Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo

Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được tạo cho các doanh nghiệp trực tuyến - có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Việc tích hợp Klaviyo vào cửa hàng giúp bạn thực hiện các chiến dịch email marketing của mình. Sau khi bạn thiết lập Klaviyo cho cửa hàng ShopBase, chúng tôi sẽ đồng bộ hóa các dữ liệu của ShopBase về hành động của khách hàng trên trang với Klaviyo. Bài viết này sẽ liệt kê cho bạn danh sách những dữ liệu được đồng bộ hóa.

Nội dung bài viếtA. Hành động xem sản phẩm của khách hàng (viewed product)
B. Hành động thêm sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng (added to cart)
C. Hành động bắt đầu thanh toán của khách hàng (started checkout)
D. Hành động đặt hàng của khách hàng (placed order)
E. Sản phẩm được đặt hàng (ordered product)
F. Đơn hàng đã xử lý (fulfilled order)
G. Đơn hàng bị hủy (canceled order)
H. Đơn hàng được hoàn tiền (refunded order)

A. Hành động xem sản phẩm của khách hàng (view product)Dữ liệu của hành động này được ghi nhận khi khách hàng xem bất kỳ sản phẩm nào trên cửa hàng ShopBase của bạn.

Dữ liệu của hành động này chỉ được ghi nhận sau khi khách hàng được xác định danh tính bằng cách đăng ký, đăng nhập tài khoản của họ trên cửa hàng ShopBase của bạn, hoặc điền thông tin giao hàng trên trang thanh toán của cửa hàng ShopBase của bạn.

B. Hành động thêm sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng (add to cart)Dữ liệu của hành động này được ghi nhận khi khách hàng thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng trên cửa hàng ShopBase của bạn.

Dữ liệu của hành động này chỉ được ghi nhận sau khi khách hàng được xác định danh tính bằng cách đăng ký, đăng nhập tài khoản của họ trên cửa hàng ShopBase của bạn, hoặc điền thông tin giao hàng trên trang thanh toán của cửa hàng ShopBase của bạn.

C. Hành động bắt đầu thanh toán của khách hàng (started checkout)Dữ liệu của hành động này được ghi nhận khi khách hàng nhập thông tin liên hệ và thông tin giao hàng của mình trên trang đầu tiên của quy trình thanh toán ShopBase và nhấp chuột để tiếp tục quá trình thanh toán.

Dữ liệu của hành động này đồng bộ hóa với thuộc tính đường dẫn URL của trang thanh toán mà khách hàng đang thực hiện thanh toán cho giỏ hàng của họ. Nếu khách hàng mở email thúc đẩy hoàn thành đơn hàng chưa thanh toán trên một thiết bị mới, các dữ liệu liên quan đến đường dẫn URL của trang thanh toán gắn với giỏ hàng đó vẫn tiếp tục được ghi nhận.

D. Hành động đặt hàng của khách hàng (placed order)Dữ liệu của hành động này được ghi nhận khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán và tạo đơn hàng trong cửa hàng ShopBase của bạn.

E. Sản phẩm được đặt hàng (ordered product)Dữ liệu này được ghi nhận khi khách hàng đặt hàng, nhưng từng dữ liệu riêng được ghi nhận tương ứng với từng mặt hàng trong giỏ hàng mà khách hàng mua.

F. Đơn hàng đã xử lý (fulfilled order)Dữ liệu này được ghi nhận khi đơn đặt hàng được đánh dấu là fulfilled trong cửa hàng ShopBase của bạn.

G. Đơn hàng bị hủy (canceled order)Dữ liệu này được ghi nhận khi khách hàng tạo đơn hàng trong cửa hàng ShopBase nhưng sau đó hủy đơn hàng trước khi xử lý đơn hàng.

H. Đơn hàng được hoàn tiền (refunded order)Dữ liệu này được ghi nhận khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán trong cửa hàng ShopBase của bạn và thanh toán được thực hiện, nhưng khách hàng yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Klaviyo chỉ nhận sự kiện từ các đơn hàng được hoàn tiền đầy đủ (không phải đơn hàng được hoàn tiền một phần).

Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo
Tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo
Tổng quan về mục Preferences
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!