Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên trang này

A. Tìm kiếm sản phẩm

B. Lọc sản phẩm


A. Tìm kiếm sản phẩm

Trong phần All products, bạn có thể tìm thấy sản phẩm bằng cách tìm tên của chúng trên thanh tìm kiếmCác từ khóa để tìm kiếm phải chính xác hoặc được bao gồm trong tiêu đề sản phẩm.

B. Lọc sản phẩm

Bạn có thể lọc sản phẩm của mình theo tính khả dụng, loại, nhà cung cấp, thẻ. Các điều kiện cho công cụ lọc như sau:

Nhấp Clear để xóa từng bộ lọc. Clear all filters sẽ xóa tất cả các bộ lọc bạn đã đặt.
Lọc sẽ được áp dụng sau khi bạn chọn Done.

Product Availability

Bạn có thể lọc các sản phẩm có sẵn hoặc không có sẵn trên các trang danh sách cửa hàng và trên các tệp Search Engine Bot Crawlers/Sitemap files.
nếu nhiều tùy chọn được chọn, các sản phẩm phù hợp với mọi điều kiện sẽ được lọc.

Product Type
Sản phẩm có thể được lọc theo các thể loại bạn đã cài đặt trong chi tiết sản phẩm.
Bạn có thể gõ để tìm kiếm các từ khóa chính xác. Danh sách được lọc sẽ chứa các sản phẩm có tất cả các loại đã chọn.

Product Vendor
Sản phẩm có thể được lọc bởi các nhà cung cấp mà bạn đã đặt trong chi tiết sản phẩm.
Bạn có thể gõ để tìm kiếm các từ khóa chính xác. Danh sách được lọc sẽ chứa các sản phẩm có tất cả các nhà cung cấp được chọn.

Product Tag
Sản phẩm có thể được lọc theo các thẻ bạn đã đặt trong chi tiết sản phẩm.
Bạn có thể gõ để tìm kiếm các từ khóa chính xác. Danh sách được lọc sẽ chứa các sản phẩm có tất cả các thẻ được chọn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!