Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các mục

A. Đặt lại mật khẩu qua địa chỉ email

B. Đặt lại mật khẩu từ Account Profile

A. Đặt lại mật khẩu qua địa chỉ email

Các bước thực hiện:

Tại ShopBase login page, nhấp Forgot password?, hoặc truy cập vào đây để đi tới trang reset-password.

Điền địa chỉ email. Chọn Email instructions để nhận Hướng dẫn.
reset password

Kiểm tra Hòm mail và tìm email chứa liên kết Cài đặt lại mật khẩu. Nhấp Reset password.

Kiểm tra thư mục Spam và các thư mục khác nếu bạn không thấy mail trong Inbox . Trong trường vẫn không thể tìm thấy mail, vui lòng nhấp Resend như trên ảnh.

Điền mật khẩu và xác nhận lại. Mật khẩu mới có thể là số hoặc kí tự đặc biệt *&^%,...và không bắt đầu hay kết thúc với 1 dấu cách.

Nhấp Reset password.

Quay trở về trang login và đăng nhập với mật khẩu mới của bạn.

B. Đặt lại mật khẩu từ Account Profile

Nếu bạn đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể truy cập Profile mình để thực hiện thay đổi dễ dàng.

Các bước thực hiện:

Từ ShopBase Login Page, Đi tới Trang Profile.Tại mục Password Reset, nhấp Change password.

Gõ mật khẩu mới và xác nhận lại. Nhấp Save.

Điền mật khẩu hiện tại vào khoảng trống như hình ảnh. Bạn có thể lựa chọn đăng xuất cửa hàng trên các thiết bị khác tại đây

reset password

Nhấp Confirm.

Mật khẩu mới của bạn đã được lưu!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!