Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ

Trên ShopBase, bạn có thể gửi cho khách hàng đường link về đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán để họ có thể hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể thiết lập gửi tự động emailtin nhắn nhắc nhở khách hàng hoàn thành giỏ hàng chưa thanh toán.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Chưa hoàn thành thanh toán (Abandoned Checkout).


Nhấp vào một đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán bất kỳ mà bạn muốn xử lý.

Sao chép liên kết phía dưới mục recover link ở phần Mốc thời gian (Timeline). Bạn có thể gửi trực tiếp đường link này cho khách hàng để họ có thể hoàn tất thanh toán đơn hàng đó.Bài viết liên quanTổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!