Bài viết này cũng có sẵn trong:
On this page

A. Bật tính năng Mega Menu
B. Cài đặt Mega Menu
C. Giao diện trên điện thoại
D. Ví dụ

A. Bật tính năng Mega Menu

Menu bảng, hay Mega Menu là dạng menu mở rộng được với nhiều lựa chọn hiển thị các mục và liên kết. Đây là lựa chọn thiết kế tốt để thể hiện nhiều lựa chọn hay liệt kê các đề mục nhỏ hơn.Theme Roller có khả năng tạo lên tới 5 mega menu.

Trước khi bắt đầu

Mega Menu được thiết lập trong Theme Editor. Tuy nhiên, để bắt đầu, bạn cần tạo một hoặc nhiều menu trong mục Navigation tại phần ShopBase Admin > Online Store.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn thiết lập menu trong Navigation.

Tạo Mega Menu

Trong phần Theme Editor bạn có thể bật từ 1 đến 5 mega menu tại Customize > Theme Settings > Mega Menus.

Khi có ít nhất 1 mega menu được bật, bạn sẽ thấy mục Mega Menu bên dưới phần Sections:Với mỗi mega menu bạn bật, điền Link title trùng khớp với tên menu item trong phần menu mà bạn muốn gán mega menu vào.

Ví dụ, nếu bạn muốn mega menu hiển thị dưới phần Our Shop, 'Link title' sẽ cần điền là Our Shop. Sau đó bạn có thể bổ sung cột trong mega menu bằng cách chọn Add column.

Lưu ý: Link title cần khớp từng kí tự với menu item, nhưng không cần khớp chữ hoa-chữ thường.B. Cài đặt Mega Menu

Phần cài đặt nội dung cho phép tùy chỉnh từng cột trong Mega Menu. Tại mỗi cột, bạn có thể thiết lập Top Content, Navigation, và Bottom Content. Tất cả đều là tùy chọn, và bạn có thể xóa để bỏ qua nếu muốn

Top Content
Phần Top Content bao gồm 'text area,' 'image,' 'image caption,' và 'image link':Navigation
Phần Navigation cho phép tạo lên đến 4 cột. Với mỗi menu, bạn cũng có thể thêm link vào tiêu đề menu:Bottom Content
Phần Bottom Content tương tự như Top Content, ngoại trừ việc nó sẽ xuất hiện tại cuối cùng của mỗi cột. Phần này bao gồm lựa chọn 'image,' 'image caption,' 'image link,' và 'text area':C. Giao diện trên điện thoại
Khi hiển thị trên điện thoại, các cột trong Mega menu sẽ được xếp theo chiều dọc. Tất cả các menu được thêm trong Mega menu sẽ hiển thị như drop-down menus:D. Ví dụ

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!