Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch

Trong quá trình bán hàng, việc liên tục ra mắt các chiến dịch mới và cập nhật những chiến dịch đang chạy để bắt kịp với thị hiếu của khách hàng là điều rất quan trọng, giúp gia tăng doanh số cho cửa hàng. Bạn cũng có thể sẽ cần thao tác chỉnh sửa những lỗi liên quan đến tính năng cá nhân hóa trong quá trình chạy chiến dịch. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch của bạn và liệt kê một số điều cần lưu ý trong quá trình chỉnh sửa.

Nội dung bài viếtA. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PrintBase
B. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PrintHub
C. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PlusBase
D. Một số điều cần lưu ý

A. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PrintBaseTại trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns) và chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.


Trong trang chi tiết chiến dịch, nhấp vào Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization).


Tại cửa sổ chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa cho các lựa chọn cá nhân hóa như:

Thêm một lựa chọn cá nhân hóa mới.
Xóa một lựa chọn cá nhân hóa hiện có.
Sắp xếp lại thứ tự của các lựa chọn cá nhân hóa.
Chỉnh sửa các thiết lập của tính năng cá nhân hóa (Ví dụ, đổi layer đích, thay đổi phông chữ, v.v..).
Chỉnh sửa logic có điều kiện.


Bạn không thể thực hiện các chỉnh sửa sau:

Thêm một sản phẩm mới vào chiến dịch.
Xóa một sản phẩm hiện có trong chiến dịch.
Thay thế và xóa tệp thiết kế/layer của chiến dịch.
Xóa tất cả lựa chọn cá nhân hóa (vì cần ít nhất một lựa chọn cá nhân hóa).

Nhấp vào Save sau khi hoàn tất chỉnh sửa.

B. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PrintHubTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > PrintHub > All campaigns, chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization).Bạn cũng có thể đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, trong mục Cá nhân hóa (Personalization), bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization) nếu các lựa chọn cá nhân hóa đã được thiết lập sẵn cho chiến dịch này, hoặc nhấp vào Tạo cá nhân hóa (Create personalization) nếu không có lựa chọn cá nhân hóa nào được thiết lập.

Nhấp vào 'Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization)' nếu các lựa chọn cá nhân hóa đã được thiết lập sẵn cho chiến dịch này
Nhấp vào 'Tạo cá nhân hóa (Create personalization)' nếu chưa có lựa chọn cá nhân hóa nào được thiết lập
Tại cửa sổ chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa cho các lựa chọn cá nhân hóa như:

Thêm một lựa chọn cá nhân hóa mới.
Xóa một lựa chọn cá nhân hóa hiện có.
Sắp xếp lại thứ tự của các lựa chọn cá nhân hóa.
Chỉnh sửa các thiết lập của tính năng cá nhân hóa (Ví dụ, đổi layer đích, thay đổi phông chữ, v.v..).
Chỉnh sửa logic có điều kiện.


Bạn không thể thực hiện các chỉnh sửa sau:

Thêm một sản phẩm mới vào chiến dịch.
Xóa một sản phẩm hiện có trong chiến dịch.
Thay thế và xóa tệp thiết kế/layer của chiến dịch.
Xóa tất cả lựa chọn cá nhân hóa (vì cần ít nhất một lựa chọn cá nhân hóa).

Nhấp vào Save sau khi hoàn tất chỉnh sửa.

Đối với những chiến dịch được tạo từ PrintHub, hoặc chiến dịch được nhập vào ShopBase bằng tệp .csv, bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa tại trang chi tiết sản phẩm (nơi mà bạn có thể truy cập bằng cách đi tới trang quản trị ShopBase > Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products)). Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa trong cửa sổ chỉnh sửa chiến dịch để đảm bảo tệp thiết kế được tạo chính xác trong quá trình xử lý đơn hàng.

C. Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PlusBaseTại trang quản trị PlusBase, đi tới POD products > All campaigns và chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.


Trong trang chi tiết chiến dịch, nhấp vào Chỉnh sửa cá nhân hóa (Edit personalization).


Tại cửa sổ chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa cho các lựa chọn cá nhân hóa như:

Thêm một lựa chọn cá nhân hóa mới.
Xóa một lựa chọn cá nhân hóa hiện có.
Sắp xếp lại thứ tự của các lựa chọn cá nhân hóa.
Chỉnh sửa các thiết lập của tính năng cá nhân hóa (Ví dụ, đổi layer đích, thay đổi phông chữ, v.v..).
Chỉnh sửa logic có điều kiện.


Bạn không thể thực hiện các chỉnh sửa sau:

Thêm một sản phẩm mới vào chiến dịch.
Xóa một sản phẩm hiện có trong chiến dịch.
Thay thế và xóa tệp thiết kế/layer của chiến dịch.
Xóa tất cả lựa chọn cá nhân hóa (vì cần ít nhất một lựa chọn cá nhân hóa).

Nhấp vào Save sau khi hoàn tất chỉnh sửa.

D. Một số điều cần lưu ýNhững thay đổi về tính năng cá nhân hóa sẽ chỉ được áp dụng cho đơn hàng được thêm vào giỏ hàng sau khi thực hiện chỉnh sửa.
Ảnh của sản phẩm cá nhân hóa sẽ có thêm nhãn Can be customized. Tuy nhiên, nếu bạn thêm tính năng cá nhân hóa vào một sản phẩm không được cá nhân hóa, nhãn này sẽ không được đưa vào ảnh của sản phẩm.
Bạn không thể tạo cập nhật chỉnh sửa hàng loạt để thêm và thay thế các lựa chọn cá nhân hóa trong chiến dịch PrintHub. Khi thực hiện hai thao tác này, các chiến dịch PrintHub vẫn có thể được liệt kê trong cửa sổ Xem trước cập nhật hàng loạt (Preview Bulk Update), tuy nhiên, chúng sẽ bị bỏ qua trong quá trình cập nhật chỉnh sửa hàng loạt.
Nếu lựa chọn Ghi đè các sản phẩm hiện có (Override the existing products) khi sao chép chiến dịch từ một cửa hàng sang một cửa hàng khác, dữ liệu của các chiến dịch được nhập sẽ KHÔNG ghi đè dữ liệu của các chiến dịch hiện có trong cửa hàng đích.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Giới thiệu về các tính năng cá nhân hóa

Cập nhật vào: 21/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!