Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tại trang này:
Giao diện Manage reviews
Giải thích về giao diện

1. Giao diện Manage reviews

Hãy mở rộng các phần bên dưới để làm quen với công cụ Manage reviews.B. Giải thích về giao diện

Cột bên trái: Liệt kê tất cả các đánh giá mà bạn có thể lọc, tìm kiếm đánh giá và thực hiện các hành động hàng loạt.
Cột bên phải: Hiển thị các chi tiết của đánh giá được chọn.
The filters: Bạn có thể lọc đánh giá theo ngày, trạng thái, xếp hạng sao, nguồn, có ảnh hay không, nổi bật hay không.
Search bar: Bạn có thể tìm kiếm các đánh giá qua email, tên người đánh giá, tiêu đề, nội dung.
Export: Bạn có thể xuất tất cả các đánh giá.
Change product: Bạn có thể thay đổi sản phẩm của một đánh giá.
Tag: Bạn có thể thêm các thẻ để đánh giá. Đánh giá này sẽ hiển thị cho các sản phẩm có các thẻ này
Action: Publish (Xuất bản), Unpublish (Không xuất bản), Set as Featured (Không xuất bản), Unset as Featured (Bỏ đặt là Nổi bật), Delete (Xóa), Export (Xuất) các đánh giá được chọn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!