạn cần tải thiết kế cho các sản phẩm trong đơn hàng trước khi xử lý đơn hàng đó. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tải lên thiết kế cho các chiến dịch được nhập vào cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tải thiết kế cho chiến dịch được nhập vào cửa hàng PrintBase

Cập nhật vào: 01/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!