Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các bình luận trong bài blog có thể được coi là nơi để trao đổi về cửa hàng và các sản phẩm của bạn. Trên ShopBase, bạn có thể cho phép khách hàng thêm bình luận về các blog, tắt bình luận hoặc cho phép bình luận đang chờ kiểm duyệt.

Nội dung bài viết

A. Cho phép hoặc tắt tính năng bình luận trên blog
B. Phê duyệt hoặc xóa bình luận
C. Gỡ bỏ bình luận spam

A. Cho phép hoặc tắt tính năng bình luận trên blog

Khi bạn tạo một blog mới, tính năng bình luận được tắt theo mặc định.
Trước tiên, bạn phải đăng ít nhất một bài blog trước khi bật tính năng bình luận cho blog.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Blog posts. Chọn Manage blogs.


Nhấp vào bài blog mà bạn muốn chỉnh sửa.

Trong mục Comments, chọn một trong các tùy chọn sau:

Comments are disabled: Khách truy cập vào blog không thể bình luận về bài viết.
Comments are allowed, pending moderation: Khách truy cập vào blog có thể bình luận nhưng bình luận cần được phê duyệt trước khi đăng trên blog.
Comments are allowed, and are automatically published: Khách truy cập vào blog có thể bình luận và bình luận sẽ hiển thị ngay trên blog mà không cần phê duyệt.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

B. Phê duyệt hoặc xóa bình luận

Nếu bạn chọn Comments are allowed, pending moderation, bạn sẽ phải phê duyệt tất cả bình luận trước khi các bình luận đó được đăng lên blog. Bạn có thể thao tác theo 2 cách sau:

Trong trang "Manage comments"

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Blog posts. Chọn Manage comments.


Nhấp vào bình luận bạn muốn phê duyệt hoặc xóa. Sau đó chọn Action.


Nhấp vào Approve để phê duyệt hoặc nhấp vào Delete để xóa các bình luận đã chọn trên blog.Trong trang chi tiết bài blog

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Blog posts, và nhấp vào bài blog mà bạn muốn phê duyệt bình luận.


Trong mục Comment, nhấp vào Show/ Hide spam comments.


Nhấp vào bình luận bạn muốn phê duyệt hoặc xóa. Sau đó chọn Action.


Nhấp vào Approve để phê duyệt hoặc nhấp vào Delete để xóa các bình luận đã chọn trên blog.C. Gỡ bỏ bình luận spam

Bạn có thể xóa bình luận spam theo 2 cách:

Trong trang "Manage comments"

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Blog posts. Chọn Manage comments.Chọn bình luận bạn muốn đánh dấu là spam. Sau đó chọn Action.


Nhấp vào Mark as spam. Bạn cũng có thể xóa các bình luận này bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần B của bài viết này.


Nếu một bình luận bị đánh dấu nhầm là spam, bạn có thể nhấp vào Unmark as spam trong mục Action.Trong trang chi tiết bài blog

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Blog posts, và nhấp vào bài blog mà bạn muốn phê duyệt bình luận.


Trong mục Comment, nhấp vào Show/ Hide spam comments.


Chọn bình luận bạn muốn đánh dấu là spam. Sau đó chọn Action.


Nhấp vào Mark as spam. Bạn cũng có thể xóa các bình luận này bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần B của bài viết này.


Nếu một bình luận bị đánh dấu nhầm là spam, bạn có thể nhấp vào Unmark as spam trong mục Action.Bài viết liên quan

Tổng quan về Blog
Thêm blog vào cửa hàng
Viết bài blog cho cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!