Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi khách đặt hàng, tất cả dữ liệu thông tin của đơn đặt hàng đó sẽ được lưu trữ trên hệ thống của ShopBase. Những thông tin này gồm: tên khách hàng, số điện thoại của khách hàng, email của khách hàng, trạng thái thanh toán (đã thanh toán / chưa thanh toán / đang chờ xử lý / hoàn tiền), trạng thái đơn hàng (đã hoàn thành / chưa hoàn thành / đang xử lý) và các mốc thời gian xử lý đơn hàng, v.v. Phần này hướng dẫn bạn tìm và mở xem một đơn đặt hàng trên trang quản trị ShopBase của cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders >> All Orders. Bên cột phải sẽ hiện ra danh sách tất cả các đơn đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Danh sách này hiển thị tên khách hàng (Customer), ngày đặt hàng (Date), tình trạng thanh toán (Payment status), tình trạng xử lý đơn hàng (Fulfillment status), số tiền của đơn hàng (Total) ứng với các mã đơn hàng tương ứng. Nhìn vào đây bạn cũng có thể nắm được thông tin sơ bộ của các đơn hàng.


Bạn có thể tìm đơn hàng bạn muốn xem bằng cách điền các thông tin như mã đơn hàng, tên khách hàng, email khách hàng trong trường Search orders


ShopBase còn cung cấp các bộ lọc giúp bạn tìm kiếm đơn hàng mình muốn dễ dàng hơn như bộ lọc Fulfillment Status (tình trạng xử lý đơn hàng), bộ lọc Fulfillment Services (dịch vụ xử lý đơn hàng) và nhiều bộ lọc khác trong More filter như:

Status (trạng thái đơn hàng)
Payment Status (trạng thái thanh toán)
Product type (loại sản phẩm)
Product Vendor (nhà cung cấp sản phẩm)
Lineitem Products (dòng sản phẩm)
Lineitem SKU (mã SKU)
Order Date (ngày đặt hàng)
Fulfillment Date (ngày xử lý đơn hàng)
Custom option (tùy chọn tùy chỉnh)
Order country (quốc gia mà khách hàng đặt hàng)
Chargeback and Inquiry status (tình trạng hoàn đơn và khiếu nại)
Customer (thông tin email khách hàng)
Order risk (các đơn hàng bị cho là gian lận)


Bấm vào đơn hàng mà bạn muốn xem thông tin cụ thể. Trang tiếp theo sẽ là trang thông tin chi tiết của đơn hàng.Các bài viết liên quan

Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn đặt hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!