Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase cho phép người bán chỉnh sửa thông tin của một đơn hàng bao gồm địa chỉ liên lạc (contact information), địa chỉ nhận hàng (shipping address), ghi chú (note), thẻ (tag). Những thông tin được chỉnh sửa chỉ có nhân viên có tài khoản quản trị cửa hàng mới được biết.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > All Orders.


Tại đây bạn có thể thấy danh sách các đơn hàng, nhấp vào xem thông tin chi tiết một đơn hàng mà bạn muốn chỉnh sửa.


Ở góc bên phải của màn hình, bạn có thể tìm thấy một số phần mà ShopBase cho phép chỉnh sửa như: Notes (ghi chú), Contact Information (Thông tin liên lạc của khách hàng), Shipping address (địa chỉ nhận hàng) và Thẻ (Tags). Nhấn Edit tại các mục để cập nhật hoặc bổ sung thông tin. Sau khi thay đổi thông tin bạn ấn Save để lưu. Riêng với phần thẻ (dùng để quản lý, tìm kiếm các đơn hàng dễ dàng hơn), bạn nhập các thẻ mà bạn muốn vào hộp Tags rồi ấn Enter để thêm thẻ.Nhấp Save changes để lưu lại những thay đổi.

Các bài viết liên quan

Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!