Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn: Tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế

Vui lòng truy cập liên kết này để xem chiến dịch cá nhân hóa mẫu với nhiều phiên bản thiết kế.


Chiến dịch này bao gồm các lựa chọn cá nhân hóa cho phép khách hàng tùy chỉnh sản phẩm như:

Chọn nền cho thiết kế được in.
Chọn số lượng chú chó.
Viết tên chú chó.
Chọn giống của chú chó.

Vui lòng thực hiện các bước bên dưới để tạo một chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế qua nguồn tài liệu mẫu của chúng tôi.Nội dung bài viếtA. Chuẩn bị tất cả các tệp cần thiết
B. Chọn sản phẩm
C. Chỉnh sửa thiết kế của chiến dịch
D. Đồng bộ các layer với tất cả các sản phẩm
E. Tạo các lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh nhóm layer
F. Tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các layer
G. Chỉnh sửa chi tiết chiến dịch và khởi chạy

A. Chuẩn bị tất cả các tệp cần thiếtTrước khi tạo chiến dịch, bạn nên chuẩn bị tất cả các file thiết kế cần thiết. PrintBase, PlusBase và ShopBase (PrintHub) cho phép người bán tạo thiết kế sản phẩm bằng cách tải lên nhiều tệp hình ảnh (layer hình ảnh) và thêm nhiều layer văn bản (layer văn bản).

Vui lòng truy cập liên kết này để tải xuống nguồn tài liệu mẫu cho chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế này. Trong nguồn tài liệu mẫu này, bạn có thể tìm thấy các nội dung mẫu như:

Tệp .PSD cho thiết kế mẫu được sử dụng trong bài viết này.
Một tệp phông chữ để cá nhân hóa văn bản.
Các tệp .PNG để cá nhân hóa lựa chọn hình ảnh.

B. Chọn sản phẩmVui lòng tham khảo bài viết này về cách chọn sản phẩm cho chiến dịch

C. Chỉnh sửa thiết kế của chiến dịchTất cả các bước dưới đây được thực hiện trong mục Layers của trình chỉnh sửa chiến dịch.

Tạo các layer cố định trong tất cả phiên bản thiết kế. Trong chiến dịch mẫu này, bạn nên tạo 1 layer hình ảnh cho nền như ảnh dưới đây.


Tạo các layer nhóm cho các phiên bản thiết kế khác nhau của chiến dịch.

Tạo nhóm layer cho 1 chú chó:

Tạo layer hình ảnh cho Dog#1.


Tạo layer văn bản cho tên của Dog#1: Name#1. Tại đây, bạn có thể tải phông chữ Austina từ nguồn tài liệu mẫu.


Tạo nhóm layer tên là 1 dog.
Nhấp và kéo hai layers này (Dog#1 và Name#1) vào nhóm 1 dog.


Tạo nhóm layer cho 2 chú chó:

Nhân bản nhóm 1 dog và đổi tên thành 2 dogs.


Ẩn nhóm 1 dog.


Điều chỉnh kích thước và vị trí của layer hình ảnh Dog#1 và layer văn bản Name#1.
Tạo layer hình ảnh cho Dog#2.


Tạo layer văn bản cho Dog#2 là: Name#2. Tại đây, bạn có thể chọn phông chữ Austina được tải lên từ bước trước đó.


Nhấp và kéo thả hai layers (Dog#2 và Name#2) vào nhóm 2 dogs.


Tạo nhóm layer cho 3 chú chó:

Nhân bản nhóm 2 dogs.
Lặp lại các bước tương tự để tạo layer hình ảnh và layer văn bản cho Dog#3 (Dog#3 và Name#3) và thêm 2 layers này vào nhóm 3 dogs. Bạn nên điều chỉnh kích thước và vị trí của từng layer hình ảnh và layer văn bản để phù hợp với hình ảnh 3 chú chó trong thiết kế.


Vui lòng tham khảo bài viết này về cách chỉnh sửa chi tiết thiết kế của bạn.

D. Đồng bộ các layer với tất cả các sản phẩmNhấp vào biểu tượng Sync để đồng bộ các layer hoặc nhóm layer của bạn với tất cả các sản phẩm.


Nhấp vào từng sản phẩm để chỉnh sửa thiết kế. Tại đây, bạn có thể:

Nhấp vào biểu tượng con mắt để ẩn các layer mà bạn chưa sử dụng đến.


Nhấp vào nhóm để chọn tất cả các layer trong nhóm đó.


Thực hiện các thay đổi đối với từng layer, chẳng hạn như sắp xếp lại thứ tự bằng cách nhấp và kéo thả, chỉnh sửa kích thước, xoay, v.v.

E. Tạo các lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh nhóm layerTrong trình chỉnh sửa chiến dịch, nhấp vào nút < trong mục Custom Options.


Khi có nhiều hơn 2 nhóm layer, nút Customize groups sẽ được hiển thị. Nhấp vào nút này để thiết lập điều kiện cho nhóm layer.


Trong chiến dịch mẫu này, thiết lập lựa chọn cá nhân hóa như sau.

Display option as: Chọn Droplist.
Label: Nhập Select number of dogs.
Values: Nhấp và kéo thả để sắp xếp lại các giá trị theo thứ tự: 1 dog > 2 dogs > 3 dogs.
Default Group to show on the Mockup: Chọn 3 dogs.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

F. Tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các layerTạo một lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh nền của thiết kế. Trong danh sách các lựa chọn, nhấp vào Customize layer và điền các điều kiện. Sau đó, nhấp vào Save.

Type: Chọn Picture choice.
Required?: Chọn Yes.
Target Layers: Tích chọn Select a shared layer in all products và chọn layer Background.
Label: Nhập Select background.
Clipart: Nhấp vào Hiển thị tất cả clipart trong thư mục Clipart (Show all clipart in a clipart Folder) > Add a clipart folder và tạo thư mục clipart Background bằng cách sử dụng 3 tệp cho hình nền trong nguồn tài liệu mẫu.
Cách hiển thị clipart (How to show clipart): Nhấp vào Hiển thị với ảnh thumbnail (Show with thumbnail images).


Nhấp và kéo thả lựa chọn Select background lên trên lựa chọn Select number of dogs


Tạo một lựa chọn cá nhân hoá để tuỳ chỉnh tên của chú chó Dog#1. Trong danh sách lựa chọn, nhấp vào Add option below và điền các điều kiện thiết. Sau đó, nhấp vào Save.

Type: Chọn Text Field.
Required?: Chọn Yes.
Target Layers: Tích chọn Select a shared layer in all products và chọn layer Name#1.
Label: Nhập Dog#1 name.
Font: Phông chữ Austina mà bạn tải lên khi tạo layer Name#1 sẽ được chọn tự động.
Max length: Nhập 16.
Allow the following characters: Chọn CharactersNumbers.


Tạo một lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh giống cho chú chó Dog#1. Trong danh sách lựa chọn, nhấp vào Add option below và điền các điều kiện cần thiết. Sau đó, nhấp vào Save.

Type: Chọn Picture choice.
Required?: Chọn Yes.
Target Layers: Tích chọn Select a shared layer in all products và chọn layer Dog#1.
Label: Nhập Dog#1 breed.
Clipart: Nhấp vào Hiển thị tất cả clipart trong thư mục Clipart (Show all clipart in a clipart Folder) > Add a clipart folder. Trong cửa sổ bật lên, tạo các thư mục clipart cho 4 giống chó khác nhau và sắp xếp chúng vào cùng một nhóm Dog breed. Tải lên các tệp .PNG tương ứng của từng giống chó trong nguồn tài liệu mẫu. Sau đó nhấp vào Hiển thị một danh sách thả các nhóm clipart để người mua lựa chọn chúng trước (Show a droplist of clipart Group to let buyer choose first) và chọn nhóm thư mục clipart Dog breed mà bạn vừa tạo. Bạn cũng có thể tham khảo bài viết này về cách tạo trước tất cả thư mục clipart cần thiết.
Cách hiển thị clipart (How to show clipart): Nhấp vào Hiển thị với ảnh thumbnail (Show with thumbnail images).


Lặp lại bước 3 và 4 để tạo 4 lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh tên và giống chó #2 và #3. Bạn cũng có thể sao chép lựa chọn Dog#1 nameDog#1 breed để tạo các lựa chọn tương tự. Hãy đảm bảo chọn đúng layer mục tiêu và nhập nhãn chính xác cho từng lựa chọn.

Lựa chọn cá nhân hóa cho tên Dog#2
Lựa chọn cá nhân hóa cho giống Dog#2
Lựa chọn cá nhân hóa cho tên Dog#3
Lựa chọn cá nhân hóa cho giống Dog#3
Nhấp vào Continue khi hoàn thành.

G. Chỉnh sửa chi tiết chiến dịch và khởi chạyVui lòng tham khảo bài viết này về cách chỉnh sửa chi tiết chiến dịch của bạn (tiêu đề, mô tả, giá bán, v.v.) và khởi chạy trên cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ trong chiến dịch cá nhân hóa
Tạo nhóm layer để sử dụng trong chiến dịch cá nhân hóa

Cập nhật vào: 23/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!