Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể dùng tính năng Bulk duplicate để tạo nhiều campaign cùng một lúc từ một campaign có sẵn trên PrintBase.

Bạn cần vào mục My campaigns và chọn Bulk duplicate.Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang Bulk duplicate tool. Kéo thả các file mẫu thiết kế hoặc bấm nút Upload Files để tải mẫu thiết kế lên.Bạn có thể đăng tải tối đa 50 mẫu thiết kế/lần. Các mẫu thiết kế sẽ được đăng lên đồng thời; sau khi hoàn thành tải lên và được phê duyệt thành công, một campaign mới sẽ được tạo với mỗi mẫu thiết kế.

Tên campaign (Campaign title) sẽ được mặc định là tên của file tải lên. Bạn có thể điều chỉnh tên campaign ngay tại bước này thay vì phải vào từng campaign để điều chỉnh.Bấm Launch campaigns để đăng tải campaign.Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng bulk duplicate cho những campaign 2D đã được tải lên store. Tính năng này cũng chỉ khả dụng với các mẫu thiết kế in mặt trước.

Tính năng bulk duplicate cho phép tối đa 150 campaign/giờ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!