Bài viết này cũng có sẵn trong:
Theo dõi kho hàng có thể giúp bạn tránh bán các sản phẩm đã hết hàng. Bạn cần thiết lập theo dõi kho hàng cho sản phẩm. Sau khi theo dõi được thiết lập, lịch sử kho hàng sẽ xem được trong 90 ngày.


Trên trang này:

A. Thiết lập theo dõi kho hàng

B. Điều chỉnh mức tồn kho

C. Xem kho sản phẩm của bạn

D. Ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập của bạn


A. Thiết lập theo dõi kho hàng

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn theo dõi.

Nếu sản phẩm có các biến thể, hãy nhấp vào biến thể mà bạn muốn theo dõi.

Trong phần Inventory , chọn ShopBase tracks this product's quantity từ danh sách Inventory policy.Đặt số lượng.

Nhấp Save changes.


B. Điều chỉnh mức tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho cho các biến thể sản phẩm trên trang Hàng tồn kho .

Hướng dẫn :

Từ Shopify admin, đi tới Products > Inventory.Trong mục Cập nhật số lượng, thay đổi số lượng hàng tồn kho:

Để điều chỉnh số lượng, nhấp Add và nhập số. Bạn có thể sử dụng số âm để trừ khỏi kho.Để đặt tổng số lượng hàng tồn kho mới, hãy nhấp vào Set and enter a number.Nhấp Save. Tổng số mới được hiển thị dưới Quantity.
C. Xem kho sản phẩm của bạn

Bạn có thể xem số lượng hàng tồn kho cho các biến thể sản phẩm của mình trên trang Inventory .Bạn cũng có thể xem sản phẩm trên trang [Products ] (https://shopbase.com/admin/products), hiển thị số lượng hàng kết hợp cho tất cả các biến thể của từng sản phẩm.D. Ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập của bạn

Trước khi ẩn các sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập của mình, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho trong Shopify admin. Theo dõi hàng tồn kho tự động cập nhật mức tồn của từng sản phẩm.

Hướng dẫn :

Kích hoạt theo dõi hàng tồn kho cho các sản phẩm của bạn.
Thay đổi các điều kiện tự động cho mỗi bộ sưu tập và thêm các điều kiện sau:

Đối với Sản phẩm phải phù hợp, chọn all conditions.Đối với kho hàng, chọn là greater than và nhập 0 .Quy trình này đảm bảo rằng các bộ sưu tập tự động của bạn không chứa bất kỳ sản phẩm nào đã hết hàng và những sản phẩm đó sẽ không xuất hiện với khách hàng của bạn. Bất kỳ sản phẩm hết hàng sẽ xuất hiện lại trong bộ sưu tập của bạn sau khi bạn nhận được hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!