Bài viết này cũng có sẵn trong:
Cập nhật chỉnh sửa hàng loạt hay còn gọi là bulk update là những cập nhật chỉnh sửa áp dụng cho nhiều hoặc toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng của bạn. Tính năng này giúp bạn quản lý, sửa đổi thông tin liên quan đến sản phẩm trên quy mô lớn một cách hiệu quả hơn, thay vì việc sửa những sản phẩm riêng lẻ. Bạn có thể tạo một thay đổi áp dụng cho hàng loạt thông tin liên quan đến sản phẩm và giá sản phẩm.

Nội dung bài viết

Tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt
Các hành động chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến thông tin chung của sản phẩm
Các hành động chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan bộ sưu tập
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về lưu kho
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!