Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm mã code để chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập vào cửa hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Preferences.


Trong mục Additional scripts, phần Head bạn điền mã code dưới đây vào ô trống như hình dưới.

Mã code chặn khách truy cập từ một số quốc gia

<script>
(function() {
	// Update blocked countries list here
  var blockedCountries = {'CN': true, 'VN': true, 'US': false};

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  var redirect = 'https://www.google.com/not-found';
  xhr.onreadystatechange = function() {
    if (xhr.readyState === 4) {
      var location = JSON.parse(xhr.responseText);
      if (location.result && location.result.country_code in blockedCountries && blockedCountries[location.result.country_code]) {
        window.location.href = redirect;
      }
    }
  };
  if (window.location.href.indexOf(redirect) === -1) {
    xhr.open('GET', 'https://' + window.location.host + '/api/catalog/location-lookup.json');
    xhr.send();
  }
})();
</script>


Mã code cấp quyền truy cập cho một số quốc gia

<script>
(function() {
  // Update allowed countries list here
  var allowedCountries = {'US': true, 'CA': true, 'UK': true, 'CN': false};

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  var redirect = 'https://www.google.com/not-found';
  xhr.onreadystatechange = function() {
    if (xhr.readyState === 4) {
      var location = JSON.parse(xhr.responseText);

      var allow = false;
      if (!location.result) {
        allow = true;
      } else if (location.result.country_code in allowedCountries && allowedCountries[location.result.country_code]) {
        allow = true;
      }

      // Redirect if not allowed
      if (!allow) {
        window.location.href = redirect;
      }
    }
  };
  if (window.location.href.indexOf(redirect) === -1) {
    xhr.open('GET', 'https://' + window.location.host + '/api/catalog/location-lookup.json');
    xhr.send();
  }
})();
</script>Bạn có thể thêm tên các quốc gia muốn chặn vào mục blockedCountries ở trong đoạn code mục 2, hoặc thêm tên các quốc gia muốn thêm vào mục allowedCountries ở trong đoạn code mục 2.

Nhấp vào Save để lưu.

Sử dụng mã quốc gia hai chữ cái ở định dạng ISO 3166-1 Alpha 2 tại đây.

Bài viết liên quan

Tổng quan về mục Preferences
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!