Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để giúp tiết kiệm thời gian, ShopBase cung cấp tính năng cho phép bạn gửi tin nhắn (SMS) tự động nhắc khách hàng hoàn tất đơn chưa hoàn thành thanh toán. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gửi tự động tối đa 3 tin nhắn cho mỗi khách hàng khi họ chưa hoàn tất đơn hàng. Mỗi tin nhắn chứa một liên kết dẫn đến giỏ hàng để khách hàng có thể hoàn tất việc thanh toán.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Marketing emails và chọn Abandoned Checkouts Recovery.


Đi tới mục Abandoned checkouts text message và tích chọn Automatically send abandoned checkout text messages.


Trong mục Send to, chọn một trong hai lựa chọn là Anyone who abandons checkout (gửi tin nhắn cho bất kỳ ai chưa hoàn thành thanh toán) hoặc Text subscribers who abandons checkout (chỉ gửi tin nhắn cho những người đăng ký nhận tin nhắn từ cửa hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán).


Trong mục Set up text messages to send, tích chọn vào ô trước các tin nhắn mà bạn muốn gửi cho khách hàng. Thiết lập thời gian gửi tin nhắn sau khi khách hàng thoát khỏi trang web mà chưa hoàn thành thanh toán ở phần Send .... after cart abandonment.


Thời gian gửi của các tin nhắn sau phải lâu hơn thời gian gửi của các tin nhắn trước. Ví dụ: nếu tin nhắn đầu tiên được cài đặt để gửi đi 30 phút sau khi khách hàng thoát trang web mà chưa hoàn thành thanh toán, thì tin nhắn thứ hai bạn phải thiết lập gửi đi lâu hơn 30 phút.
Mục Message cho phép bạn chỉnh sửa nội dung tin nhắn gửi khách hàng.


Các biến sau là bắt buộc trong mục Message để cải thiện khả năng gửi tin nhắn văn bản của bạn:

{{ .shop.name }}: Tên cửa hàng của bạn
{{ .abandoned_checkout.url }}: Đường dẫn (URL) đến đơn chưa hoàn thành thanh toán.
Đoạn văn bản hướng dẫn ngừng nhận tin nhắn (Opt-out text): Một câu bao gồm cụm từ "Reply STOP" để cho phép khách hàng từ chối nhận tin nhắn văn bản.

Trong trường hợp bạn muốn thêm mã giảm giá vào nội dung tin nhắn, bật Enable discount code. Nhấp vào Select discount code để chọn mã giảm giá có sẵn trên cửa hàng hoặc thêm một mã mới.


Nếu bạn muốn tạo mã giảm giá mới, nhấp vào Create discount code trong menu thả xuống sau khi chọn Select discount code. Bạn nhập thông tin mã giảm giá và chọn Add discount code.


Khi mã giảm giá được chọn, bạn thêm các biến sau vào mẫu tin nhắn:

{{ .discount.code }} : hiển thị mã giảm giá.
{{ .discount.value }} : hiển thị giá trị của mã giảm giá.

Nhấp Save changes để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!