Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi một số sản phẩm của bạn hết hàng nhưng bạn vẫn muốn chúng hiển thị trên trang web và đồng thời tắt nút Add to cart, vui lòng thực hiện các hướng dẫn cụ thể trong bài viết này.Nội dung bài viết

A. Vô hiệu hóa từ trang sản phẩm
B. Vô hiệu hóa hàng loạt sản phẩm

A. Vô hiệu hóa từ trang sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm bạn muốn vô hiệu hóa nút Add to Cart.


Cuộn xuống phần Variants. Kéo sang phải để thấy biểu tượng chiếc bút chì, biểu tượng này cho phép bạn chỉnh sửa.


Cuộn xuống phần Inventory, trong Inventory policy chọn ShopBase tracks this product inventory. Đặt số lượng biến thể của sản phẩm thành 0. Bỏ tích chọn Allow customer to purchase this product when it's out of stock.


Nhấp vào Save to finish để lưu. Nút Add to Cart trong trang sản phẩm sẽ bị vô hiệu hóa và thay đổi thành Sold out.

B. Vô hiệu hóa hàng loạt sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Bulk Update.


Lọc sản phẩm bạn muốn tạo cập nhập hàng loạt, sau đó làm theo hướng dẫn này.

Trong tab Action, chọn Change inventory quantity to và điền số lượng 0.

Chọn Change inventory quantity to và đặt số lượng là 0 rồi nhấp vào Preview Bulk Update...
Chọn Preview Bulk Update, nhấp vào Start Bulk Update để thay đổi nút Add to Cart thành Sold Out.

...cửa sổ Preview Bulk Update hiển thị để bạn có thể kiểm tra trước khi chọn Start Bulk Update để vô hiệu hóa nút Add to Cart

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan về lưu kho
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!