Bạn có thể tích hợp mã theo dõi chuyển đổi Bing vào cửa hàng trực tuyến của mình để giúp bạn hiểu thêm về hành vi của những khách hàng truy cập trang từ quảng cáo Bing. Mã theo dõi sẽ thu thập dữ liệu về cách khách hàng đang sử dụng các trang trên cửa hàng trực tuyến của bạn để bạn có thể lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các chiến dịch quảng cáo của mình nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới, tiếp thị lại cho khách hàng cũ. Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn cài đặt mã theo dõi chuyển đổi Bing trên cửa hàng ShopBase.

Nội dung chính bài viết

A. Lấy mã theo dõi chuyển đổi quảng cáo Bing
B. Cài đặt mã theo dõi chuyển đổi quảng cáo Bing

A. Lấy mã theo dõi chuyển đổi quảng cáo Bing

Hướng dẫn

Đăng nhập vào tài khoản Bing Ads.

Trong trang quản trị tài khoản Bing Ads, nhấp vào Tools chọn UET tag.


Ấn Create UET tag.


Điền thông tin UET tag rồi ấn Save để lưu.


Lưu ý:

UET tag name nên có định dạng: Ads 1, Ads 2,... để tránh hiểu nhầm với các sự kiện được theo dõi.
Ở phần đầu trang, nhấp Tools >> Conversion goals. Ấn vào nút Create conversion goal để tạo các mục tiêu theo dõi chuyển đổi.


Điền các thông tin cần thiết như Name (tên, mục đích quản lý mục tiêu chuyển đổi), Type (loại chuyển đổi, nên chọn Destination URL để nhập) rồi ấn Next.


Điền điều kiện để tạo mục tiêu chuyển đổi vào trang tiếp theo: Destination URL (điền điều kiện cho các liên kết mà khách truy cập vào cửa hàng ghé vào), Goal category (phân loại mục tiêu chuyển đổi), Scope (chọn tài khoản quảng cáo cho mục tiêu chuyển đổi), Revenue value (chọn cách tính chuyển đổi và đơn vị tiền tệ), Count (lựa chọn có tính các chuyển đổi cùng thực hiện bởi 1 khách truy cập hay không), Conversion window (chọn khoảng thời gian tối đa cho phép ghi nhận chuyển đổi kể từ khi khách nhấp vào quảng cáo), Include in "Conversions" (lựa chọn có liệt kê các chuyển đổi này vào cột conversions trong báo cáo hay không), UET tag (chọn thẻ chứa thông tin về chuyển đổi). Nhấn Save.


Sau khi tạo thành công tạo mục tiêu chuyển đổi mới, hãy quay lại trang quản lý Conversion Goal, sao chép Tag ID tương ứng với mục tiêu chuyển đổi vừa tạo.B. Cài đặt mã theo dõi chuyển đổi quảng cáo Bing

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences

Lăn chuột xuống phần Additional scripts > Head section và dán đoạn mã code bên dưới vào đó.

<script>
(function(w,d,t,r,u){
var f,n,i;w[u]=w[u]||[],f=function(){
var o={ti:"17490171"}; //insert your bingId in here
o.q=w[u],w[u]=new UET(o),w[u].push("pageLoad")},n=d.createElement(t),n.src=r,n.async=1,n.onload=n.onreadystatechange=function(){var s=this.readyState;s&&s!=="loaded"&&s!=="complete"||(f(),n.onload=n.onreadystatechange=null)},i=d.getElementsByTagName(t)[0],i.parentNode.insertBefore(n,i)})(window,document,"script","//bat.bing.com/bat.js","uetq");
window.uetq = window.uetq || [];
window.sbsdk.ready(function() {
window.sbsdk.cart.onAdd(function(payload) {
let cart = window.sbsdk.cart.get()
let product_added = cart.items.find(item => item.variant_id == payload.variant_id)
window.uetq.push('event', 'add_to_cart', {
value: product_added.price,
items: [
{
quanity:product_added.qty,
product_id: product_added.variant_id,
}
],
currency: cart.currency,
});
});
let bingTracked = false;
window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
if(context.type !== 'process_checkout') {
bingTracked = false;
}
window.addEventListener('load', function () {
bingInited = false
})
if(!bingInited) {
window.uetq.push('event','page_view',{ page_path: '/' + context.type});
}
if(context.type === 'process_checkout' || context.type ==='checkout') {
if(!bingTracked) {
let cart = window.sbsdk.cart.get()
let cartItem = cart.items.map(function(item) {
return item = {
'id': item.product_id,
'quantity': item.qty,
'item_price': item.total_line_with_discount_price,
}
})
window.uetq.push('event', 'begin_checkout',{ page_path: '/checkout/' },
{
items: JSON.stringify(cartItem),
currency: cart.currency,
value: String(cart.subtotal_price),
});
bingTracked = true
}
}
switch (context.type) {
case 'home':
// push event tracking pinterest at home page
break;
case 'cart':
break;
case 'product':
window.uetq.push('event', 'view_product', { page_path: '/products' });
break;
case 'collection':
break
case 'collections':
break;
case 'process_checkout':
break;
case 'post_checkout':
// Inject code tracking at thank you page here
let order = window.sbsdk.checkout.getOrder()
let collection_titles = []
if(order.items.length > 0 ) {
for(let x in order.items) {
let collections = order.items[x].collections
for(let y in collections) {
collection_titles[y] = collections[y].title
}
}
let line_items = order.items.map(function(item) {
return item = {
'product_category': collection_titles,
'product_name': item.product_title,
'product_id': item.product_id,
'product_quantity': item.qty,
'product_price': item.item_price,
}
})
let qtyBlock = document.getElementsByClassName('checkout-product-thumbnail__quantity');
let qty = 0
for (let i = 0; i < qtyBlock.length; ++i) {
qty += parseInt(qtyBlock[i].innerHTML)
}
let totalPrice = document.getElementsByClassName('payment-due__price')[0].innerHTML
totalPrice = totalPrice.substring(1)
totalPrice = totalPrice.substring(0, totalPrice.length - 3)

window.uetq.push('event', 'purchase', {
order_id: order.id,
value: totalPrice,
order_quantity: qty,
currency: window.sbsdk.cart.get().currency,
line_items: line_items
});
}
break;
default:
break;
};
});
});

</script>Thay thế 17490171 ở dòng 4 bằng mã theo dõi chuyển đổi của quảng cáo Bing.

Ấn Save để hoàn thành.

Lưu ý:

Sau khi thêm tính năng theo dõi chuyển đổi quảng cáo Bing vào ShopBase, bạn phải tạo chiến dịch quảng cáo trong tài khoản quảng cáo Bing của mình bằng cách làm theo bài viết này, khi đó bạn đã sẵn sàng để nhận dữ liệu về khách hàng trên cửa hàng của mình.

Các bài viết liên quân

Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Twitter vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Cài đặt Pinterest tag vào cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!