Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Product feeds.

Nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa.

Tại trang cài đặt nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể chỉnh sửa các trường thông tin theo mong muốn, vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm về các trường trong trang cài đặt nguồn cấp dữ liệu.


Nếu bạn tạo nguồn cấp dữ liệu cho Google, ShopBase cho phép bạn tùy chỉnh từng biến thể của nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhấp vào Manage product data. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quan

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!