Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Viết bài blog cho cửa hàng

Sau khi tạo blog cho cửa hàng, bạn có thể bắt đầu tạo các bài blog trên ShopBase. Các bài blog của bạn có thể chứa những nội dung và hình ảnh giúp quảng bá về cửa hàng và thu hút khách hàng tiềm năng.

Nội dung bài viếtA. Thêm bài viết vào blog
B. Chỉnh sửa bài blog
C. Ẩn bài blog
D. Xóa bài blog
E. Chỉnh sửa thứ tự trong công cụ tìm kiếm và địa chỉ web cho blog

A. Thêm bài viết vào blogTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts). Click Thêm bài blog (Add blog post).


Trên trang Add blog post, bạn có thể chỉnh sửa một số nội dung chính trong bài blog như sau:


Tiêu đề (Title) (bắt buộc): Nhập tiêu đề cho bài blog.
Nội dung (Content): Nhập nội dung cho bài blog. Với trình chỉnh sửa văn bản Rich Text Editor, bạn có thể chỉnh sửa nội dung bài blog theo mong muốn. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh, nhúng video và thêm đường dẫn, v.v.
Đoạn trích (Excerpt) (tùy chọn): Nhấp vào Thêm đoạn trích (Add Excerpt) để thêm tóm tắt về các bài blog trên trang chủ hoặc trên blog.
Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview): Nhấp vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO) để chỉnh sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm trên blog. Vui lòng tham khảo phần E của bài viết này để biết thêm thông tin.
Tổ chức (Organization) - Tác giả (Author) (bắt buộc): Tại menu thả xuống, hãy chọn tên tác giả bài viết trên blog. Chỉ có tên của chủ cửa hàng và nhân viên được hiển thị trong menu này.
Tổ chức (Organization) - Blog (bắt buộc): Chọn tên blog hiện có mà bạn sử dụng để đăng bài viết, hoặc chọn Tạo bài blog mới (Create a new blog) để tạo blog mới.
Tổ chức (Organization) - Thẻ (Tag) (tùy chọn): Thêm thẻ vào các bài blog để sắp xếp chúng theo danh mục hoặc chủ đề. Khách hàng có thể nhấp vào các thẻ để tìm các bài blog khác trong cùng danh mục. Bạn có thể nhập nhiều thẻ và phân tách từng thẻ bằng dấu phẩy. Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự.
Hình ảnh nổi bật (Featured image): Thả hoặc nhấp để tải tệp của bạn lên. Nhấp vào Cập nhật hình ảnh (Update image) và chọn Xoá (Remove) để xóa một hình ảnh hiện có hoặc chọn Cập nhật hình ảnh (Update image) để thay thế hình ảnh hiện có bằng một hình ảnh mới. Chọn Sửa Alt text (Edit Alt text) để chỉnh sửa văn bản thay thế hình ảnh.
Hiển thị (Visibility): Theo mặc định, các bài blog sẽ được đăng (Hiển thị/Visible) ngay trên cửa hàng sau khi bạn nhấp vào Lưu (Save). Ngoài ra, bạn có thể chọn Ẩn (Hide) để ẩn bài blog khỏi cửa hàng và đăng lại sau khi cần.
Nhấp vào Lưu (Save) sau khi hoàn thành.

B. Chỉnh sửa bài blogBạn có thể muốn chỉnh sửa một bài blog hiện có như thay đổi nội dung, tác giả hoặc các chi tiết khác của bài blog.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts), và chọn bài blog mà bạn muốn chỉnh sửa.


Thực hiện các thay đổi như chỉnh sửa nội dung hoặc các thiết lập hiện có của bài blog. Bạn có thể tham khảo lại phần A về cách chỉnh sửa từng phần.

Nhấp vào Lưu (Save) sau khi hoàn thành.

C. Ẩn bài blogTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts).


Bạn có thể ẩn bài blog bằng cách nhấp vào từng bài đăng trên blog đó. Trong mục Hiển thị (Visibility), chọn Ẩn (Hidden). Sau đó, nhấp Lưu (Save) để lưu thay đổi.


Để ẩn nhiều bài blog cùng một lúc, nhấp vào hộp bên cạnh tiêu đề của các bài blog mà bạn muốn ẩn. Sau đó, chọn Thực hiện (Action) > Huỷ xuất bản các bài đăng đã chọn (Unpublished selected blog posts).D. Xóa bài blogTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts).


Bạn có thể xóa bài blog bằng cách nhấp vào tiêu đề của bài blog đó. Trong trang mới, nhấp vào Xoá (Delete).


Để xóa nhiều bài blog cùng một lúc, nhấp vào hộp bên cạnh tiêu đề của các bài blog mà bạn muốn xóa. Sau đó, chọn Thực hiện (Action) > Xoá những bài blog đã chọn (Delete selected blog posts).E. Chỉnh sửa thứ tự trong công cụ tìm kiếm và địa chỉ web cho blogBạn có thể thay đổi nội dung hiển thị trong kết quả tìm kiếm của blog. Sử dụng tiêu đề và nội dung có tính mô tả sẽ thu hút khách hàng mới tìm thấy cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts), và nhấp vào tiêu đề của bài blog mà bạn muốn chỉnh sửa.


Trong mục Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview), nhấp vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO).


Trong mục Tiêu đề trang (Page title), nhập tiêu đề mô tả cho blog. Theo mặc định, tiêu đề blog sẽ là tiêu đề trang. Bạn có thể nhập tối đa 70 ký tự trong tiêu đề trang.

Trong mục Mô tả thẻ meta (Meta description), nhập mô tả cho công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo mô tả có bao gồm bao gồm tên doanh nghiệp và các từ khóa có liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy liên kết của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể nhập tối đa 320 ký tự trong nội dung mô tả.

Tiêu đề trang và mô tả meta có thiết lập giới hạn ký tự. Nếu nội dung bạn nhập chứa nhiều hơn giới hạn ký tự cho phép, tiêu đề và mô tả trang của bạn sẽ bị rút ngắn trong kết quả tìm kiếm.

Khi tạo blog, URL và handle được tạo tự động dựa theo miền của cửa hàng và tiêu đề blog. Bạn có thể thay đổi địa chỉ web này của blog của bạn trong mục URL và xử lý (URL and handle). Lưu ý rằng URL không được chứa dấu cách.


Nhấp vào Lưu (Save) khi hoàn thành.

Bài viết liên quanTổng quan về Blog
Thêm blog vào cửa hàng
Quản lý bình luận trong bài blog

Cập nhật vào: 30/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!