Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khuyến mãi tự động là hình thức khuyến mãi hệ thống tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách ngay khi giỏ hàng đủ điều kiện nhận khuyến mãi. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định, khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm chiết khấu, khuyến mãi mua sản phẩm này giảm giá sản phẩm khác và miễn phí vận chuyển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo khuyến mãi tự động chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Discount > Automatic. Nhấp vào Create automatic discount.


Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang tạo khuyến mãi. Bạn điền tiêu đề mã khuyến mãi vào mục Automatic discount title. Tiêu đề này chỉ xuất hiện khi khuyến mãi được tự động áp dụng với giỏ hàng của khách trong trang thanh toán.


Bạn chọn loại khuyến mãi ở mục Discount Type. Có 4 loại khuyến mãi để bạn chọn là Percentage (giảm giá theo chiết khấu phần trăm), Fixed amount (giảm giá một số tiền nhất định), Free shipping (miễn phí vận chuyển) và Buy X get Y (mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y).


Trường hợp 1: Nếu bạn chọn Percentage hoặc Fixed amount ở trường Discount Type, trường Discount value (giá trị khuyến mãi) sẽ xuất hiện để bạn điền số phần trăm chiết khấu giảm giá (đối với loại khuyến mãi Percentage) hoặc số tiền nhất định (đối với loại khuyến mãi Fixed amount) vào đó.

Tại mục Applies to bạn chọn những đơn hàng mà khuyến mãi được áp dụng như Entire order (tất cả các đơn hàng), Specific collections (đơn hàng có những sản phẩm thuộc những bộ sưu tập cụ thể), Specific products (đơn hàng có những sản phẩm cụ thể).


Tại mục Minimum requirement bạn chọn điều kiện để áp dụng khuyến mãi: None (không đặt ra điều kiện áp dụng khuyến mãi), Minimum purchase amount (số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi), Minimum quantity of items (số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi).Trong trường hợp bạn chọn Specific collections hoặc Specific products tại mục Applies to và chọn Minimum purchase amount hoặc Minimum quantity of items tại mục Minimum requirement thì số tiền tối thiểu đơn hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi (Minimum purchase amount) hoặc số sản phẩm tối thiểu trong giỏ hàng phải đạt được để áp dụng khuyến mãi (Minimum quantity of items) chỉ được tính từ việc khách thêm những sản phẩm trong danh sách những sản phẩm được chọn (nếu bạn chọn Specific products) hoặc với những sản phẩm thuộc danh sách những bộ sưu tập được chọn (nếu bạn chọn Specific collections) vào giỏ hàng. Chỉ khi đó đơn hàng của khách mới được áp dụng khuyến mãi.
Trường hợp 2: Nếu bạn chọn Free Shipping ở trường Discount Type, chọn các quốc gia có khuyến mãi trong mục Countries như All countries hoặc Specific countries.


Không có giới hạn về số lượng quốc gia được chọn.
Các quốc gia dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng.

Tại mục Minimum requirement, bạn đặt các điều kiện để được giảm giá: None, Minimum purchase amount, Minimum quantity of items.


Trường hợp 3: Nếu bạn chọn Buy X get Y ở trường Discount Type thì bạn sẽ cài đặt điều kiện về sản phẩm X ở mục Customer buys và điều kiện về sản phẩm Y ở mục Customer gets.

Tại mục Customer buys, cài đặt các điều kiện để khách hàng mua sản phẩm và nhận được khuyến mãi. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm mà nếu khách hàng mua sản phẩm đó sẽ được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bạn có thể chọn Specific products (các sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cụ thể).


Tại mục Customer gets, cài đặt các sản phẩm khách hàng sẽ nhận được khuyến mãi giảm giá sau khi mua những sản phẩm ở mục Customer buys. Bạn điền số lượng sản phẩm tối thiểu khách hàng cần mua để nhận được khuyến mãi ở trường Quantity. Chọn sản phẩm được áp dụng khuyến mãi ở trường Any items from (bạn có thể chọn Specific products (các sản phẩm cụ thể) hoặc Specific collections (các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cụ thể).


Tại mục At A Discount Value, chọn loại khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm ở mục Customer getsPercentage (giảm giá phần trăm) hoặc Free (miễn phí). Đánh dấu tích vào ô Set a maximum number of uses per order nếu bạn muốn cài đặt số lần tối đã khuyến mãi được sử dụng trong một đơn hàng và điền số lượng tối đa đó ở ô trống ngay phía dưới.


Tại mục Customer eligibility, chọn đối tượng khách truy cập được áp dụng khuyến mãi: Everyone (tất cả mọi người), Specific customers (đối tượng khách hàng cụ thể sẵn có trên cửa hàng). Bạn có thể lọc khách hàng theo tên, email hoặc số điện thoại.


Tại mục Usage limits, chọn giới hạn áp dụng khuyến mãi: Limit number of times this discount can be used in total (giới hạn tổng số lần khuyến mãi được tất cả các khách hàng sử dụng), Limit to one use per customer (giới hạn số lần sử dụng khuyến mãi cho mỗi khách hàng).


Tại mục Active dates, cài đặt thời gian khuyến mãi bắt đầu chạy. Đánh dấu tích vào ô Set end date để cài đặt thời gian khuyến mãi kết thúc (nếu muốn).Thời gian tại mục Active dates là thời gian được hiển thị theo múi giờ mặc định mà bạn cài đặt cho toàn bộ cửa hàng.
Nhấp vào Save để lưu khuyến mãi.

Chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá cho một đơn hàng. Nếu một đơn hàng đủ điều kiện nhận nhiều mã giảm giá bao gồm mã Tự động, Phiếu mua hàng và Phiếu giảm giá, thì mã cao nhất sẽ được chọn.
Bạn không thể chỉ tạo khuyến mãi riêng cho một hoặc một vài biến thể sản phẩm, hay nói cách khác khuyến mãi chỉ có thể áp dụng cho sản phẩm bao gồm tất cả các biến thể thuộc sản phẩm.

Bài viết liên quan

Tổng quan về khuyến mãi
Hiểu về các loại khuyến mãi
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Quản lý khuyến mãi hiện có
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!