Bài viết này cũng có sẵn trong:
Một số scripts tùy chỉnh có thể đem lại nhiều lợi ích cho cửa hàng, và bạn hoàn toàn có thể bổ sung lên cửa hàng của mình.

Hiện tại ShopBase hỗ trợ thêm được các tag HTML sau:

Với phần <head>:
<link>
<meta> (như là Google Merchant Center)
<script> (như là Hotjar tracking script)
<style> (cho các code CSS)
<noscript>

Với phần <body>:
<script>
<noscript>

Thêm scripts để chạy trên cửa hàng

Từ trang ShopBase admin, đi đến Online store > Preferences.

Tại mục Additional scripts, thêm scripts vào phần Head hoặc Body của mọi webpage:Lưu thay đổi.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!