Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ứng dụng Product Reviews là một ứng dụng hữu ích của PrintBase hỗ trợ người dùng quản lý reviews của khách hàng trên store của mình. Product Reviews không chỉ giúp người dùng xây dựng độ tin cậy của store mà còn khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn.


Tại trang này:
A. Giao diện Product Reviews App
B. Giải thích về giao diện


A. Giao diện Product Reviews App

Đây là giao diện về Product Reviews App giúp bạn quản lý các đánh giá trên store của mình. Bạn có thể nhấp chuột vào từng đánh giá để có thể chỉnh sửa cho phù hợp với store của mình.B. Giải thích về giao diện

1. Trang All Reviews

Trang All Reviews được trình bày theo 5 cột:

All: Danh sách tất cả các đánh giá trên store của bạn (bao gồm Published và Unpublished)
Published: Các đánh giá được hiển thị trên store
Unpublished: Các đánh giá bị ẩn trên store
Featured: Các đánh giá trong mục này được hiển thị trong mục Featured
Store Reviews: Các đánh giá dành cho store, hiển thị trên thanh Store Reviews ở Product Page

2. Trang Edit Review

Nhấp chuột vào đánh giá mà bạn muốn chỉnh sửa. Dưới đây là mô tả về giao diện của trang Edit Review:
Published/Unpublished: Quản lý xem những đánh giá này có được hiển thị trên store hay không
Set as Featured: Đặt các đánh giá này ở mục Featured
Review type: Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống để chọn đánh giá đó được hiển thị là Store review (đánh giá cho store) hay*Product review** (đánh giá cho sản phẩm)
Các bài viết liên quan:
Import reviews vào Product Reviews bằng tệp CSV
Hiển thị reviews trên trang All reviews
Nhóm đánh giá sản phẩm
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Làm thế nào để tự động publish đánh giá?
Nhận reviews từ cơ sở dữ liệu của PrintBase cho store PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!